Przejdź do zawartości

Czym jest szkarłatna bestia z 17 rozdziału Księgi Objawienia?

Czym jest szkarłatna bestia z 17 rozdziału Księgi Objawienia?

Biblijna odpowiedź

 Szkarłatna bestia opisana w 17 rozdziale Księgi Objawienia symbolizuje organizację, której celem jest jednoczenie i reprezentowanie narodów świata. Początkowo była to Liga Narodów, a obecnie — Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Jak zidentyfikować szkarłatną bestię

 1.   Twór polityczny. Szkarłatna bestia ma „siedem głów”, które oznaczają „siedem gór” i „siedmiu królów”, czyli panujące władze (Objawienie 17:9, 10). Góry i bestie występują w Biblii jako symbole rządów (Jeremiasza 51:24, 25; Daniela 2:44, 45; 7:17, 23).

 2.   Podobieństwo do ogólnoświatowego systemu politycznego. Szkarłatna bestia przypomina siedmiogłową bestię z 13 rozdziału Księgi Objawienia, która wyobraża ogólnoświatowy system polityczny. Obie bestie mają siedem głów, dziesięć rogów oraz bluźniercze imiona (Objawienie 13:1; 17:3). Podobieństwa te są zbyt uderzające, by uznać je za przypadek. Szkarłatna bestia jest „wizerunkiem” ogólnoświatowego systemu politycznego — inaczej mówiąc, pełni podobną rolę (Objawienie 13:15).

 3.   Władza pochodząca od innych rządów. Szkarłatna bestia „wywodzi się” z innych systemów władzy, czyli zawdzięcza im swe istnienie (Objawienie 17:11, 17).

 4.   Powiązania z religią. Na szkarłatnej bestii „siedzi” Babilon Wielki — symbol zbiorowo pojętej religii fałszywej; wskazuje to, że bestia ta pozostaje pod wpływem ugrupowań religijnych (Objawienie 17:3-5).

 5.   Znieważanie Boga. Bestia ta jest „pełna bluźnierczych imion” ​(Objawienie 17:3).

 6.   Tymczasowo nieaktywna. Szkarłatna bestia na pewien czas miała trafić do „otchłani” a, czyli pozostawać nieaktywna, po czym pojawić się ponownie (Objawienie 17:8).

Spełnione proroctwa biblijne

 Rozważ, jak proroctwa biblijne dotyczące szkarłatnej bestii spełniły się na Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz jej poprzedniczce, Lidze Narodów.

 1.   Twór polityczny. Organizacja Narodów Zjednoczonych popiera świat polityki, stojąc na straży „suwerennej równości wszystkich jej członków” b.

 2.   Podobieństwo do ogólnoświatowego systemu politycznego. Od roku 2011 w skład Organizacji Narodów Zjednoczonych wchodzą 193 państwa członkowskie. Z tego względu twierdzi ona, że reprezentuje ogromną większość narodów świata.

 3.   Władza pochodząca od innych rządów. Organizacja Narodów Zjednoczonych zawdzięcza swe istnienie państwom członkowskim i posiada taki zakres władzy, jaki one jej przyznają.

 4.   Powiązania z religią. Zarówno Liga Narodów, jak i Organizacja Narodów Zjednoczonych zawsze cieszyły się poparciem religii c.

 5.   Znieważanie Boga. Organizację Narodów Zjednoczonych powołano po to, by „utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo” d. Cel ten może się wydawać szczytny, jednak w gruncie rzeczy ONZ znieważa Boga — przypisuje sobie możliwość dokonania tego, czego dokona wyłącznie Jego Królestwo (Psalm 46:9; Daniela 2:44).

 6.   Tymczasowo nieaktywna. Liga Narodów, powstała krótko po I wojnie światowej, miała za zadanie utrzymać pokój, ale nie potrafiła zapobiec kolejnym konfliktom między narodami. Przestała funkcjonować w roku 1939 wraz z wybuchem II wojny światowej. Gdy w roku 1945 wojna ta dobiegła końca, utworzono Organizację Narodów Zjednoczonych. Jej struktura, cele, oraz metody działania bardzo przypominają te, które charakteryzowały Ligę Narodów.

a W Słowniku grecko-polskim pod red. Z. Abramowiczówny (Warszawa 1958, t. I, s. 4) greckie słowo przetłumaczone na „otchłań” zdefiniowano jako „bez dna, niezgłębiony”. W polskich przekładach biblijnych przetłumaczono je również na „Czeluść” ​(BT, KUL) lub „Przepaść” ​(Bp, BWP). W Biblii słowo to odnosi się do miejsca uwięzienia lub stanu całkowitej nieaktywności.

b Zobacz artykuł 2 Karty Narodów Zjednoczonych.

c Na przykład w roku 1918 rada reprezentująca dziesiątki wyznań protestanckich w Ameryce oświadczyła, że Liga Narodów będzie „politycznym wyrazem Królestwa Bożego na ziemi”. W roku 1965 przedstawiciele buddyzmu, hinduizmu, islamu, judaizmu, katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu zebrali się w San Francisco, żeby udzielić poparcia Organizacji Narodów Zjednoczonych i się za nią modlić. A w roku 1979 papież Jan Paweł II wyraził nadzieję, że ONZ „na zawsze pozostanie najwyższym forum na rzecz pokoju i sprawiedliwości”.

d Zobacz artykuł 1 Karty Narodów Zjednoczonych.