Przejdź do zawartości

Czy Jezus umarł na krzyżu?

Czy Jezus umarł na krzyżu?

Biblijna odpowiedź

 Wiele osób uznaje krzyż za najpowszechniejszy symbol chrześcijaństwa. Ponieważ Biblia nie opisuje narzędzia śmierci Jezusa, nie da się z absolutną pewnością orzec, jaki miało ono kształt. Księga ta zawiera jednak wskazówki przemawiające za tym, że Jezus umarł nie na krzyżu, lecz na pionowym palu.

 W biblijnych wzmiankach o narzędziu, na którym stracono Jezusa, zwykle pojawia się greckie słowo stauròs (Mateusza 27:40; Jana 19:17). W różnych przekładach często tłumaczy się je na „krzyż”, ale wielu uczonych jest zdania, że podstawowe znaczenie tego słowa to „pionowy słup” a. Według pewnego dzieła stauròs „nigdy nie oznacza dwóch kawałków drewna połączonych ze sobą pod jakimkolwiek kątem” (A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament).

 Biblia używa jako synonimu stauròs terminu ksýlon (Dzieje 5:30; 1 Piotra 2:24). Słowo to znaczy „drewno”, „belka”, „słup” lub „drzewo” b. W dziele The Companion Bible powiedziano: „W grece N[owego] T[estamentu] nie ma niczego, co by mogło wskazywać na dwie belki”.

Czy Bóg akceptuje oddawanie Mu czci za pomocą krzyża?

Crux simplex — łaciński termin oznaczający pionowy pal, na którym wieszano przestępców

 Niezależnie od tego, jaki kształt miało narzędzie, na którym uśmiercono Jezusa, nie powinniśmy otaczać krzyża czcią. Dowodzą tego poniższe fakty oraz wersety biblijne.

  1.   Bóg nie życzy sobie, żeby oddawać Mu cześć za pomocą wizerunków czy symboli, w tym krzyża. Izraelitom zabronił używania w celach religijnych „postaci jakiegokolwiek symbolu”. Podobnie chrześcijanom nakazano: „Uciekajcie od bałwochwalstwa” ​(Powtórzonego Prawa 4:15-19; 1 Koryntian 10:14).

  2.   Chrześcijanie w I wieku n.e. nie czcili krzyża c. Apostołowie swoimi naukami i postępowaniem ustanowili wzór, którego powinni się trzymać wszyscy chrześcijanie (2 Tesaloniczan 2:15).

  3.   Otaczanie czcią krzyża ma pogańskie pochodzenie d. W ciągu stuleci od śmierci Jezusa kościoły daleko odeszły od jego nauk. Gdy przyjmowano do kościoła nowych członków, „bardzo często pozwalano im zachować pogańskie znaki i symbole”, w tym także krzyż (The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words). Jednak Biblia nie aprobuje przejmowania pogańskich symboli w celu nawracania ludzi (2 Koryntian 6:17).

a Zobacz Słownik grecko-polski pod redakcją Zofii Abramowiczówny, tom IV, strona 97.

b Zobacz Słownik grecko-polski pod redakcją Zofii Abramowiczówny, tom III, strony 231, 232; Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, wydawnictwo Vocatio, strona 416; Komentarz żydowski do Nowego Testamentu, Vocatio, strona 381.

c Zobacz Śladami amuletu, Wacław Korabiewicz, wydawnictwo Arkady, 1974, strony 24, 25, 33, 34.

d Zobacz encyklopedię Britannica — edycja polska, tom 22, strony 49, 50.