BÓG ostrzega swoich sług, że ich wiara zostanie poddana próbie. W Jego Słowie czytamy: „Bądźcie czujni. Wasz wróg, Diabeł, krąży jak ryczący lew, starając się kogoś pożreć” (1 Piotra 5:8). W jaki sposób Szatan mógłby usiłować zniszczyć twoją wiarę?

Czy spotkałeś się z takim sprzeciwem?

Szatan może się posłużyć innymi, nawet członkami rodziny, by cię powstrzymać od studiowania Pisma Świętego. Jezus zapowiedział: „Nieprzyjaciółmi będą człowiekowi jego domownicy” (Mateusza 10:36). Krewni i przyjaciele mogą działać w dobrej intencji, nieświadomi tego, jak wspaniałe prawdy są zawarte w Słowie Bożym. Mogą się też obawiać, co pomyślą inni. Pismo Święte mówi jednak: „Drżenie przed człowiekiem zastawia sidło, lecz kto ufa Jehowie, znajdzie ochronę” (Przysłów 29:25). Jeśli przestaniesz poznawać Pismo Święte, żeby zadowolić ludzi, to czy będziesz podobać się Bogu? Na pewno nie! Z drugiej strony gdy okazujemy prawdziwą wiarę, Bóg nam pomaga. „Nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zagładzie, lecz z tych, którzy wierzą ku zachowaniu duszy przy życiu” (Hebrajczyków 10:39).

Przypomnijmy sobie opisane wcześniej przeżycia Dumasa. Początkowo żona drwiła z jego wiary. Później jednak zaczęła razem z nim poznawać Słowo Boże. Podobnie jeśli ty będziesz obstawać przy tym, co słuszne, możesz zachęcić swych przyjaciół i bliskich, by się do ciebie przyłączyli. W gruncie rzeczy osoby przejawiające prawdziwą wiarę już nieraz pozyskały swych krewnych „bez słowa” — dzięki „nieskalanie czystemu postępowaniu, połączonemu z głębokim respektem” (1 Piotra 3:1, 2).

Poza tym Szatan próbuje wmówić ludziom, że są zbyt zajęci, by studiować Pismo Święte. Chciałby, żeby również w twoim wypadku troski dnia codziennego — problemy osobiste lub finansowe — ‛zadusiły słowo’ i żeby twoja wiara ‛stała się bezowocna’ (Marka 4:19). Nigdy do tego nie dopuść. Taka postawa świadczyłaby o krótkowzroczności. Pismo Święte oznajmia: „To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego  prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa” (Jana 17:3). A zatem pogłębianie wiedzy o Bogu i Jezusie, Mesjaszu, jest konieczne do osiągnięcia życia wiecznego w raju!

Módl się do Boga o pomoc

Pomyśl o Mojżeszu. Był on członkiem egipskiej rodziny królewskiej i mógł zabiegać o bogactwo, rozgłos i władzę. Wybrał jednak „poniewieranie z ludem Bożym, a nie zaznawanie tymczasowej uciechy z grzechu”. Dlaczego? „Pozostał (...) niezłomny, jak gdyby widział Niewidzialnego” (Hebrajczyków 11:24, 25, 27). Mojżesz miał więc silną wiarę w Boga. Jego wolę przedkładał nad samolubne dążenia, a On szczodrze mu błogosławił. Podobnie może być z tobą.

Bez względu na to, jakie pułapki zastawiłby na ciebie Szatan, nie musisz paść jego ofiarą. Słowo Boże wzywa: „Przeciwstawcie się Diabłu, a ucieknie od was” (Jakuba 4:7). Jak możesz to robić?

Dalej studiuj Pismo Święte. Czytaj tę Księgę każdego dnia. Zgłębiaj jej nauki. Stosuj się do zawartych w niej rad. Czyniąc tak, włożysz „całą zbroję od Boga”, dzięki której zdołasz odeprzeć ataki Szatana (Efezjan 6:13).

Spotykaj się z osobami przejawiającymi prawdziwą wiarę. Utrzymuj kontakt z tymi, którzy analizują Pismo Święte i dostosowują do niego swe życie. Tacy ludzie ‛zważają jedni na drugich, żeby się pobudzać do miłości i do szlachetnych uczynków, zachęcając się nawzajem’. Dzięki ich wsparciu będziesz się umacniać w wierze (Hebrajczyków 10:24, 25).

Utrzymuj kontakt z osobami, które mają wiarę

Przybliżaj się do Jehowy. Módl się do Niego o pomoc i pokładaj w Nim ufność. Nigdy nie zapominaj, że On pragnie cię wspierać. W Słowie Bożym czytamy: „Przerzućcie na niego wszelką waszą troskę, gdyż on się o was troszczy” (1 Piotra 5:6, 7). „Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad to, co możecie znieść, lecz wraz z pokusą da też wyjście, abyście zdołali przetrwać” (1 Koryntian 10:13).

Szatan urąga Bogu, twierdząc, że w obliczu przeciwności nikt nie pozostanie Mu wierny. Ale ty masz sposobność udowadniać, że Szatan jest kłamcą! „Bądź mądry”, zachęca Jehowa, „i rozweselaj moje serce, abym mógł dać odpowiedź temu, który mi urąga” (Przysłów 27:11). Bądź zatem zdecydowany przejawiać prawdziwą wiarę!