Przejdź do zawartości

Globalna polityka wykorzystywania danych osobowych

Globalna polityka wykorzystywania danych osobowych

Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy twoje dane osobowe tylko dla celów, dla których je podałeś, i przechowujemy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne dla tych celów lub dla innych prawnie uzasadnionych celów, które mogą znajdować zastosowanie. Jeśli w takich sytuacjach podejmiesz decyzję o odmowie podania danych osobowych, o które prosimy, możesz nie mieć możliwości dostępu do określonych części tego serwisu lub lub powiązanych aplikacji udostępnianych przez Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. albo możemy nie mieć możliwości odpowiedzieć na twoją prośbę.

Dane podane w twoim żądaniu lub wniosku są dostępne dla podmiotów przetwarzających, zaangażowanych w realizację celu przetwarzania danych oraz/​lub dla specjalistów wsparcia technicznego wykonujących określone zadania związane z działaniem i utrzymaniem systemu technicznego. Nie przekazujemy twoich danych osobowych nikomu, chyba że 1) jest to konieczne w celu zapewnienia żądanej usługi i zostałeś o tym w pełni poinformowany; 2) działamy w dobrej wierze, że ujawnienie tych danych jest w rozsądnym stopniu konieczne, aby uczynić zadość obowiązującym przepisom prawa; 3) stanowi to odpowiedź na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej lub 4) jest to potrzebne ze względów bezpieczeństwa lub względów technicznych do wykrycia i przeciwdziałania oszustwu. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego oraz wszystkich powiązanych aplikacji, zgadzasz się na ujawnianie przez nas twoich danych osobowych osobom trzecim wyłącznie dla tych celów. Jakiekolwiek dane osobowe, które podajesz, nie będą w żadnym wypadku sprzedawane, nie będą przedmiotem obrotu ani nie będą wypożyczane.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

Większa część zawartości tego serwisu internetowego jest dostępna bez rejestracji w charakterze użytkownika czy podawania nam jakichkolwiek informacji. Jednak niektóre funkcje dostępne są tylko dla zarejestrowanych użytkowników, dla użytkowników, którzy skierują żądania lub wnioski bądź też dla użytkowników, których dane osobowe są przesyłane za pośrednictwem jw.org przez zbór Świadków Jehowy. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie twojej zgody. W określonych wypadkach, jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy posiadać uzasadnioną podstawę prawną do dalszego przetwarzania twoich danych, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów prawnych.

Dane osobowe wprowadzone przez ciebie w serwisie internetowym są wykorzystywane wyłącznie do celów wskazanych ci w momencie ich podawania. Cele te mogą obejmować co następuje:

Konta. Adres e-mail, który podajesz, tworząc konto w niniejszym serwisie internetowym, może zostać wykorzystany w celu skontaktowania się z tobą w związku z twoim kontem. Na przykład, jeśli zapomnisz swojej nazwy użytkownika czy hasła i poprosisz o pomoc przy logowaniu, pomoc może zostać ci udzielona z wykorzystaniem wiadomości wysłanej na adres e-mail wprowadzony w twoim profilu użytkownika.

Wnioski. Jeśli spełniasz wymagania zgodnie z wierzeniami i przyjętymi zasadami Świadków Jehowy, możesz utworzyć w niniejszym serwisie internetowym konto użytkownika i używać go do składania swoich wniosków dotyczących poszerzenia zakresu działalności religijnej. Wypełniony przez Ciebie wniosek może w twoim imieniu złożyć za pomocą tego serwisu internetowego także twój zbór. Każdy wniosek określa cele, w jakich jest wykorzystywany, na przykład ubieganie się o dodatkowe zadania religijne lub prośba o zakwaterowania czy oferowanie zakwaterowania w związku z kongresami, zgromadzeniamui czy innymi wydarzeniami. Twoje dane osobowe ujęte we wniosku mogą obejmować dane osobowe podane przez ciebie, miejscowych starszych lub miejscowego nadzorcę obwodu. Wprowadzone dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania i rozważenia twojego wniosku i dla powiązanych z tym celów administracyjnych, w tym dla celu utworzenia twojego profilu użytkownika będącego częścią procesu składania wniosku. Jeśli będzie to niezbędne do przetwarzania twojego wniosku, twoje dane z wniosku mogą być udostępnione także innym Oddziałom, Biuru Głównemu Świadków Jehowy lub innym podobnym współdziałającym organizacjom wykorzystywanym przez Świadków Jehowy w różnych krajach. We wszystkich przypadkach wnioski są oceniane indywidualne i nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Darowizny. Jeśli dokonujesz darowizny środków pieniężnych online, uzyskujemy informacje o twoim imieniu i nazwisku oraz danych kontaktowych. W celu przyjmowania darowizn dokonywanych za pomocą kart kredytowych korzystamy z akredytowanych usług obsługi transakcji płatniczych online ze światowej klasy politykami bezpieczeństwa i ochrony prywatności danych. Możemy otrzymać informacje finansowe, takie jak numer karty kredytowej lub numery rachunków bankowych konieczne do obsługi twojej darowizny i wysłać wymagane informacje do tych podmiotów obsługujących transkacje. Obsługujemy twoją darowiznę w bezpieczny sposób, korzystając ze środków zgodnych z Payment Card Industry Data Security Standard („PCI DSS”). Podmiot przyjmujący darowiznę przechowuje dokumentację związaną z darowizną, dopóki jest to konieczne zgodnie z jego prawnie uzasadnionymi interesami lub zgodnie z wszelkimi obowiązującymi wymogami prawa. Obejmuje ona zapis daty darowizny, wysokości darowanej kwoty, a także metody dokonania darowizny. Umożliwia nam to zachowanie zgodności ze standardami dotyczącymi rachunkowości oraz udzielenie odpowiedzi na wszelkie twoje pytania, jakie mogą pojawić się w tym okresie. Nie będziemy kontaktować się z tobą, żeby prosić o dodatkowe darowizny.

Prośby o więcej informacji lub o kurs biblijny. Przez nasz serwis internetowy możesz poprosić o więcej informacji lub o bezpłatny kurs biblijny. Będziemy korzystać z twoich danych osobowych wprowadzonych w ramach twojej prośby tylko w związku z tą konkretną prośbą. Twoje dane mogą zostać udostępnione innym Oddziałom lub współdziałającym organizacjom wykorzystywanym przez Świadków Jehowy, jeśli będzie to konieczne do spełnienia twojej prośby.

Inne cele. Możesz podać swoje dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy i numer telefonu) dla celów innych niż stworzenie konta, złożenie wniosku czy dokonanie darowizny. Cel, w jakim będziesz poproszony o podanie nam informacji, w każdym wypadku będzie jasno określony. Nie będziemy wykorzystywać twoich informacji dla celów, które nie są jasno wskazane w momencie, kiedy podajesz swoje dane.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH W APLIKACJI JW LIBRARY

Zbieramy informacje o tym, jak korzystasz z aplikacji JW Library w celu jej ulepszenia i zapewnienia wygodnego użytkowania. Aby to osiągnąć, wykorzystujemy unikalne identyfikatory urządzeń, które identyfikują twój komputer lub urządzenie mobilne. Aplikacja rejestruje również informacje o systemie operacyjnym i adresie IP.

Dane osobowe zbierane od użytkowników są przeznaczone do świadczenia usług aplikacji, ulepszania tych usług aplikacji oraz utrzymywania bezpiecznego środowiska aplikacji. W szczególności chodzi o następujące zastosowania: dostęp do aplikacji i korzystanie z niej przez użytkownika, zarządzanie działaniem i optymalizacją aplikacji, zapobieganie i wykrywanie oszustw i złośliwego oprogramowania oraz zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem. Ponadto aplikacja funkcjonuje poprzez pobieranie danych z jw.org. Dane te obejmują katalogi dostępnych treści, jak również same treści. Serwis jw.org ma dostęp do adresu IP użytkownika, gdy aplikacja pobiera dane z witryny, w tym dane strumieniowe, np. gdy użytkownik odtwarza nagrania dźwiękowe i materiały filmowe za pośrednictwem aplikacji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Organizacja religijna działa globalnie za pośrednictwem różnych podmiotów lokalnych. Niektóre serwery pełniące rolę hosta tego serwisu i powiązanych aplikacji internetowego znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Możemy przekazywać twoje dane poza twój kraj zamieszkania, potencjalnie także do krajów, których prawo zapewnia inne poziomy ochrony, nie zawsze odpowiadające poziomowi ochrony danych w kraju, w którym aktualnie mieszkasz. Obchodząc się z twoimi danymi osobowymi i przekazując je, podejmujemy środki mające je chronić. Oczekujemy, że wszystkie organizacje wykorzystywane przez Świadków Jehowy i wspierające ich działalność będą przestrzegać naszych polityk ochrony danych osobowych oraz obowiązujących przepisów prawa dotyczących danych osobowych.

Odwiedzając niniejszy serwis internetowy i komunikując się z nami drogą elektroniczną, zgadzasz się na takie transgraniczne przekazywanie danych. W wielu przypadkach stosujemy również umowy dotyczące takiego przekazywania danych, takie jak standardowe klauzule umowne.

TWOJE PRAWA

Zawsze, gdy przetwarzamy dane osobowe, podejmujemy rozsądne kroki, żeby zagwarantować, że przechowywane przez nas twoje dane osobowe są poprawne i uaktualniane dla celów, dla których były zebrane. W zależności od kraju, w którym mieszkasz, oraz obowiązujących tam przepisów o ochronie danych osobowych możesz mieć następujące prawa dotyczące danych osobowych, które nam podałeś:

  • Możesz wystąpić z wnioskiem o informację o zbieraniu i wykorzystywaniu twoich informacji osobowych zgodnie z obowiązującymi tam przepisami;

  • Możesz wystąpić z wnioskiem o dostęp, zablokowanie czy usunięcie twoich informacji osobowych lub ich poprawienie, jeśli są niekompletne lub niepoprawne;

  • W wypadku, gdy posiadasz prawnie uzasadnione podstawy, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich informacji osobowych i wystąpić do nas z wnioskiem o zaprzestanie dalszego przetwarzania twoich danych.

Jeśli w kraju, w którym mieszkasz, obowiązują adekwatne przepisy o ochronie danych i chciałbyś uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, dane kontaktowe możesz znaleźć na stronie Kontakt do spraw ochrony danych.

Na twój pisemny wniosek, po tym jak przedstawisz dostateczne dowody potwierdzające twoją tożsamość oraz informacje wystarczające do zidentyfikowania twoich danych osobowych, właściwy administrator danych rzetelnie rozważy uwzględnienie twojego wniosku, zachowując równowagę między interesem jednostki w uzyskaniu dostępu do danych, ich poprawienia lub usunięcia a uzasadnionymi interesami organizacji, mając na uwadze między innymi, czy uwzględnienie wniosku nie będzie stanowiło zagrożenia dla prawa organizacji do wolności religijnej i praktykowania religii. Powiadomimy również jakichkolwiek innych odbiorców o niezbędnych zmianach.

Prosimy mieć na uwadze, że twoje dane nie mogą zostać usunięte, jeśli ich przetwarzanie jest wymagane prawem lub jeśli dane należy przechowywać na innej podstawie prawnej. Na przykład w interesie organizacji religijnej leży trwałe przechowywanie danych dotyczących statusu danej jednostki jako Świadka Jehowy. Usunięcie takiej informacji stanowiłoby bezzasadne naruszenie przekonań i praktyk religijnych organizacji. Wnioski o usunięcie danych osobowych podlegają wszelkim obowiązującym prawnym wymogom dotyczącym raportowania lub nałożonym na nas wymogom w zakresie przechowywania dokumentów. W sprawie przetwarzania danych, które podałeś przez niniejszy serwis internetowy, możesz wnieść również skargę do lokalnego organu powołanego do ochrony danych.