Przejdź do zawartości

Jak się modlić? Czy powtarzanie Modlitwy Pańskiej to najlepszy sposób?

Jak się modlić? Czy powtarzanie Modlitwy Pańskiej to najlepszy sposób?

Biblijna odpowiedź

 Modlitwa Pańska zawiera wskazówki dotyczące tego, jak i o co powinniśmy się modlić. Jezus podał ją w odpowiedzi na prośbę swoich uczniów: „Panie, naucz nas się modlić” (Łukasza 11:1). Ale Modlitwa Pańska, nazywana też „Ojcze nasz”, nie jest jedyną modlitwą, jaką akceptuje Bóg a. Jezus podał ją raczej jako przykład modlitwy, której Bóg wysłuchuje.

W tym artykule:

 Jak brzmi Modlitwa Pańska?

 Modlitwa Pańska zapisana jest w Ewangelii według Mateusza 6:9-13. W różnych przekładach Biblii jej słowa zostały oddane nieco inaczej. Oto dwa przykłady.

 Przekład Nowego Świata: „Nasz Ojcze w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się dzieje Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Daj nam chleba, którego potrzebujemy na ten dzień. Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczyliśmy winnym wobec nas. I nie dopuść, żebyśmy ulegli pokusie, ale nas wyzwól od Niegodziwca”.

 Przekład Seweryna Kowalskiego: „Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego” b.

 Co oznaczają słowa Modlitwy Pańskiej?

 Nauki Jezusa harmonizowały z resztą świętych Pism, dlatego możemy oczekiwać, że inne części Biblii pomogą nam zrozumieć znaczenie Modlitwy Pańskiej.

„Nasz Ojcze w niebie”

 Słusznie nazywamy Boga „naszym Ojcem”, ponieważ nas stworzył i dał nam życie (Izajasza 64:8).

„Niech będzie uświęcone Twoje imię”

 Imię Boga, Jehowa, powinniśmy traktować z szacunkiem i uważać za święte. Ludzie mogą je uświęcać, kiedy mówią o przymiotach Boga oraz Jego zamierzeniu (Psalm 83:18; Izajasza 6:3).

„Niech przyjdzie Twoje Królestwo”

 Królestwo Boże to niebiański rząd, którego Królem jest Jezus. Jezus uczył nas modlić się o to, żeby ten rząd sprawował władzę nad całą ziemią (Daniela 2:44; Objawienie 11:15).

„Niech się dzieje Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi”

 W niebie nie dzieje się nic złego ani nie ma tam śmierci. Wolą Boga jest, żeby również na ziemi ludzie żyli wiecznie, ciesząc się pokojem i bezpieczeństwem (Psalm 37:11, 29).

„Daj nam chleba, którego potrzebujemy na ten dzień”

 W czasach Jezusa chleb był podstawowym produktem żywnościowym. Powinniśmy pamiętać, że to, czego potrzebujemy do życia, mamy od naszego Stwórcy (Dzieje 17:24, 25).

„Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczyliśmy winnym wobec nas”

 W tym kontekście słowo „winy” odnosi się do grzechów (Łukasza 11:4). Wszyscy ludzie grzeszą i potrzebują przebaczenia. Ale jeśli chcemy, żeby Bóg nam przebaczył, sami musimy chętnie przebaczać, kiedy ktoś zgrzeszy przeciwko nam (Mateusza 6:14, 15).

„Nie dopuść, żebyśmy ulegli pokusie, ale nas wyzwól od Niegodziwca”

 Jehowa Bóg nigdy nie zsyła na nas pokus (Jakuba 1:13). Pochodzą one od „Niegodziwca”, czyli Szatana Diabła, nazywanego też „Kusicielem” (1 Jana 5:19; Mateusza 4:1-4). W modlitwie prosimy Boga, żeby pomógł nam okazywać posłuszeństwo, kiedy stykamy się z pokusami.

 Czy powtarzanie Modlitwy Pańskiej to jedyny właściwy sposób modlenia się?

 Modlitwa Pańska podana przez Jezusa jest wzorem, nie należy jej powtarzać słowo w słowo. Krótko przed tym, jak Jezus ją podał, ostrzegł: „Modląc się, nie powtarzajcie wciąż tego samego” (Mateusza 6:7). Kiedy przy innej okazji podał treść tej modlitwy, nie użył dokładnie tych samych słów (Łukasza 11:2-4).

 Najlepiej jest modlić się szczerze, prosto z serca (Psalm 62:8).

 Jak powinniśmy się modlić?

 Modlitwa Pańska stanowi dobry przykład tego, jak się modlić, żeby Bóg nas słuchał. Zobaczmy, jak zgadza się ona z innymi fragmentami Biblii dotyczącymi modlitwy.

 •   Módl się wyłącznie do Boga

   Werset: „Wszystkie swoje troski powierzajcie Bogu. Zwracajcie się do Niego z gorącymi prośbami, zanoście modlitwy i błagania wraz z podziękowaniami” (Filipian 4:6).

   Znaczenie: Powinniśmy modlić się do Boga, a nie do Jezusa, Marii czy świętych. Początkowe słowa Modlitwy Pańskiej — „nasz Ojcze” — podkreślają, że należy modlić się wyłącznie do Boga Jehowy.

 •   Módl się o rzeczy zgodne z wolą Boga

   Werset: „O cokolwiek prosimy zgodnie z wolą Boga, On nas wysłuchuje” (1 Jana 5:14).

   Znaczenie: Możemy modlić się o wszystko, co jest zgodne z wolą Boga. Jezus wskazał, jak ważna ona jest, kiedy w Modlitwie Pańskiej powiedział: „Niech się dzieje Twoja wola”. Tego, na czym polega wola Boga co do ziemi i ludzkości, dowiadujemy się z Biblii.

 •   Módl się o sprawy osobiste

   Werset: „Zrzuć swoje troski na Jehowę, a On cię wesprze” (Psalm 55:22).

   Znaczenie: Boga interesuje to, co nas martwi. Jezus poruszył w modlitwie kilka spraw osobistych i my też możemy modlić się o nasze codzienne potrzeby, pomoc przy podejmowaniu ważnych decyzji, wsparcie w trudnych chwilach i przebaczenie naszych grzechów c.

a Na przykład Jezus i jego uczniowie zanosili inne modlitwy, które nie brzmiały dokładnie tak jak Modlitwa Pańska (Łukasza 23:34; Filipian 1:9).

b W Biblii gdańskiej Modlitwa Pańska kończy się słowami: „Albowiem twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen”. Ten fragment wychwalający Boga, który można znaleźć również w innych przekładach Biblii, to tak zwana doksologia. Ale jak wyjaśnia pewien komentarz biblijny, „doksologia ta (...) nie pojawia się w najbardziej wiarygodnych [manuskryptach]” (The Jerome Biblical Commentary).

c Osoby, które pragną Bożego przebaczenia, mogą być zbyt przytłoczone poczuciem winy, żeby się modlić. Ale Jehowa zachęca je: „Uporządkujmy sprawy między sobą” (Izajasza 1:18). On nie odrzuci nikogo, kto szczerze zabiega o Jego przebaczenie.