Przejdź do zawartości

Słowo Boga — kim albo czym jest?

Biblijna odpowiedź

 Kiedy w Biblii czytamy o „słowie Bożym”, zwykle chodzi o wiadomość albo wiele wiadomości pochodzących od Boga (Łukasza 11:28). W kilku miejscach wyrażeń „Słowo Boga” albo „Słowo” użyto jako tytułów (Objawienie 19:13; Jana 1:14).

 Wiadomość od Boga. Prorocy często mówili, że przekazywali słowo Boga. Na przykład Jeremiasz rozpoczynał swoje prorocze wypowiedzi zwrotem: „Doszło do mnie słowo Jehowy” ​(Jeremiasza 1:4, 11, 13; 2:1). A zanim prorok Samuel poinformował Saula, że Jehowa wybrał go na króla, powiedział mu: „Zatrzymaj się teraz, bym ci dał usłyszeć słowo Boże” ​(1 Samuela 9:27).

 Tytuł. Określenie „Słowo” pojawia się w Biblii również jako tytuł Jezusa Chrystusa — zarówno jako niebiańskiej istoty duchowej, jak i żyjącego na ziemi człowieka. Zobaczmy, na czym opiera się ten wniosek:

  •   Słowo istniał, zanim jeszcze powstały jakiekolwiek inne dzieła stwórcze. „Na początku był Słowo (...). Ten był na początku u Boga” ​(Jana 1:1, 2). Jezus jest „pierworodnym wszelkiego stworzenia (...). Jest przed wszystkim innym” ​(Kolosan 1:13-15, 17).

  •   Słowo przyszedł na ziemię jako człowiek. „Słowo stał się ciałem i przebywał wśród nas” ​(Jana 1:14). Jezus Chrystus „ogołocił samego siebie i przybrał postać niewolnika, i stał się podobny do ludzi” ​(Filipian 2:5-7).

  •   Słowo jest Synem Boga. Apostoł Jan po cytowanej wcześniej wypowiedzi, że „Słowo stał się ciałem”, powiedział także: „Widzieliśmy chwałę jego, chwałę, jaka się od ojca należy jednorodzonemu synowi” ​(Jana 1:14). Jan napisał również: „Jezus Chrystus jest Synem Bożym” ​(1 Jana 4:15).

  •   Słowo posiada cechy boskie. „Słowo był bogiem”, czy też, jak to oddano w przekładzie An American Translation, „był boski” ​(Jana 1:1). Jezus jest „odbiciem chwały Boga i dokładnym wyobrażeniem samej jego istoty” ​(Hebrajczyków 1:2, 3).

  •   Słowo panuje jako król. W Biblii czytamy, że na jego głowie jest „wiele diademów” ​(Objawienie 19:12, 13). Słowo nazwano też „Królem królów i Panem panów” ​(Objawienie 19:16). Jezus jest „Królem królujących i Panem panujących” ​(1 Tymoteusza 6:14, 15).

  •   Słowo jest rzecznikiem Boga. Tytuł ten podkreśla, że Bóg posługuje się osobą, która go nosi, do przekazywania informacji i poleceń. Jezus oświadczył, że taka właśnie była jego rola: „Ojciec, który mnie posłał, dał mi przykazanie dotyczące wszystkiego, co mam powiedzieć i co mówić (...). Dlatego wszystko, co mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec” ​(Jana 12:49, 50).