Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Jozuego 15:1-63

15  A wyznaczony losem+ dział plemienia synów Judy według ich rodzin ciągnął się do granicy Edomu,+ pustkowia Cin,+ do Negebu+ na jego południowym krańcu.  A ich południowa granica biegła od krańca Morza Słonego,+ od zatoki zwróconej ku południowi.  I biegła na południe ku stokowi Akrabbim,+ i przechodziła do Cin,+ i wznosiła się od południa po Kadesz-Barnea,+ i przechodziła do Checronu, i wznosiła się po Addar, i skręcała do Karka.  I dosięgała Acmonu,+ i ciągnęła się ku Dolinie Potoku Egipskiego;+ a końcem granicy było morze. To była ich granica południowa.  A granicą wschodnią było Morze Słone aż po ujście Jordanu, granica zaś na krańcu północnym biegła przy zatoce morskiej, u ujścia Jordanu.+  I granica wznosiła się do Bet-Chogli,+ i przechodziła na północ od Bet-Araby;+ granica ta wznosiła się aż do kamienia Bohana,+ syna Rubena.  I granica wznosiła się do Debiru na nizinie Achor,+ i kierowała się na północ do Gilgal,+ położonego naprzeciw stoku Adummim, który znajduje się na południe od doliny potoku; granica ta przechodziła ku wodom En-Szemesz,+ a jej krańcem było En-Rogel.+  I granica wznosiła się ku dolinie syna Hinnoma+ do stoku Jebusyty+ na południu, czyli do Jerozolimy;+ i granica wznosiła się do szczytu góry, leżącej naprzeciw Doliny Hinnoma na zachodzie, która znajduje się na północnym skraju niziny Refaim.+  I granicę tę wytyczono od szczytu góry do źródła wód Neftoach,+ a ciągnęła się ona do miast góry Efron; i granicę wytyczono po Baalę,+ czyli Kiriat-Jearim.+ 10  I granica biegła okrężnie od Baali na zachód ku górze Seir, i przechodziła ku stokowi góry Jearim na północy, czyli ku Kesalonowi; i schodziła do Bet-Szemesz,+ i przechodziła do Timny.+ 11  I granica ciągnęła się do stoku Ekronu,+ na północ, i granica była wytyczona po Szikkeron, i przechodziła ku górze zwanej Baala, i sięgała do Jabneel; a krańcem granicy było morze. 12  A granicą zachodnią było Morze Wielkie+ i jego wybrzeże. Tak przebiegała ze wszystkich stron granica synów Judy według ich rodzin. 13  Kalebowi+ zaś, synowi Jefunnego, dał dział pośród synów Judy na rozkaz Jehowy skierowany do Jozuego, mianowicie Kiriat-Arba (ów Arba był ojcem Anaka), czyli Hebron.+ 14  Kaleb wypędził stamtąd trzech synów Anaka,+ mianowicie Szeszaja+ i Achimana, i Talmaja,+ którzy się urodzili Anakowi.+ 15  Potem wyruszył stamtąd do mieszkańców Debiru.+ (A Debir nosił przedtem nazwę Kiriat-Sefer).+ 16  I Kaleb przemówił: „Kto uderzy na Kiriat-Sefer i je zdobędzie, temu dam za żonę Achsę,+ moją córkę”. 17  Wtedy zdobył je Otniel,+ syn Kenaza,+ brata Kaleba. Toteż dał mu za żonę Achsę,+ swoją córkę. 18  A gdy ona szła do domu, namawiała go, by poprosił jej ojca o jakieś pole. Potem, siedząc na ośle, klasnęła w dłonie. Na to Kaleb rzekł do niej: „Czego chcesz?”+ 19  Powiedziała więc: „Udziel mi błogosławieństwa, bo dałeś mi połać ziemi na południu, i daj mi Gullot-Maim”. Toteż dał jej Gullot Górne i Gullot Dolne.+ 20  Oto dziedzictwo+ plemienia synów Judy+ według ich rodzin. 21  A miastami na skraju plemienia synów Judy w kierunku granicy Edomu+ na południu były: Kabceel+ i Eder, i Jagur, 22  i Kina, i Dimona, i Adada, 23  i Kedesz, i Chacor, i Itnan, 24  Zif i Telem,+ i Bealot, 25  i Chacor-Chadatta, i Keriot-Checron, czyli Chacor, 26  Amam i Szema, i Molada,+ 27  i Chacar-Gadda, i Cheszmon, i Bet-Pelet,+ 28  i Chacar-Szual,+ i Beer-Szeba,+ i Bizjotia, 29  Baala+ i Ijim, i Ecem,+ 30  i Eltolad, i Kesil, i Chorma,+ 31  i Ciklag,+ i Madmanna, i Sansanna, 32  i Lebaot, i Szilchim, i Ain,+ i Rimmon;+ wszystkich miast dwadzieścia dziewięć, wraz z ich osadami. 33  Na Szefeli+ były: Esztaol+ i Cora,+ i Aszna, 34  i Zanoach,+ i En-Gannim, Tappuach i Enam, 35  Jarmut+ i Adullam,+ Socho+ i Azeka,+ 36  i Szaaraim,+ i Aditaim, i Gedera, i Gederotaim; czternaście miast oraz ich osady. 37  Cenan i Chadasza, i Migdal-Gad, 38  i Dilean, i Micpe, i Jokteel, 39  Lachisz+ i Bockat,+ i Eglon,+ 40  i Kabbon, i Lachmam, i Kitlisz, 41  i Gederot, Bet-Dagon i Naama, i Makkeda;+ szesnaście miast oraz ich osady. 42  Libna+ i Eter,+ i Aszan, 43  i Jiftach, i Aszna, i Necib, 44  i Keila,+ i Achzib,+ i Maresza;+ dziewięć miast oraz ich osady. 45  Ekron+ i jego zależne miejscowości oraz jego osady. 46  Od Ekronu na zachód wszystkie miejscowości koło Aszdodu oraz ich osady. 47  Aszdod,+ jego zależne miejscowości i jego osady; Gaza,+ jej zależne miejscowości i jej osady aż do Doliny Potoku Egipskiego, i Morze Wielkie oraz jego przyległy region.+ 48  A w górzystym regionie: Szamir i Jattir,+ i Socho, 49  i Danna, i Kiriat-Sanna, czyli Debir, 50  i Anab, i Esztemo,+ i Anim, 51  i Goszen,+ i Cholon, i Gilo;+ jedenaście miast oraz ich osady. 52  Arab i Duma, i Eszan, 53  i Janim, i Bet-Tappuach, i Afeka, 54  i Chumta, i Kiriat-Arba, czyli Hebron,+ i Cijor; dziewięć miast oraz ich osady. 55  Maon,+ Karmel i Zif,+ i Jutta, 56  i Jizreel, i Jokdeam, i Zanoach, 57  Kajin, Gibea i Timna;+ dziesięć miast oraz ich osady. 58  Chalchul, Bet-Cur i Gedor, 59  i Maarat, i Bet-Anot, i Eltekon; sześć miast oraz ich osady. 60  Kiriat-Baal,+ czyli Kiriat-Jearim,+ i Rabba; dwa miasta oraz ich osady. 61  Na pustkowiu: Bet-Araba,+ Middin i Sechacha, 62  i Nibszan, i Miasto Soli, i En-Gedi;+ sześć miast oraz ich osady. 63  A Jebusytów+ mieszkających w Jerozolimie+ synowie Judy nie zdołali wypędzić;+ i Jebusyci mieszkają z synami Judy w Jerozolimie aż po dziś dzień.

Przypisy