Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Czy ‛miłujesz swego bliźniego jak samego siebie’?

Czy ‛miłujesz swego bliźniego jak samego siebie’?

„Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie” (MAT. 22:39).

PIEŚNI: 73, 36

1, 2. Jak Biblia podkreśla znaczenie miłości?

MIŁOŚĆ jest dominującym przymiotem Jehowy Boga (1 Jana 4:16). Jezus jako Jego pierwsze stworzenie żył z Nim w niebie przez całe wieki i poznał Jego nacechowane miłością metody działania (Kol. 1:15). Całym swoim postępowaniem — także tym na ziemi — pokazał, że w pełni rozumie, jak kochającym Bogiem jest Jehowa, i że naśladuje tę miłość. Możemy więc być pewni, że władza sprawowana przez Jehowę i Jezusa zawsze będzie oparta na miłości.

2 Jezus, zapytany o największe przykazanie w Prawie, oświadczył: „‚Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem’. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie, podobne do tego, jest to: ‚Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie’” (Mat. 22:37-39).

3. Kto jest naszym bliźnim?

3 Zauważmy, że Jezus zaraz po miłości do Jehowy wymienił miłość do bliźniego. Widać więc, jak ważne jest okazywanie tej cechy we wszystkich relacjach z innymi. Ale kto jest naszym bliźnim? Jeżeli żyjemy w związku małżeńskim,  naszym najbliższym bliźnim jest współmałżonek. Bliskie są nam też osoby tworzące zbór chrześcijański, które tak jak my wielbią prawdziwego Boga. Bliźnimi są również ludzie napotykani w służbie kaznodziejskiej. Jak zatem ci, którzy czczą Jehowę i trzymają się nauk Jego Syna, powinni okazywać miłość bliźnim?

OKAZUJ MIŁOŚĆ WSPÓŁMAŁŻONKOWI

4. Dzięki czemu małżonkowie mogą tworzyć udany związek mimo swej niedoskonałości?

4 Jehowa ustanowił pierwsze małżeństwo, kiedy stworzył Adama i Ewę oraz połączył ich ze sobą. Chciał, żeby tworzyli oni szczęśliwy, trwały związek i napełnili ziemię swym potomstwem (Rodz. 1:27, 28). Ale to pierwsze małżeństwo nie przetrwało, ponieważ Adam i Ewa zbuntowali się przeciw zwierzchnictwu Jehowy, czym sprowadzili grzech i śmierć na całą ludzkość (Rzym. 5:12). Mimo to małżonkowie mogą tworzyć udany związek. Najlepsze rady na ten temat zawiera Biblia, ponieważ pochodzi od Jehowy, Twórcy małżeństwa (odczytaj 2 Tymoteusza 3:16, 17).

5. Jak ważna jest miłość w małżeństwie?

5 Słowo Boże wskazuje, że miłość — głębokie uczucie, gorące przywiązanie do drugiej osoby — jest niezbędna, by ludzie mogli utrzymywać ze sobą serdeczne relacje. Z pewnością dotyczy to małżeństwa. Apostoł Paweł, zwracając się do zboru, powiedział: „Miłość jest wielkodusznie cierpliwa i życzliwa. Miłość nie jest zazdrosna, nie przechwala się, nie nadyma się, nie zachowuje się nieprzyzwoicie, nie szuka własnych korzyści, nie daje się rozdrażnić. Nie prowadzi rachunku krzywdy. Nie raduje się z nieprawości, ale się współraduje z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, na wszystko ma nadzieję, wszystko przetrzymuje. Miłość nigdy nie zawodzi” (1 Kor. 13:4-8). Rozmyślanie nad tymi natchnionymi słowami i wprowadzanie ich w czyn na pewno pogłębi radość w małżeństwie.

Słowo Boże pokazuje, jak osiągnąć szczęście w małżeństwie (zobacz akapity 6 i 7)

6, 7. (a) Co Biblia mówi na temat zwierzchnictwa? (b) Jak chrześcijański mąż powinien traktować żonę?

