Przejdź do zawartości

Czym jest jezioro ognia? Czy jest tym samym, co piekło i Gehenna?

Odpowiedź biblijna

Jezioro ognia symbolizuje wieczną zagładę. Jest odpowiednikiem Gehenny, ale nie jest tym samym, co piekło, które oznacza powszechny grób ludzkości.

Nie jest literalnym jeziorem

W pięciu wersetach biblijnych, które wspominają o „jeziorze ognia”, ukazano je jako symbol, a nie literalne jezioro (Objawienie 19:20; 20:10, 14, 15; 21:8). Do „jeziora ognia” zostaną wrzuceni:

Symbol wiecznej zagłady

W Biblii powiedziano, że jezioro ognia „oznacza drugą śmierć” ​(Objawienie 20:14; 21:8). Pierwszy rodzaj śmierci wspomniany w Piśmie Świętym jest wynikiem grzechu Adama. Jej skutki można odwrócić za pośrednictwem zmartwychwstania. Ostatecznie zostanie usunięta przez Boga (1 Koryntian 15:21, 22, 26).

Nie można się uwolnić z symbolicznego jeziora ognia

Jezioro ognia wyobraża drugi rodzaj śmierci. Chociaż ona też odnosi się do stanu całkowitej nieaktywności, to Biblia, nawiązując do niej, nie wspomina o zmartwychwstaniu. Na przykład w Piśmie Świętym powiedziano, że Jezus ma „klucze piekła i śmierci”, wskazując na to, że posiada on władzę potrzebną do uwolnienia ludzi od śmierci wywołanej grzechem Adama (Objawienie 1:18; 20:13, Biblia gdańska). Niemniej jednak ani Jezus, ani nikt inny nie ma klucza do jeziora ognia. To symboliczne jezioro wyobraża wieczną zagładę, czyli trwałe unicestwienie (2 Tesaloniczan 1:9).

Odpowiednik Gehenny, czyli Doliny Hinnoma

O Gehennie (po grecku géenna) wspomniano w Biblii 12 razy. Podobnie jak jezioro ognia, jest ona symbolem wiecznej zagłady. Chociaż niektóre przekłady oddają to słowo jako „piekło” ​(po hebrajsku szeʼòl, po grecku háides), to jednak Gehenna się od niego różni.

Dolina Hinnoma

Wyraz „Gehenna” dosłownie znaczy „Dolina Hinnoma”, co nawiązuje do doliny znajdującej się poza murami starożytnej Jerozolimy. W czasach biblijnych mieszkańcy miasta wykorzystywali to miejsce jako wysypisko śmieci. Żeby pozbyć się nieczystości, podtrzymywali tam ogień, a znajdujące się tam robactwo pożerało wszystko, czego on nie spalił.

Jezus posłużył się Gehenną jako symbolem wiecznej zagłady (Mateusza 23:33). Opisywał ją jako miejsce, gdzie „czerw nie umiera, a ogień nie jest gaszony” ​(Marka 9:47, 48). W ten sposób nawiązał do warunków, jakie panowały w Dolinie Hinnoma, jak również do proroctwa Izajasza 66:24, gdzie napisano: „I wyruszą, i będą patrzeć na zwłoki ludzi, którzy dopuszczali się występków przeciw mnie; bo robactwo na nich nie będzie ginąć, a ich ogień nie będzie gaszony”. Przykład podany przez Jezusa nie opisuje męczarni, lecz całkowite unicestwienie. Robactwo i ogień pochłaniają zwłoki, czyli ciała zmarłych, a nie żywych ludzi.

Biblia nie wspomina o powrocie z Gehenny. Zarówno „jezioro ognia”, jak i „ognista Gehenna” odnoszą się do całkowitej i wiecznej zagłady (Objawienie 20:14, 15; 21:8; Mateusza 18:9).

W jakim sensie „męczeni dzień i noc na wieki wieków”?

Jeśli jezioro ognia jest symbolem zagłady, to dlaczego w Biblii powiedziano, że znajdujący się tam Diabeł, bestia i fałszywy prorok „będą męczeni dzień i noc na wieki wieków”? (Objawienie 20:10). Rozważmy cztery powody, dla których męka ta nie oznacza literalnych męczarni:

  1. Aby Diabła można było wiecznie męczyć, musiałby pozostawać przy życiu, a w Biblii zapowiedziano, że zostanie unicestwiony (Hebrajczyków 2:14).

  2. Życie wieczne jest darem od Boga, a nie karą (Rzymian 6:23).

  3. Bestia i fałszywy prorok są symbolami, nie mogą więc doświadczać literalnych mąk.

  4. Biblia wskazuje na to, że męki Diabła oznaczają, iż będzie na zawsze pozbawiony możliwości działania i zgładzony.

Użyte w Biblii słowo „męka” może się również odnosić do stanu pozbawienia możliwości działania. Na przykład w Ewangelii według Mateusza 18:34 grecki wyraz oznaczający „katów” jest w wielu przekładach tłumaczony na „dozorcy więzienni”, ukazując związek między słowami „męka” i „uwięzienie”. Podobnie w równoległych sprawozdaniach ewangelicznych — Mateusza 8:29 oraz Łukasza 8:30, 31 — „męczenie” utożsamiono z „otchłanią”, czyli symbolicznym miejscem oznaczającym całkowitą nieaktywność lub śmierć (Rzymian 10:7; Objawienie 20:1, 3). Również w Księdze Objawienia kilka razy użyto określenia „męczarnia” w sensie symbolicznym (Objawienie 9:5; 11:10; 18:7, 10).