Przejdź do zawartości

ROSJA

Więzieni za wiarę

Więzieni za wiarę

Rosyjskie władze wciąż gwałtownie atakują Świadków Jehowy, prowadząc kampanię terroru, która przypomina czasy Związku Radzieckiego. Do dnia 17 maja 2021 roku 59 Świadków umieściły w aresztach śledczych lub skazały na kary pozbawienia wolności, wobec 34 zastosowały areszt domowy, a 214 osób nie może opuszczać miejscowości, w której mieszka. Wszystkim postawiono zarzuty organizowania, finansowania albo brania udziału w działalności organizacji „ekstremistycznej”. Przeciwko co najmniej 419 Świadkom w wieku od 20 do 90 lat toczą się śledztwa.

Przedstawiciele władz usiłują uzasadnić swoje działania wyrokiem z kwietnia 2017 roku delegalizującym jednostki prawne Świadków Jehowy i błędnie stosują artykuł 282 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej dotyczący działalności ekstremistycznej. Tak naprawdę prześladują Świadków Jehowy za to, że w pokojowy sposób wielbią oni Boga. W razie uznania za winnych niektórym aresztowanym grozi nawet 10 lat więzienia.

Schemat nękania, aresztowania i pozbawiania wolności Świadków Jehowy

Od lutego 2018 roku przy zatrzymywaniu i aresztowaniu Świadków Jehowy funkcjonariusze organów ścigania stosują podobny schemat. Uzbrojeni policjanci wdzierają się do domów Świadków, często przystawiają broń do głów mieszkańców — w tym dzieci i osób starszych — i rzucają ich na podłogę. Funkcjonariusze w trakcie przeszukania konfiskują rzeczy osobiste i zabierają niektórych Świadków do aresztu na dalsze przesłuchanie. Śledczy stawiają wybranym Świadkom zarzuty rzekomej działalności ekstremistycznej i składają wnioski do sądów o umieszczenie ich w areszcie. Kiedy Świadkowie zostają już uwięzieni, prokuratorzy zwracają się do sądów o przedłużenie aresztu, a sądy zwykle przychylają się do tych wniosków. Poniżej przedstawiamy relację z wydarzeń dotyczących 11 Świadków, których skazano na kary pozbawienia wolności za rzekomą działalność ekstremistyczną *.

Walentyna Baranowskaja została aresztowana 10 kwietnia 2019 roku, gdy uzbrojeni funkcjonariusze służb bezpieczeństwa w Abakanie wtargnęli do czterech domów Świadków Jehowy. Jej syn, Roman Baranowskij, również został aresztowany. Funkcjonariusze skonfiskowali ich Biblie, urządzenia elektroniczne i osobiste zapiski. Wszczęto przeciwko nim postępowanie karne. 24 lutego 2021 roku Sąd Miejski w Abakanie (Republika Chakasji) skazał Walentynę na dwa lata pozbawienia wolności. To pierwszy w Rosji przypadek skazania naszej siostry na więzienie za praktykowanie swojej religii. Walentyna ma 70 lat i w lipcu 2020 roku przeszła udar. Sąd skazał Romana Baranowskija na sześć lat pozbawienia wolności.

Aleksandr Iwszin ma 63 lata i został postawiony w stan oskarżenia 23 kwietnia 2020 roku. Zarzucono mu popełnienie takich „przestępstw” jak organizowanie spotkań religijnych w trybie wideokonferencji oraz śpiewanie pieśni Królestwa. Rewizja w jego domu wywołała ogromny stres i niebezpieczne nadciśnienie. Kilka miesięcy później skonfiskowano samochód Aleksandra. 10 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy w Abińsku (Kraj Krasnodarski) skazał Aleksandra na siedem i pół roku pozbawienia wolności. Jest to najsurowszy wyrok wydany na Świadka Jehowy od wprowadzenia w Rosji zakazu naszej działalności w 2017 roku.

