Przejdź do zawartości

Kiedy zostały spisane relacje o życiu Jezusa?

Biblijna odpowiedź

O swoim sprawozdaniu z życia Jezusa apostoł Jan napisał: „Ten zaś, który to ujrzał, złożył świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe i człowiek ten wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli” (Jana 19:35).

Jednym z powodów, dla których możemy wierzyć Ewangeliom spisanym przez Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, jest fakt, że powstały one w okresie, gdy żyło wielu naocznych świadków przedstawionych w nich wydarzeń. Niektóre źródła podają, że Ewangelia według Mateusza została spisana już w roku 41 n.e., czyli zaledwie osiem lat po śmierci Chrystusa. Co prawda wielu uczonych opowiada się za nieco późniejszą datą, ale powszechnie przyjmuje się, że wszystkie księgi Chrześcijańskich Pism Greckich skompletowano w I wieku.

Naoczni świadkowie działalności, śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa mogli zweryfikować prawdziwość relacji ewangelicznych i łatwo obnażyć wszelkie nieścisłości, gdyby takie się w nich znalazły. Biblista Frederick F. Bruce zauważył: „Jedną z mocnych stron pierwotnego nauczania apostolskiego była możliwość bezpośredniego odwoływania się do wiedzy słuchaczy; apostołowie mówili nie tylko: ‛My jesteśmy świadkami tych rzeczy’, ale też: ‛Jak i wy sami to wiecie’ (Dzieje 2:22)”.