Przejdź do zawartości

Wykorzystywanie danych osobowych — Polska

Wykorzystywanie danych osobowych — Polska

Jako głosiciel, dana osoba uznaje fakt, że ogólnoświatowa organizacja religijna Świadków Jehowy — włączając w to lokalny zbór, lokalne Biuro Oddziału i tym podobne współdziałające organizacje Świadków Jehowy — wykorzystuje dane osobowe zgodnie z prawem w związku z jej prawnie uzasadnionymi interesami religijnymi. Głosiciele dobrowolnie udostępniają dane osobowe swoim zborom, jak nakreślono w książce Zorganizowani do spełniania woli Jehowy, żeby móc uczestniczyć w aktywnościach religijnych będących wyrazem ich sposobu wielbienia Boga oraz uzyskiwać wsparcie pod względem duchowym (1 Piotra 5:2).

Angażując się w inne aspekty aktywności religijnej, głosiciele mogą udostępniać Świadkom Jehowy dodatkowe dane osobowe. Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, datę chrztu, dane kontaktowe, informacje związane ze stanem duchowym, aktywnością w służbie kaznodziejskiej lub innymi rolami pełnionymi w społeczności Świadków Jehowy. Dane te obejmują informacje, które mogą ujawniać wierzenia religijne głosiciela oraz mogą zawierać inne wrażliwe dane osobowe. Wykorzystywanie danych osobowych może oznaczać zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie oraz przechowywanie danych, a także podobne działania wykonywane na danych.

Na Prawo Ochrony Danych w tym kraju składa się:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych; Ustawa z dnia 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 oraz Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (UE) 2016/679.

Zgodnie z Prawem Ochrony Danych głosiciele zgadzają się na wykorzystywanie przez Świadków Jehowy ich danych osobowych dla celów religijnych, włączając w to sytuacje gdy:

  • biorą udział we wszelkiego rodzaju zebraniach lokalnego zboru Świadków Jehowy oraz we wszelkiego rodzaju dobrowolnych aktywnościach czy projektach;

  • podejmują decyzję o udziale w utrwalanym i transmitowanym w celu udzielenia duchowych pouczeń Świadkom Jehowy na całym świecie zebraniu, zgromadzeniu czy kongresie;

  • uczestniczą we wszelkiego rodzaju zadaniach lub pełnią inne role w zborze, które wiążą się z zamieszczeniem imienia i nazwiska oraz zadania na tablicy informacyjnej w Sali Królestwa Świadków Jehowy;

  • prowadzone są „Zborowe zestawienia sprawozdań głosiciela”;

  • korzystają z pracy pasterskiej oraz troski zapewnianej przez starszych w społeczności Świadków Jehowy (Dzieje 20:28; Jakuba 5:14, 15);

  • utrwalane są dane kontaktowe na wypadek nagłych sytuacji.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony, dopóki będą miały zastosowanie cele wskazane powyżej lub inne prawnie uzasadnione cele. Jeśli głosiciel zdecyduje, że nie podpisze „Informacji i zgody na wykorzystywanie danych osobowych”, Świadkowie Jehowy mogą nie być w stanie ocenić jego przydatności do pełnienia określonych ról w zborze lub do uczestniczenia w pewnych aspektach działalności religijnej.

W sytuacjach gdy jest to konieczne i właściwe, dane osobowe mogą być przesyłane do jakichkolwiek współdziałających organizacji Świadków Jehowy. Głosiciele rozumieją, że niektóre współdziałające organizacje Świadków Jehowy mogą mieć siedzibę w krajach, których prawo zapewnia inny poziom ochrony danych, nie zawsze odpowiadający poziomowi ochrony danych w państwie, z którego dane są wysyłane. Niemniej głosiciele rozumieją, że wszyscy odbiorcy danych osobowych, do których mogą zaliczać się współdziałające organizacje w Biurze Głównym Świadków Jehowy w Stanach Zjednoczonych, będą wykorzystywać dane wyłącznie zgodnie z „Globalną polityką Świadków Jehowy dotyczącą ochrony danych”.

Głosiciele mają prawo dostępu, złożenia wniosku o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania bądź też do poprawiania wszelkich nieścisłości dotyczących ich danych osobowych posiadanych przez Świadków Jehowy. Głosiciele mogą w każdym momencie odwołać swoją zgodę dotyczącą określonych przyszłych wypadków wykorzystania ich danych osobowych. Jeśli głosiciel wycofa zgodę na wykorzystywanie danych osobowych, Świadkowie Jehowy mogą być uprawnieni do dalszego wykorzystywania niektórych danych osobowych bez takiej zgody, na podstawie prawnie uzasadnionych celów religijnych polegających na utrzymywaniu informacji o międzynarodowym członkostwie w organizacji Świadków Jehowy oraz administrowaniu nimi lub na innej zgodnej z prawem podstawie wskazanej w Prawie Ochrony Danych. Głosiciele są świadomi prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru ochrony danych w kraju, w którym aktualnie mieszkają.

Świadkowie Jehowy, zgodnie z Prawem Ochrony Danych, wprowadzili różne proceduralne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. Głosiciele zdają sobie sprawę, że ich dane osobowe będą dostępne tylko dla ograniczonej liczby upoważnionych osób, żeby spełnić wskazane wyżej cele.

Wszelkie pytania do inspektora ochrony danych mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres:

DataProtectionOfficer.PL@jw.org

Głosiciele zdają sobie sprawę, że tożsamość i dane kontaktowe administratora danych w państwie ich zamieszkania, a w przypadkach, gdy ma to zastosowanie, jego przedstawiciela oraz inspektora ochrony danych, można znaleźć na stronie Kontakty do spraw ochrony danych w serwisie internetowym jw.org.

Może się zdarzyć, że nasza praktyka dotycząca danych będzie się od czasu do czasu zmieniać ze względu na zmiany w naszej działalności religijnej, w prawie lub w charakterze technologii. Jeśli kiedykolwiek stanie się konieczna zmiana w treści niniejszej strony „Wykorzystywanie danych osobowych”, opublikujemy na niej wszelkie zmiany, by głosiciele przez cały czas wiedzieli, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Prosimy o sprawdzanie tej strony od czasu do czasu.