Przejdź do zawartości

Tejmur Achmedow przed uwięzieniem

13 PAŹDZIERNIKA 2017
KAZACHSTAN

Kazachstan winny bezprawnego zatrzymania Tejmura Achmedowa

Kazachstan winny bezprawnego zatrzymania Tejmura Achmedowa

Grupa Robocza do spraw Bezprawnych Zatrzymań ONZ potępiła władze Kazachstanu za uwięzienie Tejmura Achmedowa i wezwała je do natychmiastowego wypuszczenia go na wolność *. W orzeczeniu opublikowanym 2 października 2017 roku Grupa Robocza oświadczyła, że Kazachstan jest winny bezprawnego zatrzymania Tejmura Achmedowa, który 18 stycznia 2017 roku trafił do aresztu za dzielenie się z innymi swoimi wierzeniami.

Wnioski Grupy Roboczej

Grupa Robocza uznała, że uwięzienie Tejmura Achmedowa spełnia kryteria bezprawnego zatrzymania. Grupa ustaliła, że władze pozbawiły go fundamentalnych praw: do wolności wyznania i wolności słowa oraz do rzetelnego procesu — dyskryminując go wyłącznie za jego działalność religijną jako Świadka Jehowy.

W dalszych wywodach Grupa Robocza potępiła Kazachstan za niesprawiedliwe aresztowanie i oskarżenie Tejmura Achmedowa. Powołała się na wcześniejsze orzeczenie Komitetu Praw Człowieka, w którym krytycznie oceniono Kazachstan za stosowanie „szerokiej definicji pojęcia ‚ekstremizmu’ (...) i wykorzystywanie takiego zapisu prawnego dotyczącego ekstremizmu, by nadmiernie ograniczać wolność wyznania, słowa, zgromadzania się i zrzeszania”. Grupa zauważyła, że takie prawo „stanowi poważne zagrożenie dla pełnego korzystania ze swobód religijnych w Kazachstanie” oraz że „będąca obecnie w toku sprawa Tejmura Achmedowa poświadcza realność tego zagrożenia”.

Ze swojej strony Grupa Robocza wielokrotnie opisała działalność religijną Tejmura Achmedowa jako „całkowicie pokojową” i stwierdziła, że jego rozmowy z innymi na temat religii nie miały związku z podżeganiem do przemocy albo nienawiści na tle religijnym. Grupa podkreśliła też, że władze „nie powołały się na żaden konkretny wypadek agresywnego zachowania Tejmura Achmedowa lub podżegania przez niego do przemocy” oraz że „nie wyjaśniły, jak samo spotykanie się z innymi i prowadzenie pokojowych rozmów o religii urosło do rangi takiego przestępstwa”. Dalej stwierdzono: „Dla Grupy Roboczej jest oczywiste, że Tejmur Achmedow nie zrobił nic poza korzystaniem ze swojego prawa do wolności wyznania zagwarantowanego w artykule 18 Paktu *”.

Ponadto Grupa Robocza powiązała sposób traktowania Tejmura Achmedowa przez władze z innymi dowodami nietolerancji religijnej widocznej w postawie Kazachstanu wobec Świadków Jehowy. Do dowodów tych można zaliczyć wtargnięcie przedstawicieli władz do miejsca spotkań religijnych Świadków i konfiskatę literatury religijnej, co nastąpiło w dniu aresztowania Tejmura Achmedowa.

„Dla Grupy Roboczej jest oczywiste, że Tejmur Achmedow nie zrobił nic poza korzystaniem ze swojego prawa do wolności wyznania zagwarantowanego w artykule 18 Paktu” ​(Opinia, akapit 39).

Kazachskie władze muszą podjąć działania

Grupa Robocza wezwała Kazachstan do „podjęcia niezbędnych działań, żeby niezwłocznie naprawić sytuację, w jakiej znalazł się Tejmur Achmedow”. Wskazała, że stosowne byłoby „natychmiastowe uwolnienie Tejmura Achmedowa i przyznanie mu wykonalnego prawa do odszkodowania, a także innego rodzaju zadośćuczynienia”. Grupa zwróciła się do Kazachstanu o wprowadzenie zmian w prawie i jego stosowaniu, żeby kraj ten wywiązywał się ze swoich zobowiązań międzynarodowych i unikał błędów, których przykładem jest szykanowanie Tejmura Achmedowa.

Dnia 13 października 2017 roku prawnicy Tejmura Achmedowa wnieśli do kazachskiego Sądu Najwyższego odwołanie, domagając się wprowadzenia w życie orzeczenia Grupy Roboczej, oczyszczenia oskarżonego ze stawianych mu zarzutów i wydania nakazu natychmiastowego wypuszczenia go na wolność.

Świadkowie Jehowy na całym świecie są wdzięczni, że sprawa Tejmura Achmedowa została na arenie międzynarodowej uznana za przykład niesprawiedliwego traktowania i że dzięki temu zwrócono uwagę na potrzebę większego respektowania swobód religijnych w Kazachstanie. Oczekują oni, że kazachskie władze zastosują się do orzeczenia Grupy Roboczej i niezwłocznie uwolnią Tejmura Achmedowa.