Przejdź do zawartości

Kim są aniołowie?

Kim są aniołowie?

Biblijna odpowiedź

 Aniołowie to istoty, które znacznie przewyższają ludzi mocą i zdolnościami (2 Piotra 2:11). Żyją w niebie, czyli w świecie duchowym, wyższej dziedzinie bytowania znajdującej się poza obrębem fizycznego wszechświata (1 Królów 8:27; Jana 6:38). Dlatego w Biblii czasem nazywa się ich duchami (1 Królów 22:21; Psalm 18:10).

Skąd się wzięli aniołowie?

 Stworzył ich Bóg za pośrednictwem Jezusa, nazwanego w Biblii „pierworodnym wszelkiego stworzenia”. W Księdze tej tak opisano rolę Jezusa w stwarzaniu: „Za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne w niebiosach i na ziemi, co widzialne i co niewidzialne” — również aniołowie (Kolosan 1:13-17). Istoty te nie żenią się ani nie mają potomstwa (Marka 12:25). Każdy z tych „synów prawdziwego Boga” został stworzony indywidualnie (Hioba 1:6).

 Aniołowie zostali stworzeni bardzo dawno temu, zanim jeszcze powstała nasza planeta. Kiedy Bóg uformował Ziemię, zaczęli oni ‛radośnie wykrzykiwać’ (Hioba 38:4-7).

Ilu jest aniołów?

 W Biblii nie podano dokładnej liczby, ale wskazano, że jest ona ogromna. Na przykład apostoł Jan zobaczył w wizji setki milionów aniołów (Objawienie 5:11).

Czy poszczególni aniołowie mają imiona i różnią się osobowością?

 Tak. W Biblii wymieniono imiona dwóch z nich — Michała i Gabriela (Daniela 12:1; Łukasza 1:26) a. Ale także inni aniołowie przyznali, że mają imiona, choć nie powiedzieli jakie (Rodzaju 32:29; Sędziów 13:17, 18).

 Aniołowie różnią się osobowością. Mogą się ze sobą komunikować (1 Koryntian 13:1). Posiadają zdolność myślenia i potrafią wysławiać Boga (Łukasza 2:13, 14). Mają też wolną wolę, o czym świadczy fakt, że niektórzy dołączyli do Szatana, który zbuntował się przeciwko Bogu (Mateusza 25:41; 2 Piotra 2:4).

Czy aniołowie różnią się rangą?

 Tak. Największą władzę i najwyższą pozycję ma Michał, będący archaniołem (Judy 9; Objawienie 12:7). Wysoką rangę mają też serafowie — służą oni w pobliżu tronu Jehowy (Izajasza 6:2, 6). Inna ważna grupa to cherubowie, którzy otrzymują specjalne zadania. Na przykład po wygnaniu Adama i Ewy z raju to właśnie oni strzegli jego bram (Rodzaju 3:23, 24).

Czy aniołowie pomagają ludziom?

 Tak, Bóg posługuje się wiernymi aniołami, żeby pomagać ludziom.

Czy każdy z nas ma anioła stróża?

 Chociaż aniołowie troszczą się o duchowe dobro sług Bożych, nie musi to oznaczać, że każdemu chrześcijaninowi Bóg wyznaczył na osobistego stróża konkretnego anioła b (Mateusza 18:10). Aniołowie nie chronią sług Bożych przed każdą trudnością czy pokusą. Biblia wskazuje, że kiedy spotykają nas próby, Bóg często ‛daje wyjście’ w ten sposób, że udziela nam mądrości i sił, dzięki którym możemy wytrwać (1 Koryntian 10:12, 13; Jakuba 1:2-5).

Błędne poglądy na temat aniołów

 Błędny pogląd: Wszyscy aniołowie są dobrzy.

 Fakt: Biblia mówi o „niegodziwych duchach” oraz „aniołach, którzy zgrzeszyli” ​(Efezjan 6:12; 2 Piotra 2:4). Ci źli aniołowie to demony, które przyłączyły się do buntu Szatana przeciwko Bogu.

 Błędny pogląd: Aniołowie są nieśmiertelni.

 Fakt: Niegodziwi aniołowie, w tym również Szatan Diabeł, zostaną zgładzeni (Judy 6).

 Błędny pogląd: Po śmierci ludzie stają się aniołami.

 Fakt: Aniołowie nie są zmartwychwstałymi ludźmi, tylko odrębnym dziełem Boga (Kolosan 1:16). Ludzie wzbudzeni do życia w niebie otrzymują od Boga dar nieśmiertelności (1 Koryntian 15:53, 54). Będą zajmować pozycję wyższą niż aniołowie (1 Koryntian 6:3).

 Błędny pogląd: Aniołowie istnieją po to, żeby służyć ludziom.

 Fakt: Aniołowie nie są posłuszni nam, tylko Bogu (Psalm 103:20, 21). Nawet Jezus powiedział, że o pomoc zwracałby się do Boga, a nie bezpośrednio do aniołów (Mateusza 26:53).

 Błędny pogląd: Możemy modlić się do aniołów o pomoc.

 Fakt: Modlitwa jest formą wielbienia, należnego Bogu Jehowie (Objawienie 19:10). Powinniśmy modlić się wyłącznie do Boga, w imię Jezusa (Jana 14:6).

a W niektórych tłumaczeniach Biblii w Izajasza 14:12 pojawia się określenie Lucyfer. Niektórzy uważają, że jest to imię anioła, który stał się Szatanem Diabłem. Jednak hebrajskie słowo użyte w oryginale dosłownie znaczy „jaśniejący”. Kontekst wskazuje, że nie dotyczy ono Szatana, tylko dynastii królów babilońskich, których Bóg upokorzył za arogancję (Izajasza 14:4, 13-20). Określenia „jaśniejący” użyto ironicznie w odniesieniu do dynastii babilońskiej po jej upadku.

b Niektórzy uważają, że sprawozdanie o uwolnieniu Piotra z więzienia wskazuje, że apostoł ten miał swojego anioła stróża (Dzieje 12:6-16). Możliwe jednak, że mówiąc: „To jego anioł”, uczniowie myśleli, że przyszedł do nich nie Piotr, tylko reprezentujący go anielski posłaniec.