Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Czy Bóg zmienia zdanie?

Biblijna odpowiedź

Tak, czyni to w tym sensie, że zaczyna inaczej traktować kogoś, kto zmienia swoje zachowanie. Kiedy na przykład Bóg przekazał starożytnym Izraelitom sądownicze orędzie, oznajmił: „Może posłuchają i zawrócą, każdy ze swej złej drogi, a ja pożałuję nieszczęścia, które zamierzam na nich sprowadzić z powodu niegodziwości ich postępków” ​(Jeremiasza 26:3).

W wielu przekładach Biblii w wersecie tym czytamy, że Bóg „pożałuje” zamierzonego nieszczęścia, co mogłoby sugerować, iż popełnił błąd. Jednak występujące w tym miejscu hebrajskie słowo może oznaczać „zmianę zdania lub zamiaru”. Pewien uczony zauważył: „Zmiana postępowania człowieka powoduje zmianę Bożego wyroku” ​(Abraham J. Heschel, The Prophets).

Oczywiście sam fakt, że Bóg może zmienić zdanie, nie oznacza, że musi to zrobić. Weźmy pod uwagę kilka opisanych w Biblii sytuacji, w których nie odstąpił On od powziętego zamiaru:

  • Bóg nie pozwolił, by Balak skłonił Go do zmiany stanowiska i przeklęcia narodu izraelskiego (Liczb 23:18-20).

  • Kiedy król izraelski Saul pogrążył się w czynieniu zła, Bóg odrzucił go jako króla i nie zmienił swojej decyzji (1 Samuela 15:28, 29).

  • Bóg dotrzyma słowa i uczyni swego Syna kapłanem na wieki. Z pewnością nie zmieni zdania (Psalm 110:4).

Czy Biblia nie mówi, że Bóg się nie zmienia?

Rzeczywiście, w Biblii znajdujemy wypowiedź Boga: „Ja bowiem jestem Jehowa; ja się nie zmieniłem” ​(Malachiasza 3:6). A w innym miejscu czytamy, że u Boga „nie ma zmienności obracania się cienia” ​(Jakuba 1:17). Ale nie stoi to w sprzeczności z biblijnymi wzmiankami o tym, że Bóg zmienia zdanie. Jest On niezmienny w tym sensie, że Jego osobowość oraz zasady miłości i sprawiedliwości nie podlegają zmianom (Powtórzonego Prawa 32:4; 1 Jana 4:8). Jednak w różnych okresach Bóg może udzielać ludziom odmiennych wskazówek. Na przykład królowi Dawidowi podał odmienne wytyczne dotyczące dwóch kolejnych bitew, ale obie taktyki okazały się skuteczne (2 Samuela 5:18-25).

Czy Bóg żałuje, że stworzył ludzi?

Nie, chociaż żałuje, że większość ludzi ignoruje Go lub odrzuca. O warunkach panujących przed ogólnoziemskim potopem z czasów Noego w Biblii powiedziano: „Jehowa żałował, że uczynił ludzi na ziemi, i bolał w swym sercu” ​(Rodzaju 6:6). Występujące w tym wersecie słowo przetłumaczone na „żałował” pochodzi od hebrajskiego wyrazu, który może oznaczać „zmianę zdania”. Bóg zmienił zdanie na temat większości ludzi żyjących przed potopem, ponieważ stali się oni niegodziwi (Rodzaju 6:5, 11). Choć bolał nad tym, że obrali złą drogę, nie zmienił swojego nastawienia do całego rodzaju ludzkiego. Ocalił ludzkość, ratując z potopu Noego i jego rodzinę (Rodzaju 8:21; 2 Piotra 2:5, 9).