Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 7

Moc opiekuńcza — „Bóg jest dla nas schronieniem”

Moc opiekuńcza — „Bóg jest dla nas schronieniem”

1, 2. W jakim niebezpieczeństwie znaleźli się Izraelici niedaleko Synaju w roku 1513 p.n.e. i jak Jehowa dodał im otuchy?

KIEDY na początku 1513 roku p.n.e. Izraelici przebywali w pobliżu Synaju, zewsząd czyhały na nich niebezpieczeństwa. Czekała ich przerażająca wędrówka przez „wielkie i straszliwe pustkowie, gdzie były jadowite węże i skorpiony” (Powtórzonego Prawa 8:15). Groziła im napaść ze strony wrogich narodów. W położeniu tym znaleźli się za sprawą Jehowy. Czy ich Bóg zdoła teraz zapewnić im ochronę?

2 Jehowa powiedział coś niezmiernie pokrzepiającego: „Sami widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, żeby was nieść na orlich skrzydłach i przynieść was do siebie” (Wyjścia 19:4). Przypomniał im, że chcąc zabrać ich z Egiptu w bezpieczne miejsce, niejako posłużył się orłami. Ale „orle skrzydła” z jeszcze innych przyczyn są trafnym symbolem Bożej ochrony.

3. Dlaczego „orle skrzydła” są trafnym symbolem Bożej ochrony?

3 Orły używają swych szerokich, mocnych skrzydeł nie tylko do wzbijania się w górę. Gdy w dzień panuje skwar, samica rozkłada skrzydła — o rozpiętości przekraczającej nawet dwa metry — i osłania nimi delikatne pisklęta przed palącym słońcem. Kiedy indziej otula nimi potomstwo, by chronić je przed zimnym wiatrem. Jak orzeł strzeże młodych, tak Jehowa osłaniał i chronił młody naród izraelski. Teraz na pustkowiu lud ten dalej będzie się krył w cieniu Jego potężnych symbolicznych skrzydeł — jeżeli tylko dochowa Mu wierności (Powtórzonego Prawa 32:9-11; Psalm 36:7). A czy my dzisiaj też możemy oczekiwać od Boga ochrony?

 Bóg obiecuje opiekę

4, 5. Dlaczego możemy całkowicie zaufać Bogu, że zgodnie z obietnicą będzie nas chronił?

4 Nie ulega wątpliwości, że Jehowa jest w stanie chronić swych sług. Nosi tytuł „Boga Wszechmocnego”, a zatem dysponuje nieograniczoną mocą (Rodzaju 17:1). W działaniu przypomina ona potężną falę, której nic nie może powstrzymać. Skoro Bóg potrafi uczynić wszystko, co zechce, nasuwa się pytanie: Czy rzeczywiście chce używać mocy do zapewniania ochrony swemu ludowi?

5 Mówiąc najkrócej — tak! Jehowa przyrzeka, że będzie strzegł swych sług. W Psalmie 46:1 czytamy: „Bóg jest dla nas schronieniem i siłą, pomocą łatwą do znalezienia w czasie udręk”. Ponieważ On „nie może kłamać”, bezwzględnie ufamy Jego obietnicy (Tytusa 1:2). Przeanalizujmy kilka wymownych przykładów, na podstawie których Jehowa wyjaśnia, jaką zapewnia ochronę i opiekę.

6, 7. (a) Jak w czasach biblijnych pasterz chronił owce? (b) Jak Biblia ukazuje, że Jehowa szczerze pragnie zapewniać swym „owcom” ochronę i opiekę?

6 Jehowa jest Pasterzem, a my „jesteśmy jego ludem i owcami jego pastwiska” (Psalm 23:1; 100:3). Rzadko które zwierzęta są równie bezbronne jak owce domowe. W czasach biblijnych pasterz musiał odznaczać się odwagą i odpierać zakusy lwów, wilków, niedźwiedzi, a także złodziei (1 Samuela 17:34, 35; Jana 10:12, 13). Nieraz jednak pilnowanie owiec wymagało delikatności. Kiedy jakaś samica rodziła z dala od owczarni, troskliwy pasterz czuwał nad nią w krytycznej chwili, a potem zanosił nieporadne jagnię do zagrody.

