Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

19 PAŹDZIERNIKA 2016
ERYTREA

Prześladowania Świadków Jehowy w centrum uwagi społeczności międzynarodowej

Świadkowie Jehowy w Erytrei znoszą najzacieklejsze prześladowania. Od momentu uzyskania przez ten kraj niepodległości w roku 1993 Świadkowie są bezustannie pozbawiani wolności, torturowani i spychani na margines społeczny. Takie traktowanie wynika z tego, że zachowują neutralność w kwestiach politycznych oraz nie biorą do ręki broni, by wyrządzać krzywdę bliźnim.

Obecnie w Erytrei więzionych jest 54 Świadków Jehowy. W ciągu minionych 22 lat wszyscy z wyjątkiem jednego byli przetrzymywani bez postawienia oficjalnych zarzutów czy postępowania sądowego. Trzy osoby przebywają w miejscu odosobnienia od 1994 roku z powodu podyktowanej sumieniem odmowy pełnienia służby wojskowej.

Wzrost zaniepokojenia

Od początku prześladowań organizacje broniące praw człowieka oraz instytucje rządowe potępiają okrutne traktowanie Świadków Jehowy w Erytrei. Powołana przez Organizację Narodów Zjednoczonych Komisja Śledcza do spraw Praw Człowieka w Erytrei (COIE) w bezprecedensowy sposób zwróciła niedawno uwagę na trudną sytuację Świadków. W swoim pierwszym raporcie dla Rady Praw Człowieka ONZ (HRC) z czerwca 2015 roku Komisja Śledcza poświęciła osobną część, aby opisać dyskryminację i nadużycia, jakich się dopuszczano wobec Świadków Jehowy.

Dnia 21 czerwca 2016 roku Komisja Śledcza przedstawiła Radzie Praw Człowieka drugie szczegółowe sprawozdanie. Komisja wzywa Erytreę do „poszanowania wolności wyznania i przekonań” oraz do „położenia kresu nieuzasadnionym aresztowaniom i pozbawianiu wolności osób z powodu ich przekonań religijnych, w szczególności członków określonych grup religijnych, takich jak Świadkowie Jehowy, (...) oraz do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich, którzy zostali bezprawnie i arbitralnie zatrzymani”.

We wnioskach Komisja Śledcza podała, że „prześladowania z powodów religijnych i etnicznych” są sprzeczne z prawem międzynarodowym i stanowią „zbrodnię przeciw ludzkości”. Według społeczności międzynarodowej takie prześladowania są jednym z najpoważniejszych naruszeń praw człowieka. Komisja przedstawi uaktualniony raport Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ 27 października 2016 roku.

Czy Erytrea zaprzestanie niesprawiedliwego traktowania Świadków?

Świadkowie Jehowy na całym świecie są głęboko zaniepokojeni sytuacją swoich współwyznawców w Erytrei. Usilnie apelują do władz Erytrei o zaprzestanie prześladowania tych chrześcijan i umożliwienie im korzystania ze swoich fundamentalnych i niezbywalnych praw.