Biblijna odpowiedź

Tak. Biblia dostarcza na to niezbitych dowodów. Wcale nie wymaga ślepej wiary w jakieś religijne twierdzenia; zachęca raczej, żebyśmy korzystali ze „zdolności rozumowania” czy też „zdolności umysłu” (Rzymian 12:1; 1 Jana 5:20). Rozważ podane niżej argumenty oparte na tej Księdze.

  • Za istnieniem Stwórcy przemawia funkcjonujący w uporządkowany sposób wszechświat, w którym może istnieć życie. Biblia mówi: „Oczywiście każdy dom jest przez kogoś zbudowany, ale tym, który zbudował wszystko, jest Bóg” (Hebrajczyków 3:4). Chociaż argument ten jest prosty, to trafia do przekonania wielu gruntownie wykształconym ludziom *.

  • Jako ludzie odczuwamy wrodzone pragnienie zrozumienia celu i sensu życia, nie ustępujące po zaspokojeniu potrzeb fizycznych. Składa się ono na to, co Biblia nazywa naszą „potrzebą duchową”. Potrzeba ta obejmuje również pragnienie poznania Boga i oddawania Mu czci (Mateusza 5:3; Objawienie 4:11). Fakt, że ją posiadamy, nie tylko dowodzi istnienia Boga, ale też wskazuje, że jest On kochającym Stwórcą, który chce, byśmy ją zaspokajali (Mateusza 4:4).

  • Szczegółowe proroctwa spisane w Biblii setki lat naprzód wypełniły się co do joty. Dokładność i szczegółowość tych proroctw dobitnie poświadczają ich nadludzkie pochodzenie (2 Piotra 1:21).

  • Pisarze biblijni wyrażali poglądy naukowe wykraczające poza wiedzę ludzi im współczesnych. Na przykład w starożytności powszechnie wierzono, że ziemia stoi na jakimś zwierzęciu — na słoniu, dziku czy byku. Natomiast Biblia mówi, że Bóg „ziemię zawiesza na niczym” (Hioba 26:7). Ponadto poprawnie opisuje kształt naszej planety, wspominając o „okręgu ziemi” * (Izajasza 40:22). Dla wielu osób najrozsądniejsze jest wyjaśnienie, że informacje tak wyprzedzające swoją epokę pisarze biblijni otrzymywali od Boga.

  • Biblia odpowiada na wiele trudnych pytań — które, jeśli pozostaną bez satysfakcjonującej odpowiedzi, mogą skłonić kogoś ku ateizmowi. Są to na przykład pytania: Jeśli Bóg jest kochający i wszechmocny, to dlaczego na świecie jest tyle zła i cierpień? Dlaczego religie tak często wywierają na ludzi zły wpływ zamiast dobrego? (Tytusa 1:16).

^ ak. 4 Na przykład nieżyjący już astronom Allan Sandage tak wypowiedział się na temat wszechświata: „Uważam za mało prawdopodobne, by taki porządek powstał z chaosu. Musiała istnieć jakaś porządkująca zasada. Bóg jest dla mnie tajemnicą, ale jego koncepcja wyjaśnia cud istnienia — dlaczego jest coś zamiast niczego”.

^ ak. 7 Hebrajski wyraz przetłumaczony w Izajasza 40:22 na „okrąg” może oznaczać również kulę. Dlatego niektóre przekłady Biblii mówią tu o „globie ziemskim” (Douay Version).