Przejdź do zawartości

Czym jest niebo?

Biblijna odpowiedź

W Biblii słowo „niebo” występuje w trzech podstawowych znaczeniach: 1) fizyczne niebo, 2) świat duchowy, 3) symbol wysokiej lub zaszczytnej pozycji. Za każdym razem w ustaleniu, o które znaczenie chodzi, pomaga kontekst *.

  1. Fizyczne niebo. W tym znaczeniu słowo „niebo” odnosi się do ziemskiej atmosfery, gdzie wieją wiatry, latają ptaki, zbierają się chmury przynoszące deszcz lub śnieg oraz pojawiają się błyskawice (Psalm 78:26; Przysłów 30:19; Izajasza 55:10; Łukasza 17:24). Słowo to może także oznaczać przestrzeń kosmiczną, w której znajdują się „słońce i księżyc, i gwiazdy” ​(Powtórzonego Prawa 4:19; Rodzaju 1:1).

  2. Świat duchowy. Wyraz „niebo” określa też sferę duchową — wzniosłą dziedzinę bytowania znajdującą się poza obrębem fizycznego wszechświata (1 Królów 8:27; Jana 6:38). W tych duchowych niebiosach przebywa Jehowa Bóg, który „jest Duchem”, oraz stworzeni przez Niego aniołowie (Jana 4:24; Mateusza 24:36). Czasami „niebiosa” oznaczają wszystkich wiernych aniołów, nazwanych „zborem świętych” ​(Psalm 89:5-7).

    W Biblii słowo „niebiosa” odnosi się także do części świata duchowego będącej siedzibą Jehowy, do Jego „miejsca zamieszkania” ​(1 Królów 8:43, 49; Hebrajczyków 9:24; Objawienie 13:6). Na przykład pewne proroctwo biblijne zapowiadało, że Szatandemony zostaną wyrzuceni z nieba i nie będą już mogli przebywać w obecności Jehowy. Jednak nadal mieli pozostać w dziedzinie duchowej (Objawienie 12:7-9, 12).

  3. Symbol wysokiej lub zaszczytnej pozycji. Wyraz „niebo” może się odnosić do wysokiej pozycji, zazwyczaj związanej z posiadaniem władzy. Taką pozycję mogą zajmować:

Co się dzieje w niebie?

Świat duchowy tętni życiem. Zamieszkują go setki milionów stworzeń duchowych „wykonujących jego [Jehowy] słowo” ​(Psalm 103:20, 21; Daniela 7:10).

Biblia ukazuje niebo jako miejsce wypełnione olśniewającym światłem (1 Tymoteusza 6:15, 16). Prorok Ezechiel zobaczył w wizji „jasność wokoło”, a prorok Daniel ujrzał „strumień ognia” ​(Ezechiela 1:26-28; Daniela 7:9, 10). Niebo jest święte, czyli czyste, oraz piękne (Psalm 96:6; Izajasza 63:15; Objawienie 4:2, 3).

Z biblijnych opisów nieba wynika, że jest to miejsce budzące podziw (Ezechiela 43:2, 3). Ludzie nie mogą jednak dotknąć ani zobaczyć dziedziny duchowej, dlatego nie są w stanie w pełni zrozumieć, czym jest niebo.

^ ak. 1 Hebrajskie słowo tłumaczone na „niebo” najwyraźniej pochodzi od rdzenia oznaczającego „wysoki” lub „wzniosły” ​(Przysłów 25:3; The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, strona 1029).

^ ak. 7 W pewnym dziele można przeczytać, że nowe niebiosa wspomniane w Księdze Izajasza 65:17 oznaczają „nowy rząd, nowe królestwo” ​(Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature pod red. J. McClintocka i J. Stronga).