Przejdź do zawartości

Ile imion ma Bóg?

Biblijna odpowiedź

 Bóg ma jedno imię. W języku hebrajskim jest ono zapisywane literami יהוה, a w języku polskim zwykle oddawane słowem „Jehowa” *. Bóg oznajmił przez proroka Izajasza: „Jam jest Jehowa. To jest moje imię” ​(Izajasza 42:8). W starożytnych manuskryptach biblijnych pojawia się ono jakieś 7000 razy — o wiele częściej niż którekolwiek z określeń użytych w odniesieniu do Boga czy imię jakiejkolwiek innej osoby *.

Czy Jehowa ma jeszcze inne imiona?

 Chociaż w Biblii podano tylko jedno imię Boga, w Księdze tej użyto w odniesieniu do Niego wielu tytułów i określeń. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich wraz z wyjaśnieniem, jak wskazują na różne aspekty natury i osobowości Jehowy.

Tytuł

Werset

Znaczenie

Alfa i Omega

Objawienie 1:8; 21:6; 22:13

„Pierwszy i ostatni” oraz „początek i koniec”, co oznacza, że przed Jehową nie było ani po Nim nie będzie żadnego wszechmocnego Boga (Izajasza 43:10). Alfa i omega to pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu.

Allah

(brak)

Słowo to pochodzi z języka arabskiego i nie jest imieniem, lecz tytułem — znaczy ono „Bóg”. Dlatego w przekładach Biblii na arabski, a także inne języki, słowa „Allah” używa się jako odpowiednika słowa „Bóg”.

Bóg

Rodzaju 1:1

Przedmiot wielbienia; „silny”. Hebrajskie słowo ʼElohím to forma liczby mnogiej, która służy do uwydatnienia majestatu, godności i dostojeństwa.

Bóg bogów

Powtórzonego Prawa 10:17

Najwyższy Bóg, w przeciwieństwie do „bezwartościowych bogów”, którym niektórzy oddają cześć (Izajasza 2:8).

Garncarz

Izajasza 64:8

Podobnie jak garncarz ma władzę nad gliną, Bóg sprawuje władzę nad poszczególnymi osobami i całymi narodami (Rzymian 9:20, 21).

Istniejący od Dni Pradawnych

Daniela 7:9, 13, 22

Nie miał początku. Istniał przez cały czas, jeszcze przed pojawieniem się czegokolwiek lub kogokolwiek innego (Psalm 90:2).

„Jestem, który jestem”

Wyjścia 3:14 (Biblia Tysiąclecia)

Okazuje się On wszystkim, co jest niezbędne, by Jego zamierzenie mogło się urzeczywistnić. Wyrażenie to jest również tłumaczone na: „Stanę się, kimkolwiek zechcę” lub „Stanę się, kim zechcę się stać” ​(The Emphasised Bible; NWT, 2013). Opis ten pomaga wyjaśnić znaczenie imienia Boga — Jehowa — które znajdujemy w następnym wersecie (Wyjścia 3:15).

Król Wieczności

Objawienie 15:3

Jego panowanie nie ma początku ani końca.

Najświętszy

Przysłów 9:10

Przewyższa świętością (czyli czystością moralną) wszystkie inne istoty.

Najwyższy

Psalm 47:2; Daniela 7:18, 27

Nikt nie dorównuje Mu pozycją; najwyższy władca.

Ojciec

Mateusza 6:9

Dawca życia.

Pan

Psalm 135:5

Pan lub właściciel; hebrajskie ʼAdòn oraz ʼAdoním.

Pan Zastępów

Izajasza 1:9; Rzymian 9:29 (Biblia Tysiąclecia)

Wódz niezliczonych wojsk anielskich. Tytuł ten może być też oddany słowami „Jehowa Zastępów” ​(Rzymian 9:29).

Pasterz

Psalm 23:1

Troszczy się o swoich czcicieli.

Skała

Psalm 18:2, 46

Bezpieczne schronienie i źródło wybawienia.

Stwórca

Izajasza 40:28

Powołał wszystko do istnienia.

Szczęśliwy Bóg

1 Tymoteusza 1:11

Charakteryzuje Go radość i szczęście (Psalm 104:31).

Ten, który wysłuchuje modlitwę

Psalm 65:2

Osobiście wysłuchuje wszystkich modlitw kierowanych do Niego z wiarą.

Wspaniały Nauczyciel

Izajasza 30:20, 21

Udziela pouczeń i wskazówek, z których odnosimy korzyści (Izajasza 48:17, 18).

Wspaniały Twórca

Psalm 149:2

Powołał wszystko do istnienia (Objawienie 4:11).

Wszechmocny

Rodzaju 17:1

Dysponuje mocą, której nikt ani nic nie może się oprzeć. Hebrajskie wyrażenie ʼEl Szaddáj, czyli „Bóg Wszechmocny”, pojawia się w Biblii siedem razy.

Wszechwładny Pan

Rodzaju 15:2

Ma najwyższą władzę; po hebrajsku ʼAdonáj.

Wybawca

Izajasza 45:21

Ratuje przed niebezpieczeństwem czy zagładą.

Wykupiciel

Izajasza 41:14

Wybawia albo odkupuje ludzkość z niewoli grzechu i śmierci, dając jako okup Jezusa Chrystusa (Jana 3:16).

Zazdrosny

Wyjścia 34:14

Wymaga, żeby cześć oddawano wyłącznie Jemu. Określenie to tłumaczy się także na „Bóg nietolerujący rywali” oraz „wymaga wyłącznego oddania” ​(NWT, 2013, przypis).

Nazwy miejsc w Pismach Hebrajskich

 Nazwy niektórych miejsc wspomnianych w Biblii zawierają imię Boże. Nie są to jednak inne warianty tego imienia.

Nazwa

Werset

Znaczenie

Jehowa-Jireh

Rodzaju 22:13, 14

„Jehowa zapewni” albo „Jehowa zaopatrzy”.

Jehowa-Nissi

Wyjścia 17:15

„Jehowa jest moim słupem sygnałowym” albo „moją chorągwią” ​(Edycja Świętego Pawła). Kiedy Jego słudzy potrzebują pomocy i ochrony, mogą się wokół Niego zebrać (Wyjścia 17:13-16).

Jehowa-Szalom

Sędziów 6:23, 24

„Jehowa jest pokojem”.

Jehowa-Szamma

Ezechiela 48:35 (American Standard Version, przypis)

„Jest tam Jehowa”.

Dlaczego należy znać imię Boże i go używać

  •   Skoro Bóg zadbał, żeby Jego imię pojawiło się w Biblii tysiące razy, musi uznawać je za ważne (Malachiasza 1:11).

  •   Jak ważne jest to imię, wielokrotnie podkreślał Syn Boży, Jezus. Na przykład modlił się do Jehowy słowami: „Niech będzie uświęcone twoje imię” ​(Mateusza 6:9; Jana 17:6).

  •   Człowiek, który poznaje imię Jehowy i zaczyna się nim posługiwać, robi pierwszy krok, żeby się z Nim zaprzyjaźnić (Psalm 9:10; Malachiasza 3:16). Na kimś takim może spełnić się następująca obietnica Boga: „Ponieważ mnie pokochał, więc i ja go ocalę. Ochronię go, gdyż poznał moje imię” ​(Psalm 91:14).

  •   W Biblii przyznano, że „są tacy, których zwą ‚bogami’, czy to w niebie, czy na ziemi, jako że jest wielu ‚bogów’ i wielu ‚panów’” ​(1 Koryntian 8:5, 6). Ale w Księdze tej wyraźnie zidentyfikowano jedynego prawdziwego Boga, podając Jego imię — Jehowa (Psalm 83:18).

^ Niektórzy znawcy języka hebrajskiego preferują inną formę imienia Boga — Jahwe.

^ Skrócona forma imienia Boga — Jah — pojawia się w Biblii jakieś 50 razy, między innymi w słowie „Alleluja” lub „Halleluja”, które znaczy „wysławiajcie Jah” ​(Objawienie 19:1, Biblia gdańska; Biblia Tysiąclecia).