W angielskim zrewidowanym wydaniu Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata z 2013 roku słowa z Psalmu 144:12-15 odnoszą się do sług Bożych. Wcześniejsze tłumaczenie wskazywało na niegodziwych cudzoziemców, o których jest mowa w wersecie 11. Skąd ta zmiana?

Tekst hebrajski pozwala przetłumaczyć ten fragment na oba wspomniane sposoby. Jego brzmienie zrewidowano, biorąc pod uwagę poniższe czynniki.

  1. Zrewidowane brzmienie ma podstawy językowe. Na związek między Psalmem 144:12-15 i wcześniejszymi wersetami wskazuje pierwsze słowo wersetu 12. Jest to hebrajski wyraz aszer, który można przetłumaczyć na kilka sposobów. Na przykład może on być oddany jako zaimek względny „którzy”. Właśnie tak przetłumaczono go wcześniej. Dlatego dobre rzeczy opisane w wersetach od 12 do 14 odnosiły się do niegodziwców, o których jest mowa w poprzedzających je wersetach. Jednak aszer może również oznaczać rezultat lub konsekwencję. W takim wypadku jest tłumaczony na „aby”, „tak, że” lub „wtedy”. Słowo „wtedy” zostało użyte w zrewidowanym wydaniu z 2013 roku oraz w innych przekładach Biblii.

  2. Zrewidowane brzmienie pasuje do treści całego psalmu. Dzięki użyciu słowa „wtedy” w wersecie 12 opis błogosławieństw z wersetów od 12 do 14 odnosi się do prawych — czyli tych, którzy proszą, żeby ich ‛uwolnić i wyratować’ z ręki niegodziwców (werset 11). Tę zmianę widać też w wersecie 15, w którym oba zdania ze słowem „szczęśliwy” mają teraz pozytywny wydźwięk i się uzupełniają. Odnoszą się do tego samego ludu — ludu, „którego Bogiem jest Jehowa”. Pamiętajmy również, że w hebrajskim tekście nie było znaków interpunkcyjnych, między innymi cudzysłowów. Dlatego żeby ustalić prawidłowe znaczenie, tłumacze muszą wziąć pod uwagę poetycki styl oryginału, kontekst oraz powiązane fragmenty Biblii.

  3. Zrewidowane brzmienie jest zgodne z innymi fragmentami Biblii, w których wiernym sługom Boga obiecano błogosławieństwa. Dzięki temu, jak oddano słowo aszer w zrewidowanym przekładzie, treść psalmu wyraża nadzieję Dawida, że Bóg, który ochronił Izraelitów przed wrogami, zapewni im szczęście oraz dobrobyt (Kapł. 26:9, 10; Powt. Pr. 7:13; Ps. 128:1-6). W Księdze Powtórzonego Prawa 28:4 powiedziano: „Błogosławiony będzie owoc twego łona i owoc twej ziemi, i owoc twego zwierzęcia domowego, młode twego bydła i potomstwo twej trzody”. Rzeczywiście, za panowania Dawida i jego syna Salomona naród cieszył się niespotykanym wcześniej pokojem i dobrobytem. Co więcej, niektóre aspekty panowania Salomona były zapowiedzią przyszłych rządów Mesjasza (1 Król. 4:20, 21; Ps. 72:1-20).

Podsumowując, zmiana brzmienia Psalmu 144 nie wpływa na nasze zrozumienie nauk biblijnych. Sprawia jedynie, że cały ten fragment wyraźniej odzwierciedla cenną nadzieję sług Jehowy na to, że zgładzi On złych ludzi, a prawym zapewni trwały pokój i dobrobyt (Ps. 37:10, 11).