Skip to content

Skip to secondary menu

Inetitkeknevwi gidahan Jeova

Palikúr

Adahan iwasa

Ivegboha ba iwi amun Internet nukune kagta « Avuriwket » akak « Wadisnay ! » ba nawenyewa kagta. Ka muwaka katiwnih adahan timap ukagtan ivegbohaka amun internet agiku ka ayhsima yuwit. Iveg ba iwi amun Internet ahehpakti padaka agiku ka ayhsima yuwit, gidahankiswata hiyeg mataybivye.

Kaniy piwnavrik ba nawenyewa, ayteke ariwnteke tavah amun Ivegvaki adahan hiyepne ukagtan hawwata madikte kagta ahivak agiku inakni yuwit.

MMAHPA IN KAHAYAK
Grid
List

Mmahpa Kannuhaki amin Uhokri Gannasan in maviya ?

Mmahki kannuhwa Uhokri Gannasan ?

Pariye maviya agiku Pahadguhweket gidahankis Inetitkeknevwi gidahan Jeova ?

Pariyeva pis ivegmina pihiyakemni amin Uhokri Gannasan ?

Pariyeva pis ivegmina pihiyakemni amin nehmnikuhpiye ?

Pariyeva keh pikebyuvwi uti kabayka ?

Pariyevahki kumadukene ini hawkri ?

Ba miyaravye aymahwanek pahay hawkri akiwnek ?

Pariyeva in Uhokri Gikumadukan ?

Ba kayahwaki pisenwanek pahay hawkrinek ?

Araytak nukune yuwit agiku kagta amun internet kote kahayakte agiku kagta ku pariye kuwis tamakka.