Przejdź do zawartości

Czym jest zbawienie?

Czym jest zbawienie?

Biblijna odpowiedź

 W Biblii słowa „wybawić” i „wybawienie” a są czasem używane w odniesieniu do uratowania kogoś przed niebezpieczeństwem lub zagładą (Wyjścia 14:13, 14; Dzieje 27:20). Często jednak terminy te odnoszą się do wyzwolenia od grzechu (Mateusza 1:21). Ponieważ grzech sprowadza śmierć, ludzie, którzy są od niego wybawieni, mają nadzieję na życie wieczne (Jana 3:16, 17) b.

Jaka jest droga do zbawienia?

 Jeśli chcemy uzyskać zbawienie, musimy przejawiać wiarę w Jezusa i popierać ją czynami, przestrzegając jego nakazów (Dzieje 4:10, 12; Rzymian 10:9, 10; Hebrajczyków 5:9).

 Jak wskazuje Biblia, uczynkami świadczącymi o posłuszeństwie dowodzimy, że nasza wiara jest żywa (Jakuba 2:24, 26). Nie oznacza to jednak, że możemy zapracować na zbawienie. Jest to dar od Boga wynikający z Jego „życzliwości niezasłużonej”, inaczej mówiąc, „łaski” ​(Efezjan 2:8, 9; Biblia Tysiąclecia, wyd. V).

Czy zbawienia dostępuje się raz na zawsze?

 Nie. Podobnie jak osoba uratowana od utonięcia może znowu wpaść albo skoczyć do wody, tak osoba wyzwolona od grzechu, która przestaje okazywać wiarę, może utracić zbawienie. Dlatego chrześcijan, którzy otrzymali możliwość zbawienia, zachęcono w Biblii „do podjęcia ciężkiej walki o wiarę” ​(Judy 3). Skierowano też do nich wezwanie: „Wypracowujcie swoje wybawienie z bojaźnią i drżeniem” ​(Filipian 2:12).

Kto jest Wybawcą — Bóg czy Jezus?

 Biblia wskazuje, że głównym Sprawcą wybawienia jest Bóg, i często nazywa Go „Wybawcą” ​(1 Samuela 10:19; Izajasza 43:11; Tytusa 2:10; Judy 25). Poza tym mianem „wybawców” określa różnych mężczyzn, którymi Bóg się posługiwał, żeby ratować starożytny naród izraelski (Nehemiasza 9:27; Sędziów 3:9, 15; 2 Królów 13:5) c. Ponieważ Bóg zapewnia wybawienie od grzechu za pośrednictwem ofiary okupu, określenie „Wybawca” odnosi się także do tego, który ją złożył — Jezusa Chrystusa (Dzieje 5:31; Tytusa 1:4) d.

Czy wszyscy będą zbawieni?

 Nie, niektórzy ludzie nie dostąpią zbawienia (2 Tesaloniczan 1:9). Na pytanie: „Czy tylko niewielu dostępuje wybawienia?” Jezus odpowiedział: „Wytężajcie siły, by wejść przez wąskie drzwi, gdyż wielu, mówię wam, będzie się starało wejść, lecz nie zdoła” ​(Łukasza 13:23, 24).

Błędne poglądy związane z nauką o powszechnym zbawieniu

 Błędny pogląd: Z Listu 1 do Koryntian 15:22 wynika, że nastąpi powszechne zbawienie, ponieważ czytamy tam: „W Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni”.

 Fakty: Kontekst tego wersetu wskazuje, że chodzi o zmartwychwstanie (1 Koryntian 15:12, 13, 20, 21, 35). Zwrot „w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni” oznacza po prostu, że zmartwychwstali skorzystają z tego błogosławieństwa dzięki Jezusowi Chrystusowi (Jana 11:25).

 Błędny pogląd: Naukę o powszechnym zbawieniu potwierdza List do Tytusa 2:11, gdzie czytamy, że Bóg „niesie zbawienie wszystkim ludziom” ​(BT, wyd. V).

 Fakty: Greckie słowo przetłumaczone tu na „wszyscy” może też oznaczać „wszelkiego rodzaju lub wszelkiej odmiany” ​(Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words) e. Tak więc w Liście do Tytusa 2:11 chodzi o to, że Bóg udostępnił możliwość zbawienia ludziom wszelkiego pokroju, wywodzącym się „ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków” ​(Objawienie 7:9, 10).

 Błędny pogląd: O powszechnym zbawieniu jest mowa w Liście 2 Piotra 3:9, ponieważ napisano tam, że Bóg „nie pragnie, żeby ktokolwiek został zgładzony”.

 Fakty: Bóg chce wybawić ludzi, jednak nie zmusza ich, żeby skorzystali z udostępnionej przez Niego możliwości. Jego „dzień sądu” będzie oznaczał „zagładę ludzi bezbożnych” ​(2 Piotra 3:7).

a Słowa te występują w Przekładzie Nowego Świata, z którego pochodzi większość cytatów w tym artykule, jednak w wielu polskich przekładach Biblii używa się synonimicznych wyrazów „zbawić” i „zbawienie”.

b Biblia mówi, że ktoś ʽzostał wybawiony’, chociaż rzeczywistego uwolnienia od grzechu i śmierci doświadczy dopiero w przyszłości (Efezjan 2:5; Rzymian 13:11).

c W tekście hebrajskim to samo słowo odnosi się zarówno do ludzkich wybawców, jak i do Jehowy Boga (Psalm 7:10).

d Imię Jezus jest odpowiednikiem hebrajskiego imienia Jehoszúaʽ, które znaczy „Jehowa jest wybawieniem”.

e Ten sam grecki wyraz pojawia się w Ewangelii według Mateusza 5:11; znajduje się tam zapowiedź Jezusa, że ludzie będą mówić „wszelkiego rodzaju” złe rzeczy przeciw jego naśladowcom (Współczesny przekład).