Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 TEMAT Z OKŁADKI | O CZYM MÓWI BIBLIA?

Bóg podejmuje działania w celu wybawienia ludzkości

Bóg podejmuje działania w celu wybawienia ludzkości

Jednemu ze swoich wiernych sług, Abrahamowi, Bóg obiecał, że zapowiedziane „potomstwo” będzie się wywodzić z jego linii rodowej i że zapewni ono błogosławieństwa ludziom ze wszystkich narodów (Rodzaju 22:18). Wnuk Abrahama Jakub osiedlił się w Egipcie, gdzie jego rodzina rozrosła się w naród — naród izraelski.

Później okrutny faraon zaprzągł Izraelitów do niewolniczej pracy. Po pewnym czasie prorokiem został Mojżesz, który na polecenie Boże wyprowadził swoich rodaków z Egiptu. Przeszli oni wtedy przez cudownie rozdzielone wody Morza Czerwonego. Aby ukierunkowywać i chronić Izraelitów, Bóg dał im Dziesięć Przykazań oraz inne prawa. Określały one na przykład, jakie należało składać ofiary, żeby dostąpić przebaczenia grzechów. Pod wpływem natchnienia od Boga Mojżesz przepowiedział pojawienie się innego proroka. Właśnie ten prorok miał się okazać obiecanym „potomstwem”.

Ponad cztery stulecia później Bóg przyrzekł królowi Dawidowi, że oczekiwane od czasów Edenu „potomstwo” obejmie władzę w królestwie, które nie przeminie. Mówił tu o Mesjaszu, którego wyznaczył do wybawienia ludzkości i przywrócenia na ziemi rajskich warunków.

Za pośrednictwem Dawida i innych proroków Bóg stopniowo wyjawiał coraz więcej szczegółów dotyczących Mesjasza — na przykład że będzie on pokorny i życzliwy i że jego panowanie położy kres brakom żywności, bezprawiu i wojnom. Wszyscy ludzie będą żyć w pokoju ze sobą, a nawet ze zwierzętami. Znikną choroby, cierpienia i śmierć — które nigdy nie były częścią zamierzenia Bożego — a umarli zostaną wskrzeszeni do życia na ziemi.

Przez proroka Micheasza Bóg zapowiedział, że Mesjasz urodzi się w Betlejem, a przez proroka Daniela — że zostanie później uśmiercony. Bóg zamierzał wskrzesić Mesjasza i ustanowić go Królem w niebie. Daniel prorokował, że nadejdzie chwila, gdy mesjańskie Królestwo na zawsze zastąpi wszystkie inne rządy. Czy Mesjasz naprawdę spełnił te proroctwa?

(Na podstawie ksiąg: Rodzaju, rozdziałów od 22 do 50, Wyjścia, Powtórzonego Prawa, 2 Samuela, Psalmów, Izajasza, Daniela, Micheasza, Zachariasza 9:9).