Czy Królestwo Boże jest stanem serca?

„Nie jesteś daleko od królestwa Bożego” (Marka 12:34).

CO MÓWIĄ LUDZIE

Wielu wierzy, że Królestwo Boże jest — jak to definiuje jeden z większych kościołów chrześcijaństwa — „panowaniem Boga w sercu i życiu jednostki”.

CO MÓWI BIBLIA

Królestwo Boże to realny rząd, a nie metafora opisująca czyjeś podporządkowanie się Bogu w sercu. Rząd ten obejmie władzę nad całą ziemią (Psalm 72:8; Daniela 7:14).

A co z wypowiedzią Jezusa, która w pewnych przekładach brzmi: „Królestwo Boże jest w was”? (Łukasza 17:21, Biblia poznańska, kursywa nasza). Jezus nie mógł mieć na myśli tego, że Królestwo jest w sercach jego słuchaczy. Dlaczego nie? Bo rozmawiał wtedy z faryzeuszami. Jak sam ocenił, nie mieli oni nic wspólnego z tym Królestwem, ponieważ wielbili Boga obłudnie, co nie zjednywało im Jego uznania (Mateusza 23:13). Jezus mógł jednak słusznie powiedzieć, że Królestwo Boże jest ‛pośród nich’, jak słowa te oddaje między innymi Przekład Nowego Świata czy Edycja Świętego Pawła. Przecież pośród nich przebywał on sam — przyszły Król tego Królestwa (Łukasza 17:21).

 Czym jest Królestwo Boże?

„Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi” (Mateusza 6:10).

CO MÓWI BIBLIA

Wspomniane Królestwo to powołany przez Boga rzeczywisty rząd, w którym Władcą jest Jezus Chrystus (Mateusza 28:18; 1 Tymoteusza 6:14, 15). Sprawi ono, że wola Boża będzie się działa w niebie i na ziemi (Mateusza 6:10). A zatem za pośrednictwem tego Królestwa Bóg rozwiąże problemy ludzkości. Rząd ten dokona rzeczy, których nigdy nie zdołałyby dokonać człowiecze rządy.

Pod panowaniem Królestwa Bożego rodzina ludzka będzie cieszyć się pokojem, bezpieczeństwem i dobrobytem na rajskiej ziemi (Psalm 46:9; Izajasza 35:1; Micheasza 4:4). Znikną wtedy choroby i śmierć (Izajasza 33:24; Objawienie 21:4). Zostanie odwrócony nawet proces starzenia. W Biblii przepowiedziano: „Niech jego ciało stanie się jędrniejsze niż w młodości; niech powróci do dni swego młodzieńczego wigoru” (Hioba 33:25).

CO MOŻESZ ZROBIĆ

Niezależnie od tego, gdzie się urodziłeś i jakie masz korzenie, możesz zostać poddanym Królestwa Bożego dzięki spełnianiu Bożych wymagań. Biblia zapewnia: „Bóg nie jest stronniczy, lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się go boi i czyni to, co prawe” (Dzieje 10:34, 35).

Czy Królestwo Boże to efekt wysiłków ludzi?

„Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz” (Daniela 2:44).

CO MÓWIĄ LUDZIE

Niektórzy wierzą, że to ludzie zaprowadzą Królestwo Boże na ziemi — nawracając innych na swą wiarę lub krzewiąc na świecie pokój i braterstwo.

CO MÓWI BIBLIA

Owo Królestwo ustanawia nie człowiek, lecz sam Bóg (Daniela 2:44). Oświadcza On: „To ja ustanowiłem mego króla” (Psalm 2:6, Bp). Ludzie nie są w stanie ani powołać do istnienia Królestwa Bożego, ani przeszkodzić mu w działaniu, gdyż władzę nad ziemią będzie ono sprawować z nieba (Mateusza 4:17).

JAKI TO MA ZWIĄZEK Z TOBĄ?

To naturalne, że pragniesz żyć w świecie, w którym panowałby pokój i jedność. Może nawet podejmujesz jakieś starania na ich rzecz i przeżywasz rozczarowanie, gdy twój trud idzie na marne. Skoro już wiesz, że Królestwo Boże nie zostanie zaprowadzone dzięki wysiłkom człowieka, możesz efektywniej ukierunkować swoje działania, stając się poddanym tego rządu.