Przejdź do zawartości

Czy Jezus był żonaty? Czy miał rodzeństwo?

Czy Jezus był żonaty? Czy miał rodzeństwo?

Biblijna odpowiedź

 Chociaż Biblia nie wypowiada się wprost na temat stanu cywilnego Jezusa, to jednak nie pozostawia wątpliwości — Jezus nie był żonaty a. Zwróćmy uwagę na pewne fakty.

  1.   Biblia często wspomina o rodzinie Jezusa oraz o kobietach, które towarzyszyły mu podczas służby, a potem stały w pobliżu, gdy zawieszono go na palu. Jednak nigdzie nie mówi o tym, że miał żonę (Mateusza 12:46, 47; Marka 3:31, 32; 15:40; Łukasza 8:2, 3, 19, 20; Jana 19:25). Najbardziej prawdopodobnym powodem, dla którego Biblia o tym nie informuje, jest to, że Jezus nigdy nie był żonaty.

  2.   Wspominając o osobach, które pozostają same, by móc w służbie dla Boga robić więcej, Jezus powiedział swoim uczniom: „Kto może uczynić temu [stanowi wolnemu] miejsce, niech temu miejsce uczyni” ​(Mateusza 19:10-12). On sam dał wzór tym, którzy postanawiają nie zawierać związku małżeńskiego, żeby w pełniejszej mierze poświęcić się służbie dla Boga (Jana 13:15; 1 Koryntian 7:32-38).

  3.   Tuż przed śmiercią Jezus zadbał, by jego matka miała zapewnioną opiekę (Jana 19:25-27). Gdyby posiadał żonę lub dzieci, z pewnością zatroszczyłby się, żeby potrzeby tak bliskich członków rodziny również były zaspokojone.

  4.   Biblia stawia Jezusa za wzór dla mężów, ale nie odwołuje się do jego postępowania jako męża ziemskiej żony, lecz zachęca: „Mężowie, wciąż miłujcie swe żony, jak też Chrystus umiłował zbór i wydał zań samego siebie” ​(Efezjan 5:25). Gdyby Jezus, będąc na ziemi, naprawdę był żonaty, to czy nie przywołano by tu jego doskonałego przykładu jako męża?

Czy Jezus miał rodzeństwo?

 Tak, Jezus miał co najmniej sześcioro rodzeństwa, w tym braci: Jakuba, Józefa, Szymona i Judasa oraz przynajmniej dwie siostry (Mateusza 13:54-56; Marka 6:3). Były to biologiczne dzieci matki Jezusa, Marii, i jej męża, Józefa (Mateusza 1:25). Jezus został nazwany w Biblii „pierworodnym” Marii, co oznacza, że miała również inne dzieci (Łukasza 2:7).

Błędne przekonania na temat braci Jezusa

 Aby poprzeć pogląd o wieczystym dziewictwie Marii, niektórzy określenie „bracia” próbują wyjaśniać różnymi znaczeniami tego słowa. Na przykład utrzymują, że bracia Jezusa w rzeczywistości byli synami Józefa z wcześniejszego małżeństwa. Jednak Biblia wskazuje, że Jezus odziedziczył prawo do sprawowania władzy królewskiej obiecanej Dawidowi (2 Samuela 7:12, 13; Łukasza 1:32). Gdyby Józef miał starszych synów, to najstarszy z nich — a nie Jezus — zostałby jego prawowitym dziedzicem.

 Czy słowo to może się odnosić do uczniów Jezusa albo jego braci duchowych? Pogląd taki kłóciłby się z Biblią, ponieważ czytamy w niej, że w pewnym okresie „jego bracia (...) nie wierzyli w niego” ​(Jana 7:5). A zatem Pismo Święte odróżnia braci Jezusa od jego uczniów (Jana 2:12).

 Według innej teorii bracia Jezusa byli tak naprawdę jego kuzynami. Ale w Pismach Greckich występują odrębne słowa na określenie „brata”, „krewnego” czy „kuzyna” ​(Łukasza 21:16; Kolosan 4:10). Wielu biblistów przyznaje, że bracia i siostry Jezusa faktycznie byli jego rodzeństwem. Na przykład w dziele The Expositor’s Bible Commentary czytamy: „Najbardziej naturalny sposób rozumienia słowa ‚bracia’ (...) polega na odniesieniu tego terminu do synów Marii i Józefa, czyli do braci Jezusa urodzonych z jednej matki” b.

a Biblia wspomina o Chrystusie jako oblubieńcu, ale kontekst jasno wskazuje, że wzmianki te mają charakter symboliczny (Jana 3:28, 29; 2 Koryntian 11:2).

b Zobacz również: V. Taylor, The Gospel According to St. Mark, wydanie II, strona 249; J. P. Meier, A Marginal Jew—Rethinking the Historical Jesus , tom I, strony 331-332; Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, tom I, strona 25, hasło: „adelfos”; R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, strona 9, hasło 81: „adelfos”.