Po odbyciu przez Dennisa Christensena ponad połowy z sześcioletniego wyroku pozbawienia wolności sąd podjął decyzję o jego przedterminowym zwolnieniu. Dnia 23 czerwca 2020 roku Lgowski Sąd Rejonowy w obwodzie kurskim zamienił resztę wyroku na grzywnę w wysokości 400 000 rubli (ok. 23 000 złotych). Jednakże Alieksiej Szatunow z Prokuratury Okręgowej w Kursku zaskarżył tę decyzję. Swój wniosek oparł na negatywnych opiniach władz więziennych dotyczących zachowania więźnia. Dennis Christensen będzie pozostawał w zakładzie karnym aż do kolejnej rozprawy sądowej, która nie została jeszcze zaplanowana. W międzyczasie władze więzienne mimo jego słabego zdrowia umieściły go za rzekome naruszenia regulaminu na 10 dni w celi karnej.

Dennis Christensen jest 46-letnim obywatelem Danii. Został on aresztowany w Orle 25 maja 2017 roku, gdy uzbrojeni policjanci i funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) przerwali cotygodniowe spotkanie religijne Świadków Jehowy, na którym był obecny. Po trwającym prawie rok procesie i ponad 50 posiedzeniach sądu został skazany na 6 lat pozbawienia wolności za praktykowanie swojej religii. 6 lutego 2019 roku sędzia Alieksiej Rudniew z Żelieznodorożnego Sądu Okręgowego w Orle ogłosił wyrok uznający go na podstawie artykułu 282.2(1) Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej za winnego „organizowania działalności organizacji ekstremistycznej”. 23 maja 2019 roku trzyosobowy skład sędziowski Sądu Okręgowego w Orle odrzucił jego odwołanie i podtrzymał wyrok skazujący.

Siergiej Klimow został aresztowany 3 czerwca 2018 roku po tym, jak funkcjonariusze organów ścigania wtargnęli do dwóch domów Świadków Jehowy. Na przesłuchanie zabrano około 30 osób, w tym 83-letnią kobietę. Zwolniono wszystkich oprócz brata Klimowa. Władze oskarżyły go o popełnienie przestępstwa i umieściły na dwa miesiące w areszcie śledczym. Areszt przedłużano mu siedem razy, co oznacza, że jeszcze przed rozpoczęciem odbywania sześcioletniego wyroku brat Klimow był uwięziony i oddzielony od żony oraz reszty rodziny przez rok i pięć miesięcy. Dnia 5 listopada 2019 roku Oktiabrski Sąd Rejonowy w Tomsku skazał go na podstawie artykułu 282.2(1) Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej na sześć lat pozbawienia wolności za rzekome „organizowanie działalności organizacji ekstremistycznej”. Odbywanie wyroku skończy w lipcu 2023 roku.

Konstantin Bażenow, Alieksiej Budenczuk, Feliks Machammadijew, Roman Gridasow, Giennadij Gierman i Alieksiej Mireckij zostali oskarżeni po tym, jak rosyjskie władze wtargnęły do siedmiu domów Świadków w Saratowie 12 czerwca 2018 roku. Policjanci wyłamali drzwi, skonfiskowali rzeczy osobiste, a w niektórych wypadkach podrzucili zakazane publikacje religijne Świadków Jehowy. Ponad 10 Świadków zabrano na przesłuchanie i przetrzymywano prawie do północy. Trzech braci spędziło w areszcie śledczym prawie rok.

Dnia 19 września 2019 roku, sędzia Dmitrij Łarin z Leninskiego Sądu Rejonowego w Saratowie skazał tych sześciu Świadków Jehowy na długie kary pozbawienia wolności za rzekome „organizowanie działalności ekstremistycznej”. Dwóch z nich dostało wyrok trzech i pół roku, jeden — trzech lat, a trzej pozostali — dwóch lat. Ponadto decyzją sądu po odbyciu wyroków wszyscy bracia będą mieli pięcioletni zakaz obejmowania kierowniczych stanowisk w organizacjach publicznych. W więzieniu bracia ci zetknęli się z brutalnym traktowaniem. Dnia 6 lutego 2020 roku w Kolonii karnej nr 1 w Orenburgu strażnicy więzienni brutalnie pobili pałkami Alieksieja Budenczuka, Giennadija Giermana, Romana Gridasowa, Feliksa Machammadijewa i Alieksieja Mireckija. Feliks Machammadijew trafił do szpitala ze złamanym żebrem, przebitym płucem i uszkodzeniem nerek.

