Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

AZERBEJDŻAN

Więzieni za wiarę

Więzieni za wiarę

Władze Azerbejdżanu w dalszym ciągu skazują Świadków Jehowy za to, że praktykują oni swą religię. Sądy często nakładają na nich wysokie grzywny i kary więzienia za organizowanie spotkań, rozmawianie z innymi o swoich wierzeniach oraz za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej.

Więzione za rozmowy o swoich wierzeniach

Dnia 17 grudnia 2015 roku w Sądzie Rejonowym Baku-Pirallahi rozpoczął się proces dwóch kobiet będących Świadkami Jehowy, Iriny Zacharczenko oraz Walidy Dżabraiłowej, przebywających od 17 lutego 2015 roku w areszcie tymczasowym. Są one oskarżone o rozpowszechnianie literatury religijnej bez „odpowiedniego zezwolenia”.

Dziesięć miesięcy spędzonych w areszcie silnie wpłynęło na zdrowie fizyczne i psychiczne tych kobiet. Mimo to w trakcie przesłuchania wstępnego sędzia odrzucił wszelkie wnioski złożone w ich imieniu i odmówił zmiany środka zapobiegawczego na areszt domowy. Kolejne przesłuchanie odbędzie się 7 stycznia 2016 roku.

Azerbejdżan nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań

W maju 2011 roku sporządzono raport będący rezultatem kontroli przeprowadzonej przez Europejską Komisję przeciw Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) przy Radzie Europy. Dokument ten w wielu miejscach zalecał rządowi Azerbejdżanu, by zagwarantował, że „egzekwując prawo (...) w pełni respektuje wolność religii chronioną przez Europejską Konwencję Praw Człowieka”. Z kolei w roku 2012 Komisja Wenecka przy Radzie Europy opublikowała szczegółowe zalecenia zmian w prawie Azerbejdżanu dotyczącym wolności wyznania. Stwierdziła, że „prawo wydaje się zawierać kilka restrykcyjnych przepisów, które pozostają w sprzeczności z międzynarodowymi standardami. (...) Zmianie powinny ulec przepisy regulujące główne kwestie co do zakresu prawa oraz beneficjentów mających prawo do wolności wyznania i sumienia, rejestracji, niezależności i delegalizacji społeczności religijnych, wolności sumienia w dziedzinie służby wojskowej, prozelityzmu oraz publikowania i rozpowszechniania materiałów religijnych”.

Azerbejdżan odmawia także respektowania praw osób, które odmawiają pełnienia służby wojskowej ze względu na sumienie. W roku 1996 kraj ten zaczął się ubiegać o członkostwo w Radzie Europy. W związku z tym zobowiązał się między innymi do: 1) uchwalenia ustawy o alternatywnej służbie cywilnej w ciągu dwóch lat od przystąpienia do Rady, 2) zwolnienia z więzienia wszystkich skazanych za podyktowaną sumieniem odmowę pełnienia służby wojskowej, 3) udostępnienia osobom, które odmawiają pójścia do wojska ze względu na sumienie, alternatywy w postaci służby cywilnej. Mimo że Azerbejdżan należy do Rady Europy od ponad 13 lat, jeszcze nie dotrzymał tych zobowiązań.

We wspomnianym już raporcie Komisji przeciw Rasizmowi i Nietolerancji czytamy: „ECRI wzywa władze Azerbejdżanu, żeby jak najszybciej uchwaliły prawo o alternatywnej służbie cywilnej zgodne z europejskimi standardami. (...) Komisja powtarza swoje stanowcze zalecenie, żeby władze przestały ścigać sądownie i karać więzieniem tych, którzy ze względu na sumienie odmawiają służby wojskowej. Zamiast tego powinny stworzyć warunki, w których takie osoby będą mogły wypełniać swoje obowiązki wobec społeczeństwa w zgodzie ze swoim sumieniem”.

Czy Azerbejdżan podejmie kroki zgodne z deklaracjami o tolerancji religijnej?

25 lipca 2015 roku Komisja ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (znana jako Komisja Helsińska przy Kongresie USA) wyraziła zaniepokojenie „występującym od niedawna nasileniem nacisków wywieranych na mniejszości religijne — a zwłaszcza Świadków Jehowy — w Azerbejdżanie”. Przewodniczący komisji Chris Smith, będący członkiem amerykańskiej Izby Reprezentantów, oświadczył: „Rząd często szczyci się swoją ustawą chroniącą wolność religijną, a w rzeczywistości uwięził wielu ludzi za to, że praktykują swoją religię. Wzywam rząd Azerbejdżanu do natychmiastowego uwolnienia pani Zacharczenko oraz pani Dżabraiłowej”.

Świadkowie Jehowy z całego świata wyrazili zaniepokojenie sytuacją Iriny Zacharczenko oraz Walidy Dżabraiłowej. Komitet Praw Człowieka ONZ zwrócił się z oficjalną prośbą o przeniesienie pani Zacharczenko do aresztu domowego, lecz sąd zignorował ten wniosek. Obie kobiety oraz ich rodziny i przyjaciele z szacunkiem proszą rząd Azerbejdżanu o jak najszybsze uwolnienie i oczyszczenie z zarzutów.

Kalendarium wydarzeń

 1. 17 grudnia 2015

  Sąd Rejonowy Baku-Pirallahi odrzucił prośby o zwolnienie z aresztu Iriny Zacharczenko i Walidy Dżabraiłowej. Następne przesłuchanie zaplanowano na 7 stycznia 2016 roku.

 2. 4 września 2015

  Sąd Rejonowy Baku-Sabail przedłuża areszt tymczasowy Irinie Zacharczenko oraz Walidzie Dżabraiłowej do 17 grudnia 2015 roku, co razem daje 10 miesięcy w więzieniu

 3. 7 maja 2015 oraz 4 lipca 2015

  Sąd Rejonowy Baku-Sabail przedłuża areszt tymczasowy Irinie Zacharczenko oraz Walidzie Dżabraiłowej

 4. 17 lutego 2015

  Na podstawie zarzutów o rozpowszechnianie literatury religijnej bez zezwolenia Sąd Rejonowy Baku-Sabail skazuje Irinę Zacharczenko oraz Walidę Dżabraiłową na trzymiesięczny areszt tymczasowy

 5. 12 marca 2013

  Kamran Mirzajew, będący Świadkiem Jehowy, zostaje skazany na dziewięć miesięcy pozbawienia wolności za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej. W trakcie odbywania kary zostaje zwolniony na mocy powszechnej amnestii

 6. 25 września 2012

  Fachraddin Mirzajew, będący Świadkiem Jehowy, zostaje skazany na rok więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 7. 8 września 2010

  Farid Mammadow, będący Świadkiem Jehowy, za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej staje przed sądem, który skazuje go na dziewięć miesięcy więzienia

 8. 19 sierpnia 2009

  Muszfig Mammedow zostaje ponownie zatrzymany za odmowę służby wojskowej, osadzony w areszcie do czasu rozprawy, a następnie skazany, tym razem na karę grzywny

 9. 7 marca 2008

  Obrońcy Muszfiga Mammedowa i Samira Husejnowa wnoszą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę przeciwko Azerbejdżanowi w związku z wytoczeniem procesów karnych za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 10. 4 października 2007

  Samir Husejnow, będący Świadkiem Jehowy, zostaje pozbawiony wolności, a następnie skazany na 10 miesięcy więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 11. 2006

  Muszfig Mammedow, który jako Świadek Jehowy odmawia odbycia służby wojskowej, zostaje aresztowany do czasu rozprawy, a następnie zwolniony warunkowo z sześciomiesięcznym okresem próby