6 Miłość jest szczególnie ważna ze względu na ustanowioną przez Boga zasadę zwierzchnictwa. Paweł wyjaśnił:  „Chcę, byście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna, a głową Chrystusa jest Bóg” (1 Kor. 11:3). Jednak zwierzchnictwo nie ma nic wspólnego z despotyzmem. Na przykład Jehowa sprawuje zwierzchnictwo nad Chrystusem w życzliwy, niesamolubny sposób, a on chętnie Mu się podporządkowuje. Docenia pełne miłości przewodnictwo Boga, gdyż oznajmił: „Miłuję Ojca” (Jana 14:31). Umiłowany Syn Boży raczej nie miałby takich odczuć, gdyby Jehowa był wobec niego surowy czy apodyktyczny.

7 Chociaż mąż jest głową żony, to jak uczy Biblia, powinien ‛darzyć ją szacunkiem’ (1 Piotra 3:7). Robi to, gdy między innymi bierze pod uwagę potrzeby żony i daje jej pierwszeństwo wyboru w niektórych sprawach. W Słowie Bożym czytamy: „Mężowie, wciąż miłujcie swe żony, jak też Chrystus umiłował zbór i wydał zań samego siebie” (Efez. 5:25). Jezus oddał nawet życie za swoich naśladowców. Kiedy mąż wzorem Jezusa życzliwie sprawuje zwierzchnictwo, żonie znacznie łatwiej jest go kochać i szanować oraz mu się podporządkowywać (odczytaj Tytusa 2:3-5).

MIŁUJ WSPÓŁWYZNAWCÓW

8. Jak chwalcy Jehowy powinni postrzegać współchrześcijan?

8 Na całej ziemi miliony osób wielbi Jehowę oraz świadczy o Jego imieniu i zamierzeniu. Jak każdy chwalca Jehowy powinien postrzegać swoich współbraci? Słowo Boże odpowiada: „Wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy są z nami spokrewnieni w wierze” (Gal. 6:10; odczytaj Rzymian 12:10). Apostoł Piotr napisał: „Oczyściwszy swe dusze dzięki posłuszeństwu prawdzie, czego wynikiem jest nieobłudne uczucie braterskie, jedni drugich żarliwie, z serca miłujcie”. Polecił też współwyznawcom: „Nade wszystko darzcie jedni drugich żarliwą miłością” (1 Piotra 1:22; 4:8).

9, 10. Dlaczego wśród sług Bożych panuje jedność?

9 Jako słudzy Jehowy darzymy się żarliwą miłością, więc tworzymy wyjątkową ogólnoświatową organizację. A ponieważ kochamy Jehowę i przestrzegamy Jego praw, On wspiera nas najpotężniejszą siłą we wszechświecie — swym świętym duchem. Dzięki temu cieszymy się wspaniałą jednością jako prawdziwie międzynarodowa społeczność braterska (odczytaj 1 Jana 4:20, 21).

10 Kierując uwagę na potrzebę przejawiania miłości przez chrześcijan, Paweł napisał: „Przyodziejcie się w tkliwe uczucia: współczucie, życzliwość, uniżenie umysłu, łagodność i wielkoduszną cierpliwość. Dalej znoście jedni drugich i wspaniałomyślnie przebaczajcie sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do uskarżania się na drugiego. Jak Jehowa wspaniałomyślnie wam przebaczył, tak czyńcie i wy. A prócz tego wszystkiego przyodziejcie się w miłość, gdyż ona jest doskonałą więzią jedności” (Kol. 3:12-14). Jakże jesteśmy wdzięczni, że bez względu na naszą przeszłość lub przynależność narodową króluje wśród nas miłość — „doskonała więź jedności”!

