Przejdź do zawartości

Czym jest Królestwo Boże?

Czym jest Królestwo Boże?

Biblijna odpowiedź

 Królestwo Boże to realny rząd ustanowiony przez Jehowę Boga. W Biblii nazywane jest też „królestwem niebios”, ponieważ ma siedzibę w niebie (Marka 1:14, 15; Mateusza 4:17). Pod pewnymi względami przypomina ludzkie rządy, ale w każdej dziedzinie je przewyższa.

  •   Rządzący. Na Króla tego Królestwa Bóg wyznaczył Jezusa Chrystusa i powierzył mu władzę o wiele większą, niż kiedykolwiek miał jakiś człowieczy przywódca (Mateusza 28:18). Jezus wykorzystuje tę władzę tylko w dobrych celach. Udowodnił, że jest godnym zaufania i współczującym Władcą (Mateusza 4:23; Marka 1:40, 41; 6:31-34; Łukasza 7:11-17). Razem z Jezusem będą z nieba „królować nad ziemią” jeszcze inne osoby, które Bóg wybiera spośród wszystkich narodów (Objawienie 5:9, 10).

  •   Trwałość. W przeciwieństwie do ludzkich rządów, które przychodzą i odchodzą, Królestwo Boże „nigdy nie zostanie obrócone wniwecz” (Daniela 2:44).

  •   Poddani. Każdy, kto spełnia wymagania Boga, może być poddanym Jego Królestwa, bez względu na narodowość czy pochodzenie społeczne (Dzieje 10:34, 35).

  •   Prawo. Prawa (czyli przykazania) Królestwa Bożego nie ograniczają się do zakazywania złych zachowań. Ludzi, którzy ich przestrzegają, wznoszą na wyższy poziom moralny. Na przykład Biblia mówi: „‚Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem’. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie, podobne do tego, jest to: ‚Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie’” (Mateusza 22:37-39). Miłość do Boga i bliźniego skłania poddanych Królestwa Bożego do działania na rzecz innych w ich najlepiej pojętym interesie.

  •   Edukacja. Królestwo Boże nie tylko stawia swoim poddanym wysokie wymagania, ale też uczy ich, jak mogą im sprostać (Izajasza 48:17, 18).

  •   Cele. Rząd Boży nie służy interesom tych, którzy sprawują w nim władzę. Ma za zadanie wykonać wolę Boga, zgodnie z którą kochający Go ludzie będą żyć wiecznie w raju na ziemi (Izajasza 35:1, 5, 6; Mateusza 6:10; Objawienie 21:1-4).