Skip to content

Skip to secondary menu

Inetitkeknevwi gidahan Jeova

Palikúr

Kagta adahan kannuhwene Uhokri Gannasan

Kannuhwa pehetempi kannuhaki amin Uhokri Gannasan akak ini kagta ku pariye ik adah pis iwi. Iwasa ukagtan ivebohaki kamaxka adahan pis timap hawwata ahehpakti padaka gidahankis mataybivye, madikte inin agiku ka ayhsima yuwit.

Kaniy piwnavrik ba nawenyewa, ayteke ariwnteke tavah amun Ivegvaki adahan hiyepne kagta inetitkekne akak madikte kagta ahivak agiku inakni yuwit. Tamak akebi kagta gariw adah inin kagta kahayak.

 

MMAHPA IN KAHAYAK
Grid
List

Pariyeva pis ivegmina pihiyakemni amin nehmnikuhpiye ?

Pariyeva keh pikebyuvwi uti kabayka ?

Pariyevahki kumadukene ini hawkri ?

Pariyeva pis ivegmina pihiyakemni amin Uhokri Gannasan ?

Ba miyaravye aymahwanek pahay hawkri akiwnek ?

Pariyeva in Uhokri Gikumadukan ?

Ba kayahwaki pisenwanek pahay hawkrinek ?

Araytak nukune yuwit agiku kagta amun internet kote kahayakte agiku kagta ku pariye kuwis tamakka.