„Poniesie je na swej piersi”

7 Przyrównując siebie do pasterza, Jehowa upewnia nas, że szczerze pragnie się nami opiekować (Ezechiela 34:11-16). Przypomnijmy sobie Jego opis zawarty w Księdze Izajasza  40:11, omówiony już w rozdziale 2 tej publikacji: „Jak pasterz będzie on pasł swoje stado. Ramieniem swym zbierze jagnięta i poniesie je na swej piersi”. W jaki sposób jagnię mogło się znaleźć ‛na piersi’ pasterza, czyli w fałdach górnej części jego szaty? Pewnie podchodziło do niego, a nawet szturchało go w nogi. Ale pasterz musiał się schylić, podnieść je i delikatnie umieścić w bezpiecznym miejscu — „na swej piersi”. Cóż za wzruszający opis gotowości naszego Wielkiego Pasterza do osłaniania nas i chronienia!

8. (a) Kogo Bóg obiecuje strzec i jak na to wskazuje Księga Przysłów 18:10? (b) Na czym polega szukanie schronienia w imieniu Bożym?

8 Bóg obiecuje mieć ludzi w swej pieczy pod pewnym warunkiem — strzeże tylko tych, którzy nawiązują z Nim bliską więź. W Księdze Przysłów 18:10 wspomniano: „Imię Jehowy jest potężną wieżą. Wbiega do niej prawy i doznaje ochrony”. W dobie spisywania Biblii wieże wznoszono nieraz jako schronienie na pustkowiu. Ale to, czy ktoś w niebezpieczeństwie tam uciekł, zależało już od niego samego. Podobnie jest z szukaniem schronienia w imieniu Bożym. To coś więcej niż powtarzanie tego imienia, nie jest ono bowiem czarodziejskim zaklęciem. Trzeba raczej znać Tego, który je nosi, ufać Mu i trzymać się w życiu Jego sprawiedliwych zasad. Toteż Jehowa życzliwie nas zapewnia, że gdy z wiarą zwrócimy się do Niego o pomoc, stanie się dla nas ochroną niczym potężna wieża!

„Nasz Bóg (...) potrafi nas wyratować”

9. Co jeszcze uczynił Jehowa oprócz złożenia obietnicy, że będzie chronił swój lud?

9 Jehowa nie tylko obiecał chronić swój lud. W czasach biblijnych za pomocą cudów dowiódł też, że potrafi to czynić. W dziejach Izraela potężną „ręką” często udaremniał zamysły groźnych wrogów (Wyjścia 7:4). Ale swą mocą opiekuńczą posługiwał się również dla dobra poszczególnych jednostek.

10, 11. Które przykłady biblijne pokazują, jak Jehowa używał swej mocy opiekuńczej dla dobra poszczególnych jednostek?

 10 Kiedy trzej młodzi Hebrajczycy — Szadrach, Meszach i Abed-Nego — nie zgodzili się złożyć hołdu złotemu posągowi króla Nebukadneccara (Nabuchodonozora), rozwścieczony władca zagroził, że wrzuci ich do straszliwie rozpalonego pieca. Ten najpotężniejszy wówczas monarcha na ziemi szydził: „Któryż to bóg zdoła was wyratować z moich rąk?” (Daniela 3:15). Trzej młodzi mężczyźni byli absolutnie pewni, że ich Bóg ma taką moc, ale nie zakładali, że musi to uczynić. Dlatego odpowiedzieli: „Jeżeli tak ma być, to nasz Bóg, któremu służymy, potrafi nas wyratować” (Daniela 3:17). Wszechpotężny Bóg mógł bez trudu wybawić ich z tego pieca, mimo że rozpalono go siedem razy bardziej niż normalnie. I rzeczywiście to zrobił, tak iż król był zmuszony przyznać: „Nie istnieje (...) żaden inny bóg, który potrafiłby ocalić tak jak ten” (Daniela 3:29).

11 Poza tym Jehowa w niezwykły sposób zademonstrował swą moc opiekuńczą, gdy przeniósł życie swojego jednorodzonego Syna do łona żydowskiej dziewicy Marii. Anioł powiedział jej, że ‛pocznie w swym łonie i urodzi syna’. Wyjaśnił też: „Duch święty przyjdzie na ciebie i moc Najwyższego cię ocieni” (Łukasza 1:31, 35). Chyba nigdy Syn Boży nie był tak zagrożony. Czy grzech i niedoskonałość człowieczej matki nie skalają zarodka? Czy Szatan nie skrzywdzi go albo nie zabije jeszcze przed narodzeniem? Nic podobnego! Jehowa niejako zbudował wokół Marii mur obronny, by od chwili poczęcia rozwijającemu się embrionowi nie zaszkodziła niedoskonałość ani żadne inne niebezpieczeństwa — czy to ze strony demonów, czy nienawistnych ludzi. Także w dzieciństwie Jezus korzystał z Bożej ochrony (Mateusza 2:1-15). Dopóki nie nadszedł wyznaczony przez Boga czas, Jego ukochany Syn był nietykalny.

12. Dlaczego w czasach biblijnych Jehowa chronił pewne osoby za pomocą cudów?

 12 Dlaczego Jehowa chronił pewne osoby za pomocą cudów? W wielu wypadkach miał jednocześnie na celu coś znacznie ważniejszego: czuwał nad realizacją swego zamierzenia, które w końcu przyniesie korzyści całej ludzkości. Tak było między innymi z ocaleniem Jezusa w niemowlęctwie. Ponadto liczne relacje o tym, jak Bóg korzystał ze swej mocy opiekuńczej, wchodzą w skład natchnionego tekstu Biblii, którą „napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez naszą wytrwałość i przez pociechę z Pism mieli nadzieję” (Rzymian 15:4). Przykłady te wzmacniają naszą wiarę we wszechpotężnego Boga. A jakiej ochrony możemy oczekiwać od Niego dzisiaj?

Czego Boża opieka nie oznacza

13. Czy Jehowa jest zobowiązany ze względu na nas dokonywać cudów? Objaśnij to.

13 Wprawdzie Jehowa obiecał nam ochronę i opiekę, ale to nie oznacza, że jest zobowiązany ze względu na nas czynić cuda. W tym starym systemie rzeczy Bóg nie gwarantuje nam życia bez trosk. Wielu Jego wiernych sług boryka się z ogromnymi przeciwnościami, takimi jak ubóstwo, wojna czy choroby, a nawet staje w obliczu śmierci. Jezus otwarcie powiedział uczniom, że niektórzy z nich z powodu swej wiary stracą życie. Właśnie dlatego położył nacisk na potrzebę wytrwania do końca (Mateusza 24:9, 13). Gdyby Jehowa zawsze korzystał ze swej mocy, by nas w cudowny sposób ratować, Szatan mógłby mieć podstawy do urągania Mu i do podawania w wątpliwość szczerości naszego oddania dla Boga (Hioba 1:9, 10).

14. Jakie przykłady wskazują, że Jehowa nie zawsze chroni swych sług w ten sam sposób?

14 Nawet w czasach powstawania Biblii Jehowa nie używał swej mocy do chronienia każdego swojego sługi od  przedwczesnej śmierci. Na przykład około roku 44 n.e. apostoł Jakub zginął z wyroku Heroda, natomiast Piotr wkrótce potem został ‛wyzwolony z jego ręki’ (Dzieje 12:1-11). Jan zaś, brat Jakuba, przeżył i Jakuba, i Piotra. Najwyraźniej więc nie możemy oczekiwać, że wszystkich swych sług Bóg będzie strzegł w identyczny sposób. Poza tym każdego dosięga „czas i nieprzewidziane zdarzenie” (Kaznodziei 9:11). Jak zatem Jehowa chroni nas w dobie dzisiejszej?

Jehowa chroni pod względem fizycznym

15, 16. (a) Co dowodzi, że Jehowa chroni grono swych czcicieli pod względem fizycznym? (b) Dlaczego możemy być pewni, że Jehowa będzie strzegł swych sług teraz i w czasie „wielkiego ucisku”?

15 Rozważmy najpierw sprawę ochrony pod względem fizycznym. Ponieważ jesteśmy czcicielami Jehowy, możemy spodziewać się takiej opieki jako grupa. Gdyby nie to, Szatan znalazłby w nas łatwy łup. Przecież ów „władca tego świata” niczego nie pragnie bardziej niż unicestwienia religii prawdziwej (Jana 12:31; Objawienie 12:17). Najpotężniejsze państwa świata zakazywały nam działalności kaznodziejskiej i próbowały całkowicie nas zniszczyć. A jednak lud Jehowy pozostał nieugięty i bez przerwy głosił! Dlaczego nawet silne systemy nie zdołały położyć kresu aktywności stosunkowo nielicznej i pozornie bezbronnej grupy chrześcijan? Ponieważ Jehowa osłania ją swymi potężnymi „skrzydłami”! (Psalm 17:7, 8).

16 A czy na tego rodzaju ochronę możemy liczyć w czasie nadchodzącego „wielkiego ucisku”? Wyroków Bożych bez wątpienia nie musimy się obawiać. „Jehowa wie, jak ludzi przejawiających zbożne oddanie wyzwolić z doświadczenia, a nieprawych zachować na dzień sądu, żeby zostali wytraceni” (Objawienie 7:14; 2 Piotra 2:9). Zanim to nastąpi, zawsze możemy być pewni dwóch rzeczy. Po pierwsze,  Jehowa nigdy nie pozwoli, by Jego lojalni słudzy zostali starci z powierzchni ziemi. Po drugie, tych, którzy zachowają lojalność, nagrodzi bezkresnym życiem w sprawiