PISMO ŚWIĘTE ujawnia wiele wspaniałych aspektów osobowości Boga, dzięki czemu możemy Go lepiej poznać. Ukazuje między innymi cztery Jego główne przymioty: moc, sprawiedliwość, mądrość i miłość. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich.

Nieograniczona moc

Bóg dysponuje ogromną mocą

Jehowa powiedział Abrahamowi: „Jam jest Bóg Wszechmocny” (Rodzaju 17:1). Jego moc jest niedościgła, nieograniczona i niewyczerpana. Korzystając z niej, Bóg stworzył cały wszechświat.

Bóg nigdy nie nadużywa swej mocy. Zawsze posługuje się nią w sposób kontrolowany i celowy. Doskonale równoważy ją sprawiedliwością, mądrością i miłością.

Jehowa szczodrze używa mocy na rzecz swoich wiernych sług. Jego „oczy (...) przebiegają całą ziemię, by ukazał on swą siłę dla dobra tych, których serce jest wobec niego niepodzielne” (2 Kronik 16:9). Czy nie ujmuje cię to, że tak potężny Bóg odznacza się zarazem taką troskliwością?

Bóg sprawiedliwości

„Jehowa miłuje sprawiedliwość” (Psalm 37:28). Zawsze czyni to, co prawe i słuszne — zgodnie ze swymi doskonałymi zasadami.

Bóg jest bezstronny

Bóg nienawidzi niesprawiedliwości. „Nikogo nie traktuje stronniczo ani nie przyjmuje łapówki” (Powtórzonego Prawa 10:17). Występuje przeciwko tym, którzy uciskają innych, i troszczy się o bezbronnych, na przykład o ‛wdowy i chłopców niemających ojca’ (Wyjścia 22:22). Do wszystkich ludzi podchodzi bez uprzedzeń. „Nie jest stronniczy, lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się go boi i czyni to, co prawe” (Dzieje 10:34, 35).

Sprawiedliwość Jehowy jest doskonale wyważona. On nigdy nie jest zbyt pobłażliwy ani zbyt surowy. Nie puszcza bezkarnie przewinień niepoprawnych grzeszników, ale tym, którzy zdobywają się na skruchę, okazuje tkliwe współczucie. „Jehowa jest miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu i obfitujący w lojalną życzliwość. Nie będzie zawsze wytykał winy ani nie będzie chował urazy po czas niezmierzony. Nie postąpił z nami według naszych grzechów ani nie sprowadził na nas tego, na co zasługujemy za swe przewinienia” (Psalm 103:8-10). Poza tym Bóg pamięta i nagradza podyktowane wiarą czyny swych lojalnych czcicieli. Czy takie przejawy sprawiedliwości Boga nie skłaniają cię do pokładania w Nim ufności?

 Bóg mądrości

Mądrość Boża ukazana jest w Piśmie Świętym

Jehowa jest Źródłem wszelkiej mądrości. „O głębokości Bożego bogactwa i mądrości, i wiedzy!” (Rzymian 11:33). Jego mądrość jest niezrównana i nieskończona.

Mądrość ta uwidacznia się w materialnych dziełach stwórczych. „Jakże liczne są twe dzieła, Jehowo!” — wykrzyknął psalmista. „Wszystkie je uczyniłeś mądrze” (Psalm 104:24).

Mądrość Boża ukazana jest również w Piśmie Świętym. Król Dawid napisał: „Przypomnienie od Jehowy jest godne zaufania, niedoświadczonego czyni mądrym” (Psalm 19:7). Pomyśl tylko: możesz odnieść pożytek z bezgranicznej mądrości Bożej! Czy skorzystasz z tej sposobności?

„Bóg jest miłością”

Dominującym przymiotem Jehowy jest miłość. W Piśmie Świętym czytamy: „Bóg jest miłością” (1 Jana 4:8). Przymiot ten kieruje wszystkimi Jego poczynaniami.

 Bóg okazuje nam swą miłość na niezliczone sposoby. Obdarowuje nas tym, co najlepsze. ‛Czyni dobro, dając nam deszcze z nieba oraz pory urodzajne, napełniając nasze serca pokarmem i weselem’ (Dzieje 14:17). W gruncie rzeczy „każdy dobry dar i każdy doskonały podarunek pochodzi z góry, bo zstępuje od Ojca świateł niebiańskich” (Jakuba 1:17). Poprzez bezcenny dar, jakim jest Pismo Święte, Bóg objawia nam prawdę o samym sobie, a także uczy nas o swych podyktowanych miłością prawach i zasadach. „Twoje słowo jest prawdą” — powiedział w modlitwie Jezus (Jana 17:17).

Mądrość Boża widoczna w dziele stwórczym budzi podziw

Poza tym Bóg pomaga nam w naszych problemach. Psalmista zachęca: „Zrzuć swe brzemię na Jehowę, a on cię wesprze. Nigdy nie pozwoli, by prawy się zachwiał” (Psalm 55:22). Pismo Święte wskazuje też, że Bóg przebacza nasze grzechy: „Ty, Jehowo, jesteś dobry i gotów przebaczać; i obfita jest lojalna życzliwość wobec wszystkich, którzy cię wzywają” (Psalm 86:5). On chce nawet obdarzyć ludzi życiem wiecznym. Obiecał, że „otrze z ich oczu wszelką łzę i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie” (Objawienie 21:4). Jak zareagujesz na miłość Bożą? Czy ją odwzajemnisz?

Zbliż się do Boga

Dzięki modlitwie i rozmyślaniu o przymiotach Boga bardziej się do Niego zbliżysz

Bóg pragnie, byś dobrze Go poznał. Jego Słowo wzywa: „Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was” (Jakuba 4:8). Wiernego proroka Abrahama Jehowa nazwał swoim przyjacielem (Izajasza 41:8). Chciałby, żebyś i ty znalazł się wśród Jego przyjaciół.

Im więcej dowiesz się o Bogu, tym bardziej się do Niego zbliżysz i tym więcej zaznasz szczęścia. „Szczęśliwy jest człowiek”, który ma „upodobanie w prawie Jehowy i jego prawo czyta półgłosem dniem i nocą” (Psalm 1:1, 2). Regularnie więc studiuj Pismo Święte. Rozmyślaj o przymiotach i poczynaniach Boga. Okazuj swą miłość do Niego, postępując zgodnie ze zdobywaną wiedzą. „Miłość do Boga polega na tym, że przestrzegamy jego przykazań; a przecież jego przykazania nie są uciążliwe” (1 Jana 5:3). Wzorem psalmisty proś w modlitwie: „Daj mi poznać twe drogi, Jehowo; naucz mnie ścieżek twoich. Spraw, bym chodził w twojej prawdzie” (Psalm 25:4, 5). W rezultacie przekonasz się, że Bóg „nie jest (...) daleko od nikogo z nas” (Dzieje 17:27).