Skip to content

Skip to secondary menu

Inetitkeknevwi gidahan Jeova

Palikúr

Kristo gikannuhnivwi gaymahwankis akak gannivwikis – kagta adah pahadguhka

Kagta adah ini pahadguhka « Kristo gikannuhnivwi gaymahwankis akak gannivwikis » akkamnih wotwiy mmahpa inin pahadguhka maviya akak ku pariye ivegbohaki amin Uhokri Gannasan mpuse paka ukannuhtenwiy. Akiw inin kagta kawih adah nawenyewa pahadguhka gidahankis Inetitkeknevwi gidahan Jeova abet paka.

 

Bayahmina usuh, inin arikna in kote kehkate amun internet agiku inin yuwit.

Inin arikna agiku inin yuwit utipka amadga inin kagta avan :