„Wielkie i zdumiewające są twe dzieła, Jehowo Boże, (...) Królu Wieczności” (OBJ. 15:3).

1, 2. Czego dokona Królestwo Boże i dlaczego możemy być przekonani, że na pewno przyjdzie?

NA PEWNEJ górze niedaleko Kafarnaum wiosną 31 roku n.e. Jezus Chrystus nauczył swych naśladowców modlić się: „Niech przyjdzie twoje królestwo” (Mat. 6:10). Obecnie wielu wątpi, czy to Królestwo kiedykolwiek przyjdzie. My jednak jesteśmy przekonani, że nasze szczere modlitwy w tej sprawie zostaną wysłuchane.

2 Jehowa posłuży się owym Królestwem, by zjednoczyć swą rodzinę w niebie i na ziemi. To Boskie zamierzenie na pewno się ziści (Izaj. 55:10, 11). W gruncie rzeczy w naszych czasach Jehowa już został Królem! Dowodem tego są ekscytujące wydarzenia z ostatnich 100 lat. Jehowa dokonuje wielkich i zdumiewających dzieł na rzecz milionów swych lojalnych poddanych (Zach. 14:9; Obj. 15:3). Ale to, że Jehowa został Królem, nie jest tożsame z przyjściem Królestwa Bożego, o które polecił nam się modlić Jezus. Czym różnią się te wydarzenia i jak na nas wpływają?

POWOŁANY PRZEZ JEHOWĘ KRÓL PRZYSTĘPUJE DO DZIAŁANIA

3. (a) Kiedy i gdzie Jezus został ustanowiony Królem? (b) Jak byś udowodnił, że Królestwo zaczęło panować w roku 1914? (Zobacz przypis).

3 U schyłku XIX wieku zaczęło padać światło na proroctwo spisane przez Daniela jakieś 2500 lat wcześniej: „Za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie  obrócone wniwecz” (Dan. 2:44). Badacze Pisma Świętego przez całe dziesięciolecia wskazywali, że rok 1914 będzie szczególny. W tamtym okresie wielu ludzi przejawiało optymizm. Jak wyraził to pewien pisarz, „świat roku 1914 był pełen nadziei i obietnic”. Ale gdy w drugiej połowie tego roku wybuchła I wojna światowa, proroctwo biblijne się urzeczywistniło. Późniejsze klęski głodu, trzęsienia ziemi, zarazy oraz inne spełniające się proroctwa biblijne ponad wszelką wątpliwość potwierdziły, że w roku 1914 Jezus Chrystus został niebiańskim Władcą w Królestwie Bożym *. Ustanawiając swego Syna mesjańskim Królem, sam Jehowa został Królem w nowym sensie!

4. Jakie natychmiastowe działania podjął nowo powołany Król i na kim później skupił swoją uwagę?

4 Pierwsze zadanie Króla powołanego przez Boga polegało na wypowiedzeniu wojny głównemu wrogowi Ojca, Szatanowi. Jezus i jego aniołowie usunęli Diabła i demony z nieba. W efekcie w niebie zapanowała ogromna radość, a ziemię zaczęły dotykać niespotykane nieszczęścia (odczytaj Objawienie 12:7-9, 12). Następnie Król zwrócił uwagę na swoich ziemskich poddanych, by ich oczyścić, wyszkolić i zorganizować do wykonywania woli Bożej. Omówmy, jak ich pozytywna reakcja na te trzy kierunki działania rządu Królestwa stanowi wspaniały przykład dla nas, żyjących obecnie.

MESJAŃSKI KRÓL OCZYSZCZA LOJALNYCH PODDANYCH

5. Jakie oczyszczenie odbyło się między rokiem 1914 a początkami roku 1919?

5 Gdy nowo powołany Król oczyścił niebiosa z kalającego wpływu Szatana i demonów, Jehowa polecił mu dokonać przeglądu duchowego stanu jego ziemskich naśladowców i oczyszczenia ich. Oczyszczenie to opisał prorok Malachiasz (Malach. 3:1-3). Historia wskazuje, że odbyło się ono między rokiem 1914 a początkami roku 1919 *. Jeśli chcemy należeć do wszechświatowej rodziny Jehowy, musimy być czyści, czyli święci (1 Piotra 1:15, 16). Musimy wystrzegać się wszelkiego skalania religią fałszywą i polityką tego świata.

6. Jak udostępniany jest pokarm duchowy i dlaczego jest nam niezbędny?

6 Następnie Jezus użył swej królewskiej władzy, by wyznaczyć „niewolnika wiernego i roztropnego”. Niewolnik ten miał regularnie zapewniać pożywny pokarm duchowy wszystkim, którzy tworzą „jedną trzodę” pod opieką Jezusa (Mat. 24:45-47; Jana 10:16). Od roku 1919 mała grupa namaszczonych braci lojalnie wywiązywała się z odpowiedzialnego zadania karmienia „czeladzi”. Dzięki obfitości pokarmu duchowego udostępnianego tą drogą jesteśmy dobrze odżywiani i możemy wzrastać w wierze. Umacniamy się w postanowieniu, by pozostawać duchowo, moralnie, umysłowo i fizycznie czyści. Ponadto pokarm duchowy zapewnia nam szkolenie i wyposaża nas do brania pełnego udziału w najważniejszym dziele wykonywanym dziś na ziemi. Czy korzystasz z całego tego zaopatrzenia?

KRÓL SZKOLI SWOICH PODDANYCH, BY GŁOSILI PO CAŁYM ŚWIECIE

7. Jaką ważną działalność zapoczątkował Jezus, gdy był na ziemi, i jak długo miała być ona kontynuowana?

7 Kiedy Jezus rozpoczynał ziemską służbę, oświadczył: „Również innym miastom muszę oznajmiać dobrą nowinę o królestwie Bożym, gdyż po to zostałem posłany” (Łuk. 4:43). Przez trzy i pół roku koncentrował się właśnie na tym zadaniu.  Instruował uczniów: „Idąc, głoście, mówiąc: ‚Przybliżyło się królestwo niebios’” (Mat. 10:7). Po zmartwychwstaniu przepowiedział, że jego naśladowcy zaniosą to orędzie „do najodleglejszego miejsca na ziemi” (Dzieje 1:8). Obiecał im, że aż do naszych czasów będzie osobiście zaangażowany w tę kluczową działalność (Mat. 28:19, 20).

8. Jak Król pobudził swych ziemskich poddanych do działania?

8 Do roku 1919 ta „dobra nowina o królestwie” nabrała głębszego znaczenia (Mat. 24:14). Król już panował w niebie i zgromadził niewielką grupę oczyszczonych ziemskich poddanych. Ci żywo zareagowali na jego porywające polecenie: Głoście dobrą nowinę o ustanowionym przez Boga Królestwie po całej ziemi! (Dzieje 10:42). Na przykład we wrześniu 1922 roku na międzynarodowym kongresie w amerykańskim mieście Cedar Point zgromadziło się blisko 20 000 zwolenników Królestwa. Spróbuj wyobrazić sobie ich podekscytowanie, gdy brat Rutherford wygłosił wykład zatytułowany „Królestwo” i oświadczył: „Oto Król objął władzę! Wy macie nadać temu rozgłos. Dlatego rozgłaszajcie, rozgłaszajcie, rozgłaszajcie wieść o Królu i jego Królestwie”. Dwa tysiące delegatów zareagowało na tę zachętę, biorąc udział w specjalnym „dniu służby” — głoszeniu od domu do domu w promieniu jakichś 70 kilometrów od miejsca kongresu. Jeden z obecnych, pobudzony do działania, wykrzyknął: „Nigdy nie zapomnę wezwania do rozgłaszania wieści o Królestwie oraz zapału całej rzeszy zebranych!”. W swoich odczuciach nie był odosobniony.

9, 10. (a) Jakie przedsięwzięcia umożliwiają szkolenie głosicieli Królestwa? (b) Jak ty osobiście odnosisz pożytek z takiego szkolenia?

9 Do roku 1922 ponad 17 000 głosicieli Królestwa działało w 58 krajach świata. Ale potrzebowali oni szkolenia. W I wieku n.e. przyszły Król udzielał swym uczniom wskazówek, co, gdzie i jak mają głosić (Mat. 10:5-7; Łuk. 9:1-6; 10:1-11). Również dzisiaj Jezus dba o to, by wszyscy biorący udział w świadczeniu o Królestwie otrzymywali niezbędne do tego celu wskazówki i narzędzia (2 Tym. 3:17). Jezus szkoli swych poddanych do tej działalności poprzez zbór chrześcijański. Jednym z takich programów edukacyjnych jest teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej, której zajęcia odbywają się w każdym z przeszło 111 000 zborów na ziemi. Dzięki niej ponad siedem milionów głosicieli potrafi głosić i nauczać w sposób, który przemawia do „ludzi wszelkiego pokroju” (odczytaj 1 Koryntian 9:20-23).

10 Oprócz teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej wprowadzono kursy mające szkolić starszych, pionierów, braci  w stanie wolnym, pary małżeńskie, członków Komitetów Oddziałów i ich żony, nadzorców podróżujących i ich żony oraz misjonarzy *. Studenci jednej z klas Kursu Biblijnego dla Małżeństw tak wyrazili swoje docenianie: „Specjalistyczne szkolenie, jakie otrzymaliśmy, pogłębiło naszą miłość do Jehowy i lepiej wyposażyło do pomagania innym”.

11. Dzięki czemu głosiciele Królestwa pozostają aktywni pomimo sprzeciwu?

11 Ta zakrojona na szeroką skalę działalność głoszenia o Królestwie i nauczania nie uchodzi uwagi wroga, jakim jest Szatan. On chciałby położyć jej kres i w tym celu w jawny lub skryty sposób atakuje zarówno orędzie o Królestwie, jak i tych, którzy je krzewią. Ale nie dopnie swego. Jehowa posadził Syna „wysoko ponad wszelkim rządem i władzą, i mocą, i zwierzchnictwem” (Efez. 1:20-22). Jezus jako Król używa danej mu władzy, by chronić i prowadzić swoich uczniów, dzięki czemu nieprzerwanie dzieje się wola jego Ojca *. Dobra nowina jest rozgłaszana i miliony szczerych osób są pouczane o drogach Jehowy. Jakiż to dla nas zaszczyt uczestniczyć w tym doniosłym dziele!

KRÓL ORGANIZUJE SWYCH PODDANYCH DO WZMOŻONEJ DZIAŁALNOŚCI

12. Opisz niektóre usprawnienia organizacyjne wprowadzone po ustanowieniu Królestwa.

12 Od ustanowienia Królestwa w roku 1914 Król usprawnia sposób, w jaki słudzy Boży są zorganizowani do wykonywania woli jego Ojca (odczytaj Izajasza 60:17). W roku 1919 w każdym zborze został zamianowany kierownik służby, mający przewodzić działalności kaznodziejskiej. W roku 1927 zaczęto organizować głoszenie od domu do domu w każdą niedzielę. W roku 1931 zwolennicy Królestwa przyjęli biblijną nazwę Świadkowie Jehowy, co pobudziło ich do wzmożenia działalności (Izaj. 43:10-12). W roku 1938 demokratyczne wybory mężczyzn do odpowiedzialnych zadań w zborach zastąpiono mianowaniem teokratycznym. W roku 1972 nadzór nad zborami powierzono gronom starszych zamiast pojedynczemu nadzorcy zboru. Wszystkich wykwalifikowanych braci zachęcono do ubiegania się o udział w ‛pasieniu trzody Bożej’ (1 Piotra 5:2). W roku 1976 w obrębie Ciała Kierowniczego utworzono sześć komitetów nadzorujących dzieło Królestwa na całym świecie. Od tamtej pory wyznaczony przez Jehowę Król dalej stopniowo reorganizuje swoich poddanych, tak by jeszcze lepiej odpowiadali wzorcowi teokratycznemu.

13. Jak osiągnięcia 100 lat rządów Królestwa wpłynęły na twoje życie?

 13 Pomyśl, czego mesjański Król dokonał w trakcie pierwszych 100 lat swojego panowania. Oczyścił lud dla imienia Jehowy. Zorganizował dzieło głoszenia dobrej nowiny o Królestwie w 239 krajach i miliony ludzi zapoznał z drogami Bożymi. Zjednoczył przeszło siedem milionów lojalnych poddanych, z których każdy ochoczo ofiarowuje się spełniać wolę jego Ojca (Ps. 110:3). Jak widać, za pośrednictwem Królestwa Mesjańskiego Jehowa dokonuje wspaniałych, cudownych rzeczy. A przed nami są jeszcze bardziej ekscytujące wydarzenia!

PRZYSZŁE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA KRÓLESTWA MESJAŃSKIEGO

14. (a) O co prosimy Boga, gdy się modlimy: „Niech przyjdzie twoje królestwo”? (b) Jak brzmi nasza biblijna myśl przewodnia na rok 2014 i dlaczego jest trafna?

14 Chociaż w roku 1914 Jehowa ustanowił swego Syna, Jezusa Chrystusa, mesjańskim Królem, to nie była to pełna odpowiedź na kierowaną przez nas prośbę: „Niech przyjdzie twoje królestwo” (Mat. 6:10). W Biblii przepowiedziano, że Jezus ‛wyruszy na podbój między swoich nieprzyjaciół’ (Ps. 110:2). Królestwu wciąż sprzeciwiają się ludzkie rządy, będące pod kontrolą Szatana. Kiedy modlimy się o przyjście Królestwa Bożego, prosimy Boga, żeby mesjański Król i jego współwładcy przyszli położyć kres panowaniu ludzi i usunęli ziemskich przeciwników Królestwa. Działania te będą spełnieniem słów z Księgi Daniela 2:44, że Królestwo Boże „zmiażdży (...) wszystkie owe królestwa i położy im kres”. Wyeliminuje ono swoich politycznych wrogów (Obj. 6:1, 2; 13:1-18; 19:11-21). Chwila ta jest tuż przed nami. Jakże więc trafne jest, aby naszą biblijną myślą przewodnią na rok 2014 — w setną rocznicę ustanowienia w niebie Królestwa Bożego — były słowa z Ewangelii według Mateusza 6:10: „Niech przyjdzie twoje królestwo”!

Biblijna myśl przewodnia na rok 2014: „Niech przyjdzie twoje królestwo” (Mateusza 6:10).

15, 16. (a) Co ekscytującego wydarzy się w trakcie Tysiącletniego Panowania? (b) Co będzie ostatnią rzeczą, której dokona Jezus jako mesjański Król, i co to będzie oznaczać dla wszystkich stworzeń Jehowy?

15 Po usunięciu wrogów Boga mesjański Król na tysiąc lat wrzuci Szatana i demony do otchłani (Obj. 20:1-3). Pozbywszy się ich niegodziwego wpływu, Królestwo podejmie działania, by zastosować wartość Jezusowej ofiary okupu i usunąć skutki grzechu Adama. Król wskrzesi niezliczone miliony ludzi przebywających w grobie i zorganizuje rozległy program szkoleniowy, aby uczyć ich o Jehowie (Obj. 20:12, 13). Cała ziemia stanie się rajem jak ogród Eden. Wszyscy wierni ludzie zostaną doprowadzeni do doskonałości.

16 Gdy się skończy Tysiącletnie Panowanie Chrystusa, Mesjańskie Królestwo osiągnie cel, dla którego zostało ustanowione. Wtedy Jezus przekaże Królestwo Ojcu (odczytaj 1 Koryntian 15:24-28). Nie będzie już potrzebny pośrednik między Bogiem a Jego ziemskimi dziećmi. Wszyscy synowie Jehowy w niebie oraz Jego dzieci na ziemi zjednoczą się ze swym niebiańskim Ojcem jako członkowie wszechświatowej rodziny Bożej.

17. Co jesteś zdecydowany robić na rzecz Królestwa?

17 Fascynujące wydarzenia z okresu 100 lat rządów Królestwa przekonują nas, że Jehowa ma nad wszystkim kontrolę i że Jego zamierzenie co do ziemi na pewno się spełni. Obyśmy wciąż byli lojalnymi Bożymi poddanymi i rozgłaszali wieść o Królu i jego Królestwie. Będziemy to robić z całkowitą ufnością, że Jehowa wkrótce odpowie na naszą szczerą modlitwę: „Niech przyjdzie twoje królestwo”!

^ ak. 10 Zobacz artykuł „Teokratyczne szkolenia wyrazem miłości Jehowy” w Strażnicy z 15 września 2012 roku, strony 13-17.

^ ak. 11 Zobacz przykłady zwycięstw prawnych w różnych krajach w Strażnicy z 1 grudnia 1998 roku, strony 19-22.