11. Po czym można rozpoznać organizację Jehowy?

11 Szczera miłość i jedność, widoczne wśród sług Jehowy, pozwalają rozpoznać w nich wyznawców religii prawdziwej, gdyż Jezus powiedział: „Po tym  wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość” (Jana 13:34, 35). Z kolei apostoł Jan napisał: „Dzieci Boga i dzieci Diabła uwidaczniają się w ten sposób: Nikt, kto nie trwa w prawości, nie pochodzi od Boga — ani ten, kto nie miłuje swego brata. Bo to jest wieść, którą słyszeliście od początku, że powinniśmy jedni drugich miłować” (1 Jana 3:10, 11). Miłość oraz wynikająca z niej jedność wyróżniają Świadków Jehowy jako prawdziwych naśladowców Chrystusa, których Bóg używa do realizacji swego zamierzenia — głoszenia dobrej nowiny o Królestwie po całej zamieszkanej ziemi (Mat. 24:14).

ZGROMADZANIE „WIELKIEJ RZESZY”

12, 13. Co obecnie robi „wielka rzesza” i czego wkrótce doświadczą jej członkowie?

12 Słudzy Jehowy w większości należą do „wielkiej rzeszy (...) ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków”. Stoją „przed tronem [Boga] i przed Barankiem [Jezusem Chrystusem]”. Kim są? „To ci, którzy wychodzą z wielkiego ucisku i wyprali swoje długie szaty, i wybielili je we krwi Baranka”, ponieważ wierzą w Jezusową ofiarę okupu. Członkowie rozrastającej się „wielkiej rzeszy” kochają Jehowę i Jego Syna oraz „dniem i nocą pełnią dla niego [Boga] świętą służbę” (Obj. 7:9, 14, 15).

13 Bóg już wkrótce zniszczy ten niegodziwy świat w „wielkim ucisku” (Mat. 24:21; odczytaj Jeremiasza 25:32, 33). Ale powodowany miłością do swych sług, ocali ich jako grupę i wprowadzi do nowego świata. Jak zapowiedziano prawie 2000 lat temu, „otrze z ich oczu wszelką łzę i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie”. Czy tęsknisz do życia w raju, w którym „to, co poprzednie, przeminęło”? (Obj. 21:4).

14. Jak liczna stała się „wielka rzesza”?

14 Kiedy w roku 1914 rozpoczęły się dni ostatnie, na świecie było jedynie kilka tysięcy sług Jehowy. Niewielki ostatek chrześcijańskich pomazańców, pobudzany miłością do bliźnich oraz wspierany duchem Bożym, wytrwale głosił o Królestwie. W rezultacie zbierana jest wielka rzesza osób mających nadzieję ziemską. Obecnie szeregi Świadków liczą przeszło 8 000 000 osób skupionych w ponad 115 400 zborach na całym świecie. I wciąż nas przybywa. Na przykład w roku służbowym 2014 ochrzczono przeszło 275 500 nowych Świadków — czyli przeciętnie jakieś 5300 osób każdego tygodnia.

15. Na jaką skalę prowadzone jest obecnie dzieło głoszenia o Królestwie?

15 Zakres dzieła głoszenia jest zdumiewający. Literaturę biblijną wydajemy już w ponad 700 językach. Strażnica to najbardziej rozpowszechnione czasopismo na świecie — co miesiąc ukazuje się w nakładzie przeszło 52 000 000 egzemplarzy w 247 językach. Z kolei podręcznik do studiowania Pisma Świętego Czego naprawdę uczy Biblia? osiągnął nakład z górą 200 000 000 egzemplarzy w przeszło 250 językach.

16. Czemu przypisać zdumiewający rozwój ziemskiej części organizacji Jehowy?

16 Widoczny obecnie wzrost jest wynikiem naszej wiary w Boga i pełnego uznawania Biblii za Jego natchnione Słowo (1 Tes. 2:13). Szczególnie zdumiewa duchowa pomyślność, którą się cieszymy jako słudzy Jehowy mimo nienawiści i sprzeciwu Szatana, „boga tego systemu rzeczy” (2 Kor. 4:4).

 ZAWSZE OKAZUJ MIŁOŚĆ INNYM

17, 18. Z jakim nastawieniem słudzy Boży powinni się odnosić do osób, które nie podzielają ich przekonań religijnych?

17 Jakie nastawienie powinni przejawiać słudzy Jehowy wobec tych, którzy nie oddają czci jedynemu prawdziwemu Bogu? W działalności kaznodziejskiej spotykamy się z różnymi reakcjami — niektóre są przychylne, a inne wrogie. Jednak bez względu na to, jak reagują ludzie, musimy się trzymać standardu, który wyznacza nam Słowo Boże: „Niech wasza wypowiedź zawsze będzie wdzięczna, przyprawiona solą, abyście wiedzieli, jak powinniście każdemu odpowiedzieć” (Kol. 4:6). Kiedy podejmujemy się ‛obrony wobec każdego, kto od nas żąda uzasadnienia nadziei’, robimy to „w łagodnym usposobieniu i z głębokim respektem”, ponieważ kierujemy się miłością do bliźnich (1 Piotra 3:15).

18 Taką miłość okazujemy nawet wtedy, gdy rozgniewany domownik odrzuci nasze orędzie i nas zwymyśla. Bierzemy wtedy wzór z Jezusa: „Gdy go obrzucano obelgami, nie odwzajemniał się obelgami. Gdy cierpiał, nie groził, ale poruczał siebie temu [Jehowie], który sądzi w sposób nacechowany prawością” (1 Piotra 2:23). Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze współwyznawcami czy innymi osobami, przejawiamy pokorę i stosujemy się do rady: ‛Nie odpłacajcie krzywdą za krzywdę ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie’ (1 Piotra 3:8, 9).

19. Jaką zasadę dotyczącą traktowania przeciwników podał Jezus?

19 Zachowywanie pokory pomaga nam przestrzegać ważnej zasady, którą podał Jezus w Kazaniu na Górze: „Słyszeliście, że powiedziano: ‚Masz miłować swego bliźniego i nienawidzić swego nieprzyjaciela’. Ja jednak wam mówię: Miłujcie swych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, żebyście się okazali synami waszego Ojca, który jest w niebiosach, ponieważ on sprawia, że jego słońce wschodzi nad niegodziwymi i dobrymi, on też sprawia, że deszcz pada na prawych i nieprawych” (Mat. 5:43-45). A zatem jako słudzy Boży, powinniśmy uczyć się ‛miłować swych nieprzyjaciół’ bez względu na ich postawę wobec nas.

20. Skąd wiadomo, że miłość do Boga i bliźnich napełni nowy świat? (Zobacz ilustrację tytułową).

20 We wszystkich dziedzinach życia powinniśmy pokazywać swoim nastawieniem i czynami, że miłujemy Jehowę oraz bliźnich. Miłość przejawiamy nawet wobec kogoś, kto nie reaguje przychylnie na orędzie Królestwa, a znajduje się w potrzebie. Apostoł Paweł napisał: „Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości; bo kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Gdyż kodeks prawny: ‚Nie wolno ci cudzołożyć. Nie wolno ci mordować. Nie wolno ci kraść. Nie wolno ci pożądać’ — i jakiekolwiek jest inne przykazanie — streszcza się w tym słowie, mianowicie: ‚Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie’. Miłość nie wyrządza bliźniemu zła; dlatego wypełnieniem prawa jest miłość” (Rzym. 13:8-10). Jako Świadkowie Jehowy, okazujemy szczerą miłość w tym podzielonym, złym i pełnym przemocy świecie, podległym Szatanowi (1 Jana 5:19). Gdy on sam, demony oraz buntowniczy ludzie zostaną już usunięci, miłość niewątpliwie zdominuje wszelkie poczynania w nowym świecie. Jakież to będzie cudowne, gdy wszyscy mieszkańcy ziemi będą miłować Boga i bliźnich!