Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

6 MAJA 2016
RWANDA

Sprawiedliwość zwycięża w Rwandzie

Sprawiedliwość zwycięża w Rwandzie

Dzięki rwandyjskiemu rzecznikowi praw obywatelskich i obiektywnym sędziom po długiej batalii prawnej Świadkowie Jehowy doczekali się sprawiedliwgo wyroku. Sąd Najwyższy początkowo nakazał Świadkom wypłacenie odszkodowania właścicielom budynku, który nakazały wyburzyć władze miejskie w Kigali. Rzecznik praw obywatelskich uznał jednak ten wyrok za jawnie niesprawiedliwy i zwrócił się do Sądu Najwyższego o ponowne rozpatrzenie tej sprawy.

Akcja porządkowa władz miejskich w Kigali

W 2006 roku w ramach szeroko zakrojonej akcji porządkowej władze Kigali zarządziły usunięcie wszystkich kiosków i straganów, które postawiono na gruntach publicznych. To rozporządzenie zobligowało również mieszkańców do zadbania o teren publiczny przylegający do ich posesji.

Ponadto nakazano wyburzenie wszystkich budynków, które wzniesiono nielegalnie. Dotyczyło to także budynku, który bez stosownych zezwoleń postawił na gruncie publicznym pan Ngayabateranya. W dodatku wykorzystał on materiały i metody, które są niezgodne z przepisami budowlanymi. Rozporządzenie dało 21 dni na zastosowanie się do nowych przepisów. Po upływie tego terminu burmistrz dzielnicy Gasabo wydał pisemny nakaz wyburzenia nielegalnie wzniesionych budynków. Po wyburzeniu krajowe Biuro Świadków Jehowy, również znajdujące się w tej dzielnicy, zadbało o teren publiczny wokół swojego obiektu przez położenie chodnika oraz zasadzenie ogrodu.

Niekorzystny dla Świadków wyrok sądu rejonowego

Po tym, jak władze miasta nakazały zburzyć budynek pana Ngayabateranyi, mężczyzna wraz ze swoimi wspólnikami złożył skargę do sądu rejonowego w Gasabo, oskarżając Świadków Jehowy o zniszczenie jego własności. Powodowie uważali, że należy im się odszkodowanie za zburzony budynek, ale nie przedstawili żadnych dowodów na poparcie swoich roszczeń. Świadkowie Jehowy dostarczyli oficjalną dokumentację potwierdzającą, że działania rozbiórkowe zostały podjęte przez władze miasta. Sąd rejonowy zignorował jednak dowody i wydał wyrok przeciwko Świadkom Jehowy.

Korzystne orzeczenie sądu okręgowego

Świadkowie Jehowy odwołali się od tego niesprawiedliwego wyroku do sądu wyższej instancji. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym stwierdził on, że wyrok sądu rejonowego zapadł bez wystarczających podstaw. 5 listopada 2010 roku sąd okręgowy orzekł, że pan Ngayabateranya i jego wspólnicy nie mieli racji. Nakazał im pokryć koszty sądowe i wypłacić odszkodowanie w wysokości 800 000 franków rwandyjskich (około 5000 złotych).

Przeoczenie Sądu Najwyższego

Pan Ngayabateranya odwołał się od tej decyzji do rwandyjskiego Sądu Najwyższego. W trakcie rozprawy urzędnik władz dzielnicy zeznał, że ponieważ sporny budynek powstał nielegalnie, został wyburzony w ramach państwowego programu rewitalizacji miasta. Sąd Najwyższy uznał, że choć Świadkowie Jehowy nie zburzyli fizycznie budynku, to zainicjowali jego rozbiórkę. Sąd przeoczył ważne dowody i przyjął rozumowanie, że Świadkowie Jehowy odnieśli korzyści dzięki upiększeniu terenu, na którym wcześniej znajdował się budynek. Sąd przyznał powodom odszkodowanie w wysokości 22 055 242 franków rwandyjskich (ponad 120 000 złotych). Świadkowie Jehowy wypłacili odszkodowanie 4 kwietnia 2013 roku, lecz złożyli zażalenie od tej decyzji.

Rzecznik praw obywatelskich wzywa Sąd Najwyższy do zmiany niesprawiedliwego orzeczenia

Świadkowie Jehowy wnieśli skargę do biura rzecznika praw obywatelskich, twierdząc, że zostali niesłusznie oskarżeni o rozbiórkę budynku pana Ngayabateranyi i bezpodstawnie pociągnięci za to do odpowiedzialności. Rzecznik praw obywatelskich, pani Aloysie Cyanzayire, rozpatrzyła skargę i przeanalizowała orzeczenie Sądu Najwyższego.

Po zbadaniu materiału dowodowego pani Cyanzayire ustaliła, że budynek został wyburzony, ponieważ pan Ngayabateranya naruszył rwandyjskie prawo. Przyznała również, że Świadkowie Jehowy nie powinni zostać ukarani za zastosowanie się do rozporządzenia władz miejskich nakazującego zadbanie o teren publiczny wokół swojej posesji. Dbałość Świadków Jehowy o ten obszar była „pomocnym wkładem” i „godnym uwagi wsparciem dla państwowego programu prac porządkowych w mieście”.

Nielegalnie wzniesione budynki przed wydaniem rozporządzenia władz miejskich Kigali i odnowiony teren publiczny po ich rozbiórce

4 grudnia 2013 roku pani Cyanzayire wystąpiła do Sądu Najwyższego z wnioskiem o kasację wyroku przeciwko Świadkom Jehowy. Sprawą zajął się nowy skład sędziowski, który 17 października 2014 roku uchylił poprzednią decyzję i uznał roszczenia pana Ngayabateranyi za bezpodstawne. Zobligował go do zwrotu pieniędzy, które niesłusznie otrzymał na mocy poprzedniej decyzji, oraz do pokrycia kosztów sądowych. Prawnicy reprezentujący Świadków Jehowy oraz komornik sądowy starają się obecnie odzyskać te środki.

Ochrona zapewniona przez prawo

Świadkowie Jehowy są wdzięczni rzecznikowi praw obywatelskich oraz Sądowi Najwyższemu za ostateczne rozstrzygnięcie. Wszyscy praworządni obywatele Rwandy niewątpliwie doceniają okoliczność, że w kraju tym funkcjonuje skuteczny wymiar sprawiedliwości, który stoi na straży przestrzegania obowiązującego prawa.