Przejdź do zawartości

Czym jest przyjście Chrystusa?

Biblijna odpowiedź

W Piśmie Świętym znajdujemy dziesiątki wzmianek o tym, że w przyszłości Chrystus przyjdzie, by osądzić ludzi na ziemi *. Na przykład w Ewangelii według Mateusza 25:31-33 czytamy:

„Kiedy Syn Człowieczy [Jezus Chrystus] przybędzie w swojej chwale, a wraz z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swym chwalebnym tronie. I będą przed nim zebrane wszystkie narody, i będzie oddzielał jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz. I postawi owce po swej prawicy, ale kozy po swej lewicy”.

Ten osąd nastąpi podczas „wielkiego ucisku”, który będzie czymś bezprecedensowym w historii ludzkości. Punktem kulminacyjnym tego okresu będzie wojna Armagedonu (Mateusza 24:21; Objawienie 16:16). Wrogowie Chrystusa, których przyrównał on w swej przypowieści do kóz, „poniosą karę sądową wiecznej zagłady” ​(2 Tesaloniczan 1:9; Objawienie 19:11, 15). Natomiast jego wierni słudzy, przyrównani do owiec, będą mieli widoki na życie wieczne (Mateusza 25:46).

Kiedy Chrystus przybędzie?

Jezus powiedział: „O dniu owym i godzinie nie wie nikt” ​(Mateusza 24:36, 42; 25:13). Podał jednak widoczny, złożony znak, który pozwala rozpoznać okres poprzedzający jego przyjście (Mateusza 24:3, 7-14; Łukasza 21:10, 11).

Czy Chrystus przyjdzie w ciele duchowym, czy fizycznym?

Jezus został wskrzeszony w ciele duchowym, więc przyjdzie jako istota duchowa, a nie fizyczna (1 Koryntian 15:45; 1 Piotra 3:18). Właśnie dlatego dzień przed swą śmiercią mógł powiedzieć apostołom: „Jeszcze trochę, a świat mnie więcej nie zobaczy” ​(Jana 14:19).

Niektóre błędne poglądy na temat przyjścia Chrystusa

Błędny pogląd: Biblia mówi, że ludzie zobaczą Jezusa „przychodzącego na obłokach” — oznacza to, że przybędzie on w sposób widzialny (Mateusza 24:30).

Prawda: W Biblii obłoki często mają związek z czymś niewidzialnym (Kapłańska 16:2; Liczb 11:25; Powtórzonego Prawa 33:26). Na przykład Bóg powiedział do Mojżesza: „Przychodzę do ciebie w ciemnym obłoku” ​(Wyjścia 19:9). Mojżesz nie zobaczył Boga w sposób literalny. Podobnie gdy Chrystus ‛przyjdzie na obłokach’, ludzie to sobie uświadomią, choć nie będą go widzieć literalnie.

Błędny pogląd: Wyrażenie „ujrzy go wszelkie oko”, użyte w Księdze Objawienia 1:7 w odniesieniu do przyjścia Chrystusa, należy rozumieć dosłownie.

Prawda: Występujące w Biblii greckie słowa tłumaczone na „oko” oraz „widzieć” czasami odnoszą się do rozpoznania czy zrozumienia czegoś, a nie do literalnego wzroku * (Mateusza 13:15; Łukasza 19:42; Rzymian 15:21; Efezjan 1:18). W Biblii powiedziano, że zmartwychwstały Jezus jest „jedynym (...) mieszkającym w niedostępnym świetle, tym, którego żaden z ludzi (...) widzieć nie może” ​(1 Tymoteusza 6:16). Dlatego „ujrzy go wszelkie oko” w tym sensie, że wszyscy ludzie rozpoznają w Jezusie tego, który wykonuje wyroki Boga (Mateusza 24:30).

Błędny pogląd: Słowa z Listu 2 Jana 7 wskazują, że Jezus ma przyjść w ciele fizycznym.

Prawda: W wersecie tym czytamy: „Wyszło na świat wielu zwodzicieli — osób, które nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele”.

W czasach apostoła Jana niektórzy ludzie, zwani gnostykami, zaprzeczali temu, że Jezus przyszedł na ziemię jako człowiek mający fizyczne ciało. Słowa z Listu 2 Jana 7 zostały napisane, by obalić ten fałszywy pogląd.

^ ak. 1 Chociaż wielu ludzi w odniesieniu do przyjścia Chrystusa używa określeń „powtórne przyjście” lub „drugi adwent”, terminy te nie występują w Biblii.

^ ak. 9 Zobacz Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu pod redakcją R. Popowskiego, strony 433 i 452.