Masowe rewizje w lipcu 2020 roku

Dnia 12 lipca 2020 roku funkcjonariusze FSB wtargnęli do co najmniej trzech domów Świadków w Prokopiewsku (obwód kemerowski). Kilku Świadków zabrano do siedziby FSB na przesłuchanie, po czym wypuszczono na wolność. Jednak Andriej Własow, niepełnosprawny Świadek, który porusza się o lasce, był przetrzymywany przez dwa dni. Władze wniosły przeciwko niemu oskarżenie i 14 lipca sąd postanowił umieścić go na dwa miesiące w areszcie domowym.

Dnia 13 lipca zostało przeszukanych ponad 100 domów Świadków w kilku miejscowościach obwodu woroneskiego oraz w mieście Stary Oskoł w obwodzie biełgorodzkim. Wniesiono oskarżenia przeciwko 10 mężczyznom, którzy zostali umieszczeni w areszcie śledczym do 3 września. Co najmniej dwóch Świadków zostało brutalnie pobitych przez antyterrorystów, którzy wtargnęli do domu Alieksandra Bokowa. On sam został uderzony w brzuch, w głowę, a gdy był przesłuchiwany, kazano mu kucać. Dmitrij Katirow został rzucony na podłogę, był bity i kopany, aż zaczął krzyczeć z bólu.

Ciągłe wysiłki, by zakończyć niesprawiedliwe uwięzienia

Prawnicy reprezentujący uwięzionych Świadków wnieśli skargi do Komitetu Praw Człowieka ONZ i do Grupy Roboczej do spraw Bezprawnych Zatrzymań ONZ. 57 skarg trafiło do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Niestety, dotychczasowe próby położenia kresu niesprawiedliwym uwięzieniom nie przyniosły rezultatów.

Niektóre instytucje międzynarodowe otwarcie potępiły Rosję za traktowanie Świadków Jehowy. Na przykład 26 kwietnia 2019 roku Grupa Robocza do spraw Bezprawnych Zatrzymań ONZ wydała orzeczenie w sprawie Dmitrija Michajłowa z Szui, potępiając systemowe prześladowania Świadków Jehowy w Rosji. Grupa Robocza stwierdziła, że aresztowanie i pobyt brata w areszcie były oznaką dyskryminacji na tle religijnym. Przyznano też, że należy on do „rosnącej liczby Świadków Jehowy w Federacji Rosyjskiej, których zatrzymano, aresztowano i oskarżono o przestępstwa tylko dlatego, że korzystają oni ze swojej wolności sumienia”.

Dnia 12 marca 2020 roku Stała Rada OBWE i Unia Europejska wydały oświadczenie potępiające władze Rosji za traktowanie Świadków Jehowy: „Unia Europejska jest wciąż poważnie zaniepokojona sytuacją Świadków Jehowy w Rosji, którzy niezmiennie stykają się z systemowymi prześladowaniami (...). Jesteśmy głęboko zaniepokojeni ostatnimi szczegółowymi raportami o torturach i znęcaniu się nad kilkoma Świadkami Jehowy”. Dalej w oświadczeniu napisano: „Tortury stanowią pogwałcenie międzynarodowych aktów chroniących prawa człowieka, zwłaszcza Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także oenzetowskiej Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania, sygnatariuszem których jest Federacja Rosyjska”.

Kalendarium wydarzeń

 1. 17 maja 2021

  W sumie więzionych jest 59 Świadków Jehowy

 2. 24 lutego 2021

  Sąd Miejski w Abakanie (Republika Chakasji) skazał Walentynę Baranowską na dwa lata pozbawienia wolności, a jej syna, Romana Baranowskija, na sześć lat pozbawienia wolności

 3. 10 lutego 2021

  Sąd Rejonowy w Abińsku (Kraj Krasnodarski) skazał Aleksandra Iwszina na siedem i pół roku pozbawienia wolności

 4. 2 września 2020

  Sąd Miejski w Bieriozowskij (obwód kemerowski) skazał Siergieja Britwina i Wadima Lewczuka na cztery lata pozbawienia wolności

 5. 3 sierpnia 2020

  Sąd Okręgowy w Pskowie uwolnił Giennadija Szpakowskiego z więzienia. Podtrzymał wyrok skazujący go na sześć lat pozbawienia wolności, ale na ten sam okres zawiesił jego wykonanie

 6. 13 lipca 2020

  Masowe rewizje w co najmniej 100 domach Świadków w obwodach woroneskim i biełgorodzkim

 7. 9 czerwca 2020

  Sąd Miejski w Pskowie skazuje 61-letniego Giennadija Szpakowskiego na sześć i pół roku pozbawienia wolności

 8. 6 lutego 2020

  Pięciu z sześciu Świadków skazanych 19 września 2019 roku przewieziono do Kolonii karnej nr 1 w Orenburgu. Po przyjeździe strażnicy więzienni brutalnie ich pobili — kopali ich i bili pałkami. Feliks Machammadijew ma złamane żebro, zapadnięte płuco i uszkodzoną nerkę

 9. 19 września 2019

  Sędzia Dmitrij Łarin z Leninskiego Sądu Rejonowego w Saratowie za rzekome „organizowanie działalności ekstremistycznej” skazuje na kary pozbawienia wolności sześciu mężczyzn będących Świadkami Jehowy — Konstantina Bażenowa, Alieksieja Budenczuka, Feliksa Machammadijewa, Romana Gridasowa, Giennadija Giermana i Alieksieja Mireckija

 10. 23 maja 2019

  Sąd Okręgowy w Orle odrzuca odwołanie Dennisa Christensena i podtrzymuje wyrok sześciu lat pozbawienia wolności

 11. 26 kwietnia 2019

  Grupa Robocza do Spraw Bezprawnych Zatrzymań ONZ uznała, że naruszono prawa Dmitrija Michajłowa, i potępiła Rosję za prześladowania Świadków Jehowy

 12. 6 lutego 2019

  Żeleznodorożny Sąd Okręgowy w Orle uznał Dennisa Christensena za winnego i skazał na 6 lat pozbawienia wolności

 13. 9 października 2018

  Policjanci i antyterroryści wtargnęli do domów w Kirowie. Kilku mężczyzn będących Świadkami Jehowy, w tym Andrzej Oniszczuk, obywatel Polski, trafiło do aresztu śledczego

 14. 15 lipca 2018

  Policja przeszukała domy kilku Świadków w Penzie. Aresztowano Władimira Ałuszkina

 15. 4 lipca 2018

  Policja wtargnęła do domów w Omsku. Aresztowano Siergieja i Anastazję Poliakowów. Anastazja Poliakowa jest pierwszą w Federacji Rosyjskiej kobietą będącą Świadkiem Jehowy, którą uwięziono pod zarzutem działalności ekstremistycznej

 16. 12 czerwca 2018

  Wtargnięcie funkcjonariuszy policji do domów w Saratowie. Aresztowano Konstantina Bażenowa, Alieksieja Budenczuka i Feliksa Machammadijewa. Trzech innych mężczyzn — Giennadija Giermana, Romana Gridasowa i Alieksieja Mireckija — zmuszono do podpisania zobowiązań do niewyjeżdżania z miasta

 17. 3 czerwca 2018

  Wtargnięcie funkcjonariuszy policji do domów w Tomsku i Pskowie. Aresztowano Siergieja Klimowa

 18. 19 lutego 2018

  W Żeleznodorożnym Sądzie Okręgowym rozpoczyna się proces Dennisa Christensena, w którym przewodniczy sędzia Alieksiej Rudniew

 19. 20 lipca 2017 do listopada 2018

  Areszt Dennisa Christensena jest kilkakrotnie przedłużany przez Sowiecki Sąd Rejonowy i przez Żelieznodorożny Sąd Okręgowy

 20. 26 maja 2017

  Sowiecki Sąd Rejonowy w Orle postanawia o umieszczeniu Dennisa Christensena w areszcie śledczym na dwa miesiące

 21. 25 maja 2017

  Policja przerywa spotkanie religijne w Orle i aresztuje Dennisa Christensena

 22. 20 kwietnia 2017

  Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej postanawia zlikwidować krajowy ośrodek administracyjny Świadków Jehowy i 395 lokalnych organizacji religijnych.

^ ak. 5 Więcej informacji o innych Świadkach Jehowy prześladowanych w Rosji można znaleźć w serwisie jw.org.