Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

KAZACHSTAN

Więzieni za wiarę

Więzieni za wiarę

Dnia 2 maja 2017 roku sędzia Talgat Syrlybajew skazał Temura Achmedowa na pięć lat pozbawienia wolności za rzekome „podżeganie do waśni religijnych” oraz propagowanie poglądu „o wyższości określonych obywateli na podstawie ich religii”. Sędzia nałożył także dodatkową karę — trzyletni zakaz prowadzenia „ideologicznej działalności religijnej”. Tejmur Achmedow pozostaje w areszcie śledczym, gdzie trafił trzy miesiące temu. Pozostanie tam najprawdopodobniej aż do rozprawy odwoławczej.

Bezpodstawne zarzuty

Podstawą fałszywych oskarżeń wobec Tejmura są rozmowy, które przeprowadził w 2016 roku z grupą mężczyzn udających zainteresowanie wierzeniami Świadków Jehowy. Podczas tych spokojnych rozmów odbywanych w okresie siedmiu miesięcy Tejmur Achmedow wyjaśniał im swoje wierzenia na podstawie Biblii. Bez jego wiedzy mężczyźni ci potajemnie nagrywali te rozmowy i wykorzystali je, by zarzucić mu naruszenie Artykułu 174(2) Kodeksu karnego Kazachstanu. Artykuł ten zakazuje „podżegania do waśni (...) religijnych” prowadzącego do „obrażania uczuć (...) religijnych obywateli” oraz „propagowania twierdzeń dotyczących prawdziwości czyichś wierzeń, czyjejś wyższości lub niższości ze względu na wyznawaną religię”.

Tejmur Achmedow uważa jednak, że nie złamał prawa. Swobodę wyrażania swojej wiary i wierzeń religijnych zapewnia mu Artykuł 18 i 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP), który gwarantuje „prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania”, a także „prawo do wolności słowa”.

Komitet Praw Człowieka ONZ, który monitoruje przestrzeganie MPPOiP, już wcześniej zauważył, że w Kazachstanie obowiązują „zbyt szeroko sformułowane definicje wykroczeń” i niewłaściwie stosuje się Artykuł 174 wobec osób korzystających z prawa do wolności wyznania. W raporcie z dnia 9 sierpnia 2016 roku Komitet zaapelował do władz Kazachstanu o „efektywne zagwarantowanie wolności wyznania i sumienia oraz prawo do uzewnętrzniania przekonań religijnych”. Oznajmił również, że władze „powinny rozważyć dostosowanie Artykułu 22 Konstytucji do Paktu i zrewidować wszystkie odnośne przepisy prawne w celu usunięcia wszelkich ograniczeń wykraczających poza jasno sprecyzowane restrykcje ujęte w Artykule 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych”.

W związku ze „zbyt szeroko sformułowanymi definicjami wykroczeń” Heiner Bielefeldt, ówczesny specjalny sprawozdawca ONZ do spraw wolności religii i wyznania, w raporcie z 2014 roku zalecił, by „nazbyt szerokie definicje wykroczeń związanych z nawoływaniem do waśni religijnych i ekstremizmem” Kazachstan zastąpił „jasno sformułowanymi, precyzyjnymi definicjami”. W przeciwnym razie prawo będzie „wywierać negatywny wpływ na wolność wyznania i sumienia”.

Niesprawiedliwe uwięzienie Tejmura Achmedowa

Dnia 20 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy Nr 2 w dzielnicy Saryarka (Astana) postanowił umieścić Tejmura Achmedowa w areszcie śledczym. Był on bity przez funkcjonariuszy penitencjarnych, którzy chcieli go zmusić do przyznania się do winy. 61-letni Tejmur pilnie potrzebuje pomocy medycznej z powodu krwawiącego guza. Jego prawnicy wnieśli skargę do oenzetowskiej Grupy Roboczej do spraw Bezprawnych Zatrzymań, a także do specjalnych sprawozdawców ONZ do spraw wolności religii i wyznania oraz wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się. Przygotowują również kolejne apelacje, ponieważ 20 czerwca 2017 roku sąd w Astanie odrzucił poprzednią.

Dnia 2 października 2017 roku Grupa Robocza do spraw Bezprawnych Zatrzymań opublikowała decyzję stwierdzającą, że władze Kazachstanu niesłusznie uwięziły Tejmura Achmedowa i powinny natychmiast go uwolnić. Grupa Robocza uznała, że jego działania „miały całkowicie pokojowy charakter i mieściły się w granicach wolności wyznania”, oraz że sposób, w jaki został potraktowany, świadczy o uprzedzeniach władz wobec Świadków Jehowy. Dzień po opublikowaniu tej decyzji prawnicy reprezentujący Tejmura Achmedowa wnieśli kasację do Sądu Najwyższego Kazachstanu. Oczekiwali, że Sąd zastosuje się do decyzji Grupy Roboczej, uniewinni oskarżonego i nakaże, by natychmiast go uwolniono. Jednakże 4 grudnia 2017 roku Sąd Najwyższy odmówił rozpatrzenia kasacji i tym samym wyrok z 2 maja 2017 pozostaje prawomocny.

Kalendarium wydarzeń

 1. 2 października 2017

  Grupa Robocza do spraw Bezprawnych Zatrzymań publikuje decyzję stwierdzającą, że władze Kazachstanu niesłusznie uwięziły Tejmura Achmedowa i powinny natychmiast go uwolnić.

 2. 20 czerwca 2017

  Sąd w Astanie odrzuca apelację

 3. 2 maja 2017

  Skazany na pięć lat pozbawienia wolności

 4. 13 marca 2017

  Sprawa trafia do sądu

 5. 1 marca 2017

  Wniosek o umorzenie postępowania karnego zostaje odrzucony

 6. 20 lutego 2017

  Wniosek o umorzenie postępowania karnego trafia do sądu

 7. 30 stycznia 2017

  Sąd Miejski w Astanie odrzuca prośbę o zwolnienie z aresztu

 8. 18 stycznia 2017

  Tejmur Achmedow zostaje aresztowany i skazany na dwa miesiące aresztu