Atak iwasa ku pariye agiku

Inetitkeknevwi gidahan Jeova

Kaniy yuwit Palikúr

Ahehwaki amin Uhokri Gannasan (áudio)

Iwi ahehwaki amin Uhokri Gannasan amin inetit ku pariye pes amadgatak Uhokri Gannasan. Pis kannuhwanek amadgatak Uhokri Gannasan ka ayhsima arikna giminkis hiyegviyenevwi akak inetit ku pariye avitminte.

 

Bayahmina usuh, inin arikna in kote kehkate amun internet agiku inin yuwit.

Inin arikna agiku inin yuwit utipka amadga inin kagta avan :