Przejdź do zawartości

Co to znaczy być świętym?

Co to znaczy być świętym?

Biblijna odpowiedź

 Święty to inaczej nieskażony. Hebrajskie słowo tłumaczone na „święty” pochodzi od wyrazu „oddzielony”. Coś, co uznano za święte, zostało „oddzielone” od codziennego użytku, szczególnie ze względu na to, że jest czyste.

 W najwyższym stopniu święty jest Bóg. W Biblii napisano: „Nikt nie jest święty jak Jehowa” a (1 Samuela 2:2). Dlatego to On ustala, co jest święte.

 Określenie „święty” może być stosowane w odniesieniu do wszystkiego, co bezpośrednio dotyczy Boga, zwłaszcza do czegoś związanego z oddawaniem Mu czci. Na przykład z Biblii wynika, że święte mogą być:

  •   Miejsca. Kiedy Mojżesz stał przy płonącym krzewie, Bóg powiedział: „Miejsce, gdzie stoisz, jest ziemią świętą” (Wyjścia 3:2-5).

  •   Wydarzenia. Starożytni Izraelici regularnie wielbili Jehowę podczas uroczystości religijnych nazywanych „świętymi zgromadzeniami” (Kapłańska 23:37).

  •   Przedmioty. W starożytnej świątyni w Jerozolimie do wielbienia Boga używano „świętych sprzętów” (1 Królów 8:4). Przedmioty te należało traktować ze szczególnym szacunkiem, ale nie należało oddawać im czci b.

Czy niedoskonały człowiek może być święty?

 Tak. Bóg nawołuje chrześcijan: „Macie być święci, ponieważ ja jestem święty” (1 Piotra 1:16). Oczywiście niedoskonały człowiek nie jest w stanie dorównać Bożemu wzorcowi świętości. Jednak ludzie, którzy przestrzegają prawych zasad Bożych, mogą być uznani za ‛świętych, godnych upodobania Boga’ (Rzymian 12:1). Ktoś, kto stara się być święty, pokazuje to słowami i czynami. Na przykład stosuje biblijne rady, żeby ‛się uświęcić i powstrzymywać od rozpusty’ oraz ‛stać się świętym w całym swym postępowaniu’ (1 Tesaloniczan 4:3; 1 Piotra 1:15).

Czy można przestać być świętym w oczach Boga?

 Tak. Jeśli przestaniemy przestrzegać zasad Boga, On nie będzie dalej uznawał nas za świętych. Na przykład List do Hebrajczyków był skierowany do „braci świętych”, a mimo to ostrzegał, żeby nie rozwinęli „serca niegodziwego, któremu brakuje wiary — wskutek oddalenia się od Boga żywego” (Hebrajczyków 3:1, 12).

Błędne poglądy na temat świętości

 Błędny pogląd: Świętość możemy osiągnąć przez ascezę.

 Fakt: Biblia wyjaśnia, że „surowe traktowanie ciała”, czyli skrajne umartwianie się, nie ma dla Boga „żadnej wartości” (Kolosan 2:23). Wręcz przeciwnie, Bóg chce, żebyśmy w pełni cieszyli się dobrymi rzeczami, „by każdy człowiek jadł i pił, i widział dobro za cały swój trud. Jest to dar Boży” (Kaznodziei 3:13).

 Błędny pogląd: Celibat czyni człowieka bardziej świętym.

 Fakt: Chrześcijanin może postanowić, że nikogo nie poślubi, ale celibat sam w sobie nie czyni go świętym. To prawda, że osoby w stanie wolnym mogą służyć Bogu bez rozpraszania uwagi (1 Koryntian 7:32-34). Jednak Biblia pokazuje, że ci, którzy wstępują w związek małżeński, również mogą być święci. Co najmniej jeden z apostołów Jezusa, Piotr, był żonaty (Mateusza 8:14; 1 Koryntian 9:5).

a Jehowa to osobiste imię Boga. W setkach wersetów biblijnych połączono je ze słowami „święty” i „świętość”.

b Biblia potępia otaczanie czcią relikwii (1 Koryntian 10:14).