Przejdź do zawartości

Czy Królestwo Boże jest w ludzkich sercach?

Biblijna odpowiedź

 Nie. Królestwo Boże nie jest stanem serca chrześcijan *. Biblia określa, gdzie naprawdę się ono znajduje, nazywając je „Królestwem Niebios” ​(Mateusza 4:17, Przekład ekumeniczny). Rozważ, jak Księga ta dowodzi, że Królestwo Boże jest rzeczywistym rządem sprawującym władzę z nieba.

 Biblia wcale nie uczy, że niebiańskie Królestwo panuje w ludzkich sercach lub że jest stanem serca. Wskazuje jednak, że „słowo o królestwie” czy też „dobra nowina o królestwie” może i powinna oddziaływać na nasze serca (Mateusza 13:19; 24:14).

Co oznaczają słowa: „Królestwo Boże jest wewnątrz was”?

 Niektórzy są zdezorientowani co do tego, gdzie się znajduje Królestwo Boże, ze względu na sposób tłumaczenia w niektórych przekładach Biblii wersetu z Ewangelii według Łukasza 17:21. Na przykład w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu opublikowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski czytamy: „Królestwo Boże jest wewnątrz was”. Aby poprawnie zrozumieć ten werset, należy przeanalizować jego kontekst.

Królestwo Boże nie znajdowało się w sercach zatwardziałych wrogów Jezusa, którzy mieli mordercze zamiary

 Powyższymi słowami Jezus zwrócił się do faryzeuszy — przywódców religijnych, którzy mu się sprzeciwiali i doprowadzili do jego śmierci (Mateusza 12:14; Łukasza 17:20). Czy logiczne byłoby twierdzenie, że Królestwo Boże oznaczało stan ich zatwardziałego serca? Jezus przecież powiedział im: „Wewnątrz jesteście pełni obłudy i bezprawia” ​(Mateusza 23:27, 28).

 Niektóre inne przekłady jasno oddają sens wypowiedzi Jezusa z Ewangelii według Łukasza 17:21: „Królestwo Boże między wami jest” ​(Biblia brzeska, kursywa nasza); „Królestwo Boże jest pośród was” ​(Przekład Nowego Świata, Biblia warszawska, kursywa nasza). Niebiańskie Królestwo było „między” faryzeuszami czy też „pośród” nich w tym sensie, że Jezus, wyznaczony przez Boga na Króla, przebywał w ich obecności (Łukasza 1:32, 33).

^ Wiele chrześcijańskich wyznań uczy o tym, że Królestwo Boże znajduje się wewnątrz danej osoby, w ludzkich sercach. Na przykład w Stanach Zjednoczonych Zgromadzenie Baptystów Południowych głosi, że Królestwo Boże to „panowanie Boga w sercu i życiu jednostki”. Podobnie w swojej książce Jezus z Nazaretu wypowiedział się papież Benedykt XVI: „Królestwo Boże przychodzi dzięki sercu podatnemu na pouczenie” ​(tłum. Wiesław Szymona).