Przejdź do zawartości

Czy treść Biblii została zmieniona?

 Nie. Mimo że przez tysiące lat treść Biblii przepisywano na nietrwałe materiały, porównanie starożytnych manuskryptów dowodzi, że treść tej księgi praktycznie nie została zmieniona.

Czy to oznacza, że przy przepisywaniu nigdy nie popełniano błędów?

 Odnaleziono tysiące starożytnych rękopisów biblijnych. Niektóre z nich nieco się różnią, co wskazuje, że przy przepisywaniu zdarzały się błędy. Większość tych różnic jest mało istotna i nie wpływa na znaczenie. Jednak odkryto też kilka ważnych zmian. Są wśród nich takie, które wyglądają na podjęte dawno temu celowe próby zmodyfikowania tekstu Biblii. Rozważmy dwa przykłady:

  1.  1 Jana 5:7 w niektórych starszych przekładach Biblii można znaleźć takie słowa: „Trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są” ​(Biblia gdańska). Jednak wiarygodne manuskrypty wskazują, że oryginalny tekst nie zawierał tych słów. Zostały one dodane dopiero później *. Dlatego usunięto je z godnych zaufania współczesnych przekładów.

  2.   W starożytnych manuskryptach biblijnych tysiące razy pojawia się imię Boga. Jednak w wielu tłumaczeniach Biblii zastąpiono je tytułami takimi jak „Pan” czy „Bóg”.

Skąd możemy mieć pewność, że Biblia nie zawiera wielu innych błędów, które dopiero zostaną odkryte?

 Obecnie mamy już do dyspozycji tak wiele odnalezionych manuskryptów, że wykrycie błędów stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek *. Co analiza tych dokumentów mówi nam o dokładności dostępnej nam Biblii?

  •   W związku z Pismami Hebrajskimi (nazywanymi Starym Testamentem) uczony William Green oświadczył: „Śmiało można powiedzieć, że żadne inne starożytne dzieło nie zostało przekazane z taką dokładnością”.

  •   Na temat Chrześcijańskich Pism Greckich nazywanych też Nowym Testamentem, biblista Frederick Bruce powiedział: „Pisma tworzące Nowy Testament są znacznie lepiej potwierdzone niż liczne dzieła pisarzy klasycznych, których autentyczności nikt nie myśli podważać”.

  •   Frederic Kenyon, ekspert w dziedzinie manuskryptów biblijnych, oświadczył, że czytelnik „może wziąć do ręki całą Biblię i bez obawy czy wahania powiedzieć, że trzyma prawdziwe Słowo Boże, przekazywane bez istotnych zmian z pokolenia na pokolenie przez całe stulecia”.

Co jeszcze dowodzi, że treść Biblii przetrwała do naszych czasów w niezmienionej formie?

  •   Kopiści — zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie — nie pominęli fragmentów, które ujawniały poważne błędy popełniane przez lud Boży * (Liczb 20:12; 2 Samuela 11:2-4; Galatów 2:11-14). Zachowali również relacje biblijne, w których potępiono nieposłuszeństwo narodu żydowskiego, oraz te, które demaskowały wprowadzone przez ludzi fałszywe nauki (Ozeasza 4:2; Malachiasza 2:8, 9; Mateusza 23:8, 9; 1 Jana 5:21). Starannie przepisując te fragmenty Biblii, kopiści pokazali, że są godni zaufania i darzą wielkim szacunkiem święte Słowo Boga.

  •   Czy nie wydaje się logiczne, że skoro Bóg natchnął pisarzy biblijnych, to zadbał również, by tekst tej Księgi pozostał niezmieniony? * (Izajasza 40:8; 1 Piotra 1:24, 25). Przecież chciał, żeby korzyść z niej odnieśli nie tylko ludzie żyjący dawno temu, ale też w naszych czasach (1 Koryntian 10:11). Tak naprawdę „wszystko, co niegdyś napisano, napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez naszą wytrwałość i przez pociechę z Pism mieli nadzieję” ​(Rzymian 15:4).

  •   Jezus i jego naśladowcy cytowali z odpisów Pism Hebrajskich. Nie wyrażali zastrzeżeń co do ścisłości tych starożytnych tekstów (Łukasza 4:16-21; Dzieje 17:1-3).

^ Słów tych nie zawiera Kodeks synajski, Kodeks aleksandryjski, skatalogowany pod numerem 1209 Kodeks watykański, pierwotna wersja łacińskiej Wulgaty, filokseński i harkleński przekład syryjski oraz syryjska Peszitta.

^ Na przykład odnaleziono ponad 5000 manuskryptów tak zwanego Nowego Testamentu, czyli Chrześcijańskich Pism Greckich.

^ Biblia nie sugeruje, że ludzie, których Bóg wybrał na swoich przedstawicieli, byli nieomylni. W Księdze tej realistycznie przyznano: „Nie ma człowieka, który nie grzeszy” ​(1 Królów 8:46).

^ Biblia informuje, że chociaż Bóg nie dyktował całej jej treści słowo w słowo, to jednak kierował myślami pisarzy (2 Tymoteusza 3:16, 17; 2 Piotra 1:21).