„Boże nasz, dziękujemy ci i wysławiamy twoje wspaniałe imię” (1 KRON. 29:13).

PIEŚNI: 80, 50

1, 2. W jaki sposób Jehowa okazuje szczodrość?

JEHOWA jest szczodrym Bogiem. Od Niego pochodzi wszystko, co mamy. Do Jehowy należy całe złoto i srebro oraz wszystkie bogactwa naturalne, które wykorzystuje do podtrzymywania życia na ziemi (Ps. 104:13-15; Agg. 2:8). Biblia w wielu miejscach opisuje, jak w cudowny sposób posługiwał się tym, co ma, żeby zadbać o swoich sług.

2 Przez 40 lat Bóg zapewniał Izraelitom na pustkowiu mannę i wodę (Wyjścia 16:35). W Biblii czytamy, że „niczego im nie brakowało” (Nehem. 9:20, 21). Za pośrednictwem proroka Elizeusza Jehowa rozmnożył niewielką ilość oliwy, którą miała wierna wdowa. Dzięki temu darowi od Boga mogła spłacić długi i utrzymać siebie i swoich synów (2 Król. 4:1-7). Kiedy była taka potrzeba, z pomocą Jehowy Jezus cudownie rozmnożył jedzenie, a nawet zapewnił pieniądze (Mat. 15:35-38; 17:27).

3. Co omówimy w tym artykule?

3 Jehowa ma nieograniczone zasoby, dzięki którym  podtrzymuje życie ziemskich stworzeń. Jednak zachęca swoich sług, żeby wykorzystywali środki materialne do wspierania Jego organizacji (Wyjścia 36:3-7; odczytaj Przysłów 3:9). Dlaczego Jehowa oczekuje, że będziemy dawać Mu ‛to, co mamy wartościowego’? Jak w przeszłości słudzy Jehowy wspierali materialnie osoby, które otrzymały odpowiedzialne zadania? I jak obecnie organizacja Jehowy wykorzystuje datki? W tym artykule odpowiemy na te pytania.

DLACZEGO DAJEMY JEHOWIE?

4. Co pokazujemy Jehowie, kiedy wspieramy Jego organizację?

4 Dajemy Jehowie, bo Go kochamy i jesteśmy Mu wdzięczni. Bardzo nas porusza, gdy myślimy o wszystkim, co dla nas zrobił. Kiedy król Dawid wymieniał materiały potrzebne do budowy świątyni, przyznał, że wszystko, co mamy, pochodzi od Jehowy, a wszystko, co Mu dajemy — otrzymaliśmy od Niego (odczytaj 1 Kronik 29:11-14).

5. Jak Biblia wskazuje, że niesamolubne dawanie jest nieodłącznym elementem wielbienia Boga?

5 Dawanie jest też elementem wielbienia Jehowy. Apostoł Jan w wizji usłyszał, jak słudzy Jehowy w niebie mówią: „Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś stworzył wszystko i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone” (Obj. 4:11). Czy nie przyznasz, że Jehowa jest godny chwały i szacunku, które możemy Mu okazać, dając to, co najlepsze? Jehowa przez Mojżesza nakazał Izraelitom organizować trzy doroczne święta. Wielbienie Boga podczas tych świąt obejmowało dawanie. Izraelitom powiedziano: „Nikt nie powinien ukazać się przed obliczem Jehowy z pustymi rękami” (Powt. Pr. 16:16). Podobnie jest dzisiaj — niesamolubne dawanie, które jest wyrazem naszej wdzięczności i poparcia dla ziemskiej części organizacji Jehowy, to nieodłączny element czystego wielbienia.

6. Dlaczego dawanie wychodzi nam na dobre? (Zobacz ilustrację tytułową).

6 Kiedy szczodrze dajemy, a nie tylko bierzemy, sami odnosimy korzyści (odczytaj Przysłów 29:21). Wyobraźmy sobie, że dziecko kupuje rodzicom prezent z kieszonkowego, które od nich dostaje. Rodzice na pewno cieszą się z tego prezentu. Albo pomyślmy o młodym pionierze, który mieszka z rodzicami i dokłada się do domowych wydatków. Chociaż rodzice nie muszą tego oczekiwać, mogą przyjmować takie prezenty, bo w ten sposób dziecko wyraża wdzięczność za wszystko, co dla niego robią. Podobnie Jehowa wie, że kiedy dajemy Mu ‛to, co mamy wartościowego’, wychodzi nam to na dobre.

DAWANIE W CZASACH BIBLIJNYCH

7, 8. Jak słudzy Boży w czasach biblijnych (a) składali dary na określone przedsięwzięcia? (b) wspierali prawdziwe wielbienie?

7 Materialne wspieranie prawdziwego wielbienia ma mocne podstawy biblijne. Czasami przekazywano środki na określone przedsięwzięcia. Na przykład Mojżesz zachęcił do przynoszenia darów na budowę przybytku, a król Dawid — na budowę świątyni (Wyjścia 35:5; 1 Kron. 29:5-9). W czasach króla Jehoasza zebrano pieniądze, za które kapłani naprawili powstałe w świątyni  uszkodzenia (2 Król. 12:4, 5). Kiedy chrześcijanie w I wieku dowiedzieli się o klęsce głodu, „postanowili posłać doraźną pomoc braciom mieszkającym w Judei” — „każdy według tego, na co go było stać” (Dzieje 11:27-30).

8 Bywało też tak, że słudzy Jehowy wspierali materialnie osoby, które otrzymały odpowiedzialne zadania. Zgodnie z Prawem Mojżeszowym Lewici, w przeciwieństwie do innych plemion, nie dostali w posiadanie ziemi. Izraelici mieli oddawać dziesięcinę, żeby Lewici mogli skupić się na usługiwaniu w przybytku (Liczb 18:21). Również Jezus i apostołowie korzystali ze szczodrości kobiet, „które im usługiwały ze swego mienia” (Łuk. 8:1-3).

9. Skąd słudzy Boży w dawnych czasach mieli środki na popieranie prawdziwego wielbienia?

9 Środki na takie dary pochodziły z różnych źródeł. Na budowę przybytku na pustkowiu Izraelici zapewne ofiarowali rzeczy zabrane z Egiptu (Wyjścia 3:21, 22; 35:22-24). W I wieku niektórzy chrześcijanie sprzedawali pola lub domy i przynosili pieniądze apostołom, a oni rozdzielali je między potrzebujących (Dzieje 4:34, 35). Inni przeznaczali na działalność zboru pieniądze, które regularnie odkładali (1 Kor. 16:2). A zatem wszyscy — od najbiedniejszych po najbogatszych — mogli dać coś od siebie (Łuk. 21:1-4).

DAWANIE W NASZYCH CZASACH

10, 11. (a) Jak możemy naśladować szczodrych sług Jehowy z czasów biblijnych? (b) Co sądzisz o przywileju wspierania dzieła Królestwa?

10 My również możemy zostać poproszeni o złożenie datku na konkretny cel. Być może twój zbór planuje remont lub budowę Sali Królestwa. Albo potrzebne są środki, żeby odnowić obiekty Biura Oddziału, zorganizować kongres czy pomóc braciom, którzy ucierpieli w wyniku klęski żywiołowej. Oprócz tego nasze datki zaspokajają potrzeby misjonarzy, pionierów specjalnych, nadzorców podróżujących oraz osób pracujących w Biurze Głównym i Biurach Oddziałów na całym świecie. Twój zbór z pewnością przyjął też rezolucję, by wspierać finansowo ogólnoświatowy program budowania Sal Zgromadzeń i Sal Królestwa.

11 Wszyscy możemy mieć wkład w to, czego Jehowa dokonuje w czasach końca. Większość datków jest anonimowa. Wrzucamy je do skrzynek w Salach Królestwa albo składamy za pośrednictwem serwisu jw.org. Może nam się wydawać, że nasze skromne datki mało znaczą. Jednak większość zbieranych funduszy pochodzi z wielu drobnych datków, a nie z kilku dużych. Nasi bracia, nawet jeśli mają trudną sytuację finansową, przypominają Macedończyków, którzy mimo „głębokiego ubóstwa” wręcz ‛błagali o przywilej dawania’ i okazywali szczodrość (2 Kor. 8:1-4).

12. Jakie wysiłki podejmuje się w naszej organizacji, żeby dobrze wykorzystywać datki?

12 Ciało Kierownicze z modlitwą analizuje, jak ‛wiernie i roztropnie’ gospodarować środkami organizacji (Mat. 24:45). Wydatki są starannie planowane (Łuk. 14:28). W czasach biblijnych wierni mężczyźni, którzy dysponowali ofiarowanymi środkami, trzymali się określonych wskazówek i dbali o to,  by datki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Na przykład Ezdrasz wracał do Jerozolimy z darami od króla Persji: złotem, srebrem i innymi przedmiotami wartymi w przeliczeniu ponad 100 milionów dolarów. Ezdrasz uważał te środki za „dobrowolny dar ofiarny dla Jehowy” i wdrożył specjalną procedurę, żeby zabezpieczyć je na czas podróży przez niegościnne tereny (Ezd. 8:24-34). Apostoł Paweł zbierał pieniądze, by pomóc braciom w Judei. Zadbał o to, żeby wszystko odbyło się uczciwie „nie tylko w oczach Jehowy, lecz także w oczach ludzi” (odczytaj 2 Koryntian 8:18-21). W naszej organizacji naśladujemy Ezdrasza i Pawła — w gospodarowaniu ofiarowanymi środkami trzymamy się ściśle określonych procedur.

13. Jak powinniśmy patrzeć na ostatnie zmiany w naszej organizacji?

13 Czasami rodziny wprowadzają pewne zmiany w gospodarowaniu pieniędzmi, żeby nie wydawać więcej, niż zarabiają. Mogą też szukać sposobów na uproszczenie życia, by bardziej wysilać się w służbie dla Boga. Tak samo jest w organizacji Jehowy. W ostatnich latach realizujemy wiele nowych przedsięwzięć. Zdarzało się, że potrzebowaliśmy więcej pieniędzy, niż było do dyspozycji. Dlatego staramy się redukować wydatki i upraszczać pracę, żeby jak najlepiej wykorzystywać szczodre dary braci.

CO UDAJE SIĘ OSIĄGNĄĆ DZIĘKI DATKOM

Twoje datki wspierają ogólnoświatową działalność (zobacz akapity 14-16)

14-16. (a) Co między innymi udaje się osiągnąć dzięki twoim datkom? (b) Jakie korzyści odnosisz z osiągnięć organizacji?

14 Długoletni słudzy Jehowy mówią, że obecnie otrzymujemy pod względem duchowym więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Pomyśl tylko: w ostatnich latach zaczął działać serwis jw.org, wystartowała telewizja JW Broadcasting, a Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata jest dostępne w wielu kolejnych językach. W roku 2014 i 2015 na największych stadionach w 14 miastach na całym świecie odbyły się kongresy międzynarodowe pod hasłem „Szukajmy najpierw Królestwa Bożego!”. Dla wszystkich obecnych było to bardzo radosne przeżycie.

15 Wiele osób docenia to, co otrzymuje od organizacji Jehowy. Na przykład  pewne małżeństwo usługujące w jednym z krajów azjatyckich napisało na temat naszej telewizji: „Pełnimy służbę w małym mieście, dlatego czasami czujemy się odizolowani i łatwo jest nam zapomnieć o skali działalności. Ale kiedy oglądamy programy na JW Broadcasting, przypominamy sobie, że jesteśmy częścią międzynarodowej społeczności braterskiej. Miejscowi bracia i siostry bardzo cieszą się z tej telewizji. Często mówią, że audycje miesięczne przybliżają ich do członków Ciała Kierowniczego. Są jeszcze bardziej dumni z tego, że należą do organizacji Bożej”.

16 Obecnie na całym świecie jest budowanych albo remontowanych prawie 2500 Sal Królestwa. Kiedy bracia z pewnego zboru w Hondurasie zaczęli korzystać z nowego miejsca wielbienia, napisali: „Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że należymy do wszechświatowej rodziny Jehowy i międzynarodowej społeczności braterskiej. Dzięki temu spełniło się nasze marzenie o Sali Królestwa”. Wiele osób wyraża podobne odczucia, kiedy otrzymuje Biblię i inne publikacje w swoim języku, korzysta z pomocy po klęskach żywiołowych albo widzi rezultaty świadczenia publicznego — na terenach wielkomiejskich i organizowanego w poszczególnych zborach.

17. Skąd wiemy, że Jehowa obecnie wspiera swoją organizację?

17 Postronni obserwatorzy nie rozumieją, jak dokonujemy tego wszystkiego, korzystając jedynie z dobrowolnych datków. Dyrektor pewnej dużej firmy po zwiedzeniu jednej z naszych drukarni był pod wielkim wrażeniem, że całą tę pracę wykonują ochotnicy, że jest finansowana z dobrowolnych datków i nie organizuje się akcji zbierania pieniędzy. Nie mógł uwierzyć, że dokonujemy tak nieprawdopodobnych rzeczy. Natomiast my wiemy, że jest to możliwe wyłącznie dzięki wsparciu Jehowy (Hioba 42:2).

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA WYNIKAJĄCE Z DAWANIA JEHOWIE

18. (a) Jakich błogosławieństw zaznajemy, kiedy wspieramy dzieło Królestwa? (b) Jak możemy uczyć dawania nasze dzieci i nowych członków zboru?

18 Wspieranie dzieła Królestwa to prawdziwy zaszczyt. Jehowa gwarantuje, że kiedy będziemy to robić, zaznamy błogosławieństw (Malach. 3:10). Obiecuje, że szczodrość zapewni nam powodzenie (odczytaj Przysłów 11:24, 25). Dzięki dawaniu jesteśmy też szczęśliwsi, bo „więcej szczęścia wynika z dawania niż z otrzymywania” (Dzieje 20:35). Słowem i czynem pokazujemy naszym dzieciom i nowym członkom zboru, jak mogą wspierać prowadzoną przez nas działalność i jakich błogosławieństw w związku z tym zaznają.

19. Do czego zachęcił cię ten artykuł?

19 Wszystko, co mamy, pochodzi od Jehowy. Kiedy dajemy Mu coś od siebie, pokazujemy, że Go kochamy i cenimy to, co dla nas robi (1 Kron. 29:17). Izraelici bardzo się cieszyli, gdy przynosili dary na budowę świątyni, „bo z całego serca składali Jehowie dobrowolne dary ofiarne” (1 Kron. 29:9). My również możemy w dalszym ciągu zaznawać podobnej radości — dawajmy Jehowie, pamiętając, że wszystko pochodzi z Jego ręki!