Przejdź do zawartości

Dziewica Maria — co mówi o niej Biblia?

Dziewica Maria — co mówi o niej Biblia?

 Biblijna odpowiedź

 Biblia mówi, że Maria otrzymała wyjątkowy przywilej urodzenia Jezusa, gdy jeszcze była dziewicą. Ten cud został zapowiedziany w Księdze Izajasza, a opis jego spełnienia można znaleźć w Ewangeliach według Mateusza i Łukasza.

 W proroctwie o narodzinach Mesjasza Izajasz zapowiedział: „Młoda kobieta zajdzie w ciążę i urodzi syna” (Izajasza 7:14). Ewangelista Mateusz pod natchnieniem od Boga powiązał proroctwo Izajasza z poczęciem Jezusa. Napisał, że Maria zaszła w ciążę za sprawą cudu, i dodał: „A to wszystko stało się po to, żeby się spełniły słowa, które Jehowa wypowiedział przez swojego proroka: ‚Dziewica a zajdzie w ciążę i urodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel’, co znaczy ‚z nami jest Bóg’” (Mateusza 1:22, 23).

 Również ewangelista Łukasz podał, że Maria zaszła w ciążę za sprawą cudu. Napisał, że Bóg posłał anioła Gabriela „do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef, pochodzącym z rodu Dawida. Dziewica ta miała na imię Maria” (Łukasza 1:26, 27). Maria potwierdziła, że jest dziewicą. Po tym, jak usłyszała, że będzie matką Jezusa, oczekiwanego Mesjasza, zapytała: „Jak to się stanie, skoro nie współżyję z mężczyzną?” (Łukasza 1:34).

 Jak to możliwe, że dziewica urodziła dziecko?

 Maria zaszła w ciążę pod wpływem ducha świętego, czyli mocy Bożej w działaniu (Mateusza 1:18). Anioł powiedział do niej: „Zstąpi na ciebie duch święty i osłoni cię moc Najwyższego. Dlatego ten, który się urodzi, będzie nazywany świętym oraz Synem Bożym b” (Łukasza 1:35). Bóg w cudowny sposób przeniósł życie swojego syna do łona Marii, co spowodowało, że zaszła w ciążę.

 Dlaczego Jezusa miała urodzić dziewica?

 Bóg posłużył się dziewicą, żeby zapewnić Jezusowi doskonałe ludzkie ciało, dzięki czemu mógł on uwolnić ludzkość od grzechu i śmierci (Jana 3:16; Hebrajczyków 10:5). Bóg przeniósł życie Jezusa do łona Marii i najwyraźniej od tej chwili duch święty chronił rozwijający się zarodek przed skażeniem niedoskonałością (Łukasza 1:35).

 Kiedy więc Jezus się urodził, był doskonałym człowiekiem — takim samym jak Adam przed popełnieniem grzechu. Biblia mówi o Jezusie: „On nie popełnił grzechu” (1 Piotra 2:22). Jako doskonały człowiek, mógł zapłacić okup, żeby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci (1 Koryntian 15:21, 22; 1 Tymoteusza 2:5, 6).

 Czy Maria pozostała dziewicą?

 Biblia nie uczy, że Maria do końca życia pozostała dziewicą. Przeciwnie, wyjawia, że Maria miała inne dzieci (Mateusza 12:46; Marka 6:3; Łukasza 2:7; Jana 7:5).

Biblia uczy, że Jezus miał rodzeństwo

 Czy urodzenie Jezusa przez dziewicę ma związek z dogmatem o niepokalanym poczęciu?

 Nie. Według New Catholic Encyclopedia dogmat o niepokalanym poczęciu opiera się na „przekonaniu, że Najświętsza Maria Panna od początku swojego życia, czyli od chwili poczęcia, pozostawała wolna od GRZECHU PIERWORODNEGO. Reszta ludzkości dziedziczy ludzką naturę skażoną grzechem (...). Ale Maria dzięki szczególnej ŁASCE została zachowana od wszelkiego skażenia grzechem pierworodnym” c.

 Co ciekawe, Biblia nigdzie nie wspomina, że Maria była wolna od grzechu pierworodnego (Psalm 51:5; Rzymian 5:12). Właściwie Maria potwierdziła, że jest grzeszna, kiedy zgodnie z wymaganiami Prawa Mojżeszowego złożyła ofiarę przebłagalną za grzech (Kapłańska 12:2-8; Łukasza 2:21-24). W New Catholic Encyclopedia czytamy: „Nauka o Niepokalanym Poczęciu nie jest wyraźnie sprecyzowana w Piśmie Świętym (...) Jest to nauka kościelna”.

 Jaki powinniśmy mieć stosunek do Marii?

 Maria jest wspaniałym przykładem wiary, posłuszeństwa, pokory oraz głębokiej miłości do Boga. Należy do wiernych osób, które warto naśladować (Hebrajczyków 6:12).

 Chociaż jako matka Jezusa odegrała wyjątkową rolę, Biblia nie uczy, że powinniśmy ją czcić lub się do niej modlić. Jezus nie wynosił swojej matki na piedestał ani nie polecił tego robić swoim uczniom. Właściwie poza relacjami z Ewangelii oraz pojedynczą wzmianką w Dziejach Apostolskich Maria nie jest wspomniana w żadnej z pozostałych 22 ksiąg tak zwanego Nowego Testamentu (Dzieje 1:14).

 Pismo Święte nie zawiera żadnych dowodów na to, że pierwsi chrześcijanie otaczali Marię szczególnym szacunkiem, nie mówiąc już o oddawaniu jej czci. Wręcz przeciwnie, Biblia uczy, że chrześcijanie powinni wielbić tylko Boga (Mateusza 4:10).

a Hebrajskie słowo oddane w proroctwie Izajasza jako „młoda kobieta” to ʽalmáh i może się odnosić zarówno do kobiety, która jest dziewicą, jak i do takiej, która nią nie jest. Jednak Mateusz pod natchnieniem od Boga użył bardziej precyzyjnego greckiego słowa parthénos, które oznacza „dziewicę”.

b Niektórzy są przeciwni stosowaniu określenia „Syn Boży”, bo twierdzą, że sugeruje ono seksualny stosunek Boga z kobietą. Jednak Biblia o niczym takim nie uczy. Nazywa Jezusa „Synem Bożym” oraz „pierworodnym spośród całego stworzenia”, ponieważ jako pierwszy i jedyny został on stworzony bezpośrednio przez Boga (Kolosan 1:13-15, przypis). Mianem „syna Bożego” określono w Biblii również pierwszego człowieka, Adama (Łukasza 3:38). A to dlatego, że stworzył go Bóg.

c Wydanie drugie, tom 7, strona 331.