Biblijna odpowiedź

Arka Przymierza była świętą skrzynią zrobioną w starożytności przez Izraelitów na polecenie Boga i według Jego wskazówek. W Arce przechowywano Świadectwo, czyli dwie kamienne tablice z Dziesięcioma Przykazaniami (Wyjścia 25:8-10, 16; 31:18).

  • Jak ją wykonano. Arka miała 2,5 łokcia długości, 1,5 łokcia szerokości i 1,5 łokcia wysokości (111 × 67 × 67 cm). Zrobiono ją z drewna akacjowego, wewnątrz i na zewnątrz pokryto szczerym złotem oraz ozdobiono obramowaniem. Na obu końcach jej wykonanej ze szczerego złota pokrywy umieszczono dwa cheruby, które także wykuto w złocie. Znajdowały się one naprzeciwko siebie, ich twarze były zwrócone w stronę pokrywy, a skrzydła rozpościerały się w górę i osłaniały Arkę. Nad nogami Arki umieszczono cztery pierścienie z lanego złota. Do przenoszenia skrzyni służyły pokryte złotem drążki z drewna akacjowego, które włożono w te pierścienie (Wyjścia 25:10-21; 37:6-9).

  • Gdzie się znajdowała. Początkowo Arkę przechowywano w Miejscu Najświętszym przybytku — przenośnego namiotu używanego przez Izraelitów do wielbienia Boga, który wykonano w tym samym czasie co Arkę. Miejsce Najświętsze było odgrodzone zasłoną, która osłaniała je przed wzrokiem kapłanów oraz innych ludzi (Wyjścia 40:3, 21). Jedynie arcykapłan mógł tam wejść i zobaczyć Arkę, i to tylko w jednym dniu roku, w Dniu Przebłagania (Kapłańska 16:2; Hebrajczyków 9:7). Potem Arkę przeniesiono do Miejsca Najświętszego zbudowanej przez Salomona świątyni (1 Królów 6:14, 19).

  • Do czego służyła. W Arce przechowywano święte przedmioty, które miały przypominać Izraelitom o przymierzu, czyli specjalnej umowie, zawartym z nimi przez Boga pod górą Synaj. Oprócz tego odgrywała ona kluczową rolę podczas ceremonii Dnia Przebłagania (Kapłańska 16:3, 13-17).

  • Co się w niej znajdowało. Jako pierwsze w Arce znalazły się kamienne tablice z Dziesięcioma Przykazaniami (Wyjścia 40:20). Później włożono do niej też złoty dzban z manną i „laskę Aarona, która wypuściła pąki” ​(Hebrajczyków 9:4; Wyjścia 16:33, 34; Liczb 17:10). Ale najwyraźniej w pewnym momencie dzban i laskę wyjęto, ponieważ kiedy Arkę przeniesiono do świątyni, już ich w niej nie było (1 Królów 8:9).

  • Jak ją transportowano. Arkę mieli nosić na ramionach Lewici, korzystając w tym celu z akacjowych drążków (Liczb 7:9; 1 Kronik 15:15). Drążków nie wyciągano z pierścieni, dlatego Lewici nigdy nie musieli dotykać Arki (Wyjścia 25:12-16). Na czas transportu do przykrycia skrzyni używano „zasłony oddzielającej” Miejsce Święte od Miejsca Najświętszego (Liczb 4:5, 6) *.

  • Znaczenie symboliczne. Arka miała związek z obecnością Boga. Na przykład obłok, który unosił się nad nią w Miejscu Najświętszym i w obozie Izraelitów, był wyrazem obecności i błogosławieństwa Jehowy (Kapłańska 16:2; Liczb 10:33-36). W Biblii Jehowę nazwano „siedzącym na cherubach”, co nawiązuje do dwóch cherubów umieszczonych na pokrywie Arki (1 Samuela 4:4; Psalm 80:1). Były one „wyobrażeniem rydwanu” Jehowy (1 Kronik 28:18). Ze względu na to symboliczne znaczenie, kiedy Arkę przeniesiono do Jerozolimy, król Dawid mógł napisać, że Jehowa „mieszka na Syjonie” ​(Psalm 9:11).

  • Jak ją nazywano. W odniesieniu do tej świętej skrzyni w Biblii użyto wielu różnych określeń, między innymi „Arka Świadectwa”, „Arka Przymierza”, „Arka Jehowy” oraz „Arka twej [Jehowy] siły” ​(Liczb 7:89; Jozuego 3:6, 13; 2 Kronik 6:41).

    Pokrywę Arki nazywano „pokrywą przebłagalną” lub „przebłagalnią” ​(1 Kronik 28:11; Biblia Tysiąclecia). Określenie to nawiązuje do szczególnej funkcji, którą pokrywa ta pełniła w Dniu Przebłagania — arcykapłan kropił wtedy krwią ofiarowanych zwierząt przed pokrywą oraz w jej stronę. W ten sposób dokonywał przebłagania, czyli zakrywał grzechy, „za siebie i za swój dom oraz za cały zbór Izraela” ​(Kapłańska 16:14-17).

Czy Arka Przymierza nadal istnieje?

Nie ma żadnych dowodów, które by to potwierdzały. Z Biblii wynika, że Arka nie jest już potrzebna, ponieważ przymierze, z którym była związana, zostało zastąpione „nowym przymierzem” na mocy ofiary Jezusa (Jeremiasza 31:31-33; Hebrajczyków 8:13; 12:24). W Biblii zapowiedziano czas, kiedy nie będzie już Arki, jednak lud Boży nie miał odczuwać jej braku (Jeremiasza 3:16).

Po tym, jak to nowe przymierze weszło w życie, apostoł Jan zobaczył w wizji Arkę Przymierza, która znajdowała się w niebie (Objawienie 11:15, 19). Ta symboliczna Arka przedstawia obecność Boga oraz to, że błogosławi On nowemu przymierzu.

Czy Arka miała magiczną moc, która gwarantowała zwycięstwo?

Nie. Posiadanie Arki nie było gwarancją zwycięstwa. Na przykład Izraelici ponieśli klęskę, kiedy walczyli przeciwko miastu Aj, chociaż w ich obozie znajdowała się Arka. Stało się tak, ponieważ jeden z Izraelitów był nieposłuszny Bogu (Jozuego 7:1-6). Później przegrali z Filistynami, mimo że wyruszając do bitwy, zabrali ze sobą Arkę. Przyczyną była niegodziwość kapłanów Chofniego i Pinechasa (1 Samuela 2:12; 4:1-11). W trakcie bitwy Filistyni zdobyli Arkę. Jednak Bóg zsyłał na nich plagi tak długo, aż odesłali ją do Izraela (1 Samuela 5:11 do 6:5).

Historia Arki Przymierza

Rok (p.n.e.)

Wydarzenie

1513

Becalel i jego pomocnicy wykonują Arkę z materiałów ofiarowanych przez Izraelitów (Wyjścia 25:1, 2; 37:1).

1512

Mojżesz dokonuje poświęcenia Arki i przybytku oraz ustanawia kapłanów (Wyjścia 40:1-3, 9, 20, 21).

1512-po 1070

Arka jest przenoszona do różnych miejsc (Jozuego 18:1; Sędziów 20:26, 27; 1 Samuela 1:24; 3:3; 6:11-14; 7:1, 2).

po 1070

Król Dawid sprowadza Arkę do Jerozolimy (2 Samuela 6:12).

1026

Arka zostaje przeniesiona do świątyni zbudowanej w Jerozolimie przez Salomona (1 Królów 8:1, 6).

642

Król Jozjasz każe ponownie ustawić Arkę w świątyni (2 Kronik 35:3) *.

przed 607

Arka najwyraźniej zostaje usunięta ze świątyni. Nie wymieniono jej wśród przedmiotów zabranych do Babilonu po zniszczeniu świątyni w 607 roku p.n.e. ani wśród rzeczy zwróconych później do Jerozolimy (2 Królów 25:13-17; Ezdrasza 1:7-11).

63

Po zdobyciu Jerozolimy i dokonaniu inspekcji w Miejscu Najświętszym rzymski wódz Pompejusz informuje, że nie znalazł Arki *.

^ ak. 8 Konsekwencje nieprzestrzegania przez Izraelitów praw dotyczących transportowania i okrywania Arki były bardzo poważne (1 Samuela 6:19; 2 Samuela 6:2-7).

^ ak. 31 Biblia nie wyjaśnia, kiedy ani dlaczego Arkę wyniesiono ze świątyni.

^ ak. 35 Zobacz Dzieje Tacyta, księga V, akapit 9.