Skip to content

Skip to secondary menu

Inetitkeknevwi gidahan Jeova

Palikúr

Nukune ariknebdi (kiyapyad pahadguhka mpana hawkri)

Hewkevye abetnewa ini kiyapyad pahadguhka mpana hawkri, tavah amun yuwit ku pariye iki ahin adahan hiya ba iwi nukune ariknebdi pekkiska.