10:1-5, 11, 14, 16

Relacje między pasterzem a owcami opierają się na wiedzy i zaufaniu. Jezus, Wspaniały Pasterz, osobiście zna każdą ze swoich owiec — ich potrzeby, a także mocne i słabe strony. Owce znają swojego pasterza i ufają jego przewodnictwu.

Jak Jezus, Wspaniały Pasterz...

  • zgromadza swoje owce?

  • prowadzi swoje owce?

  • ochrania swoje owce?

  • karmi swoje owce?