Atak iwasa ku pariye agiku

Inetitkeknevwi gidahan Jeova

Kaniy yuwit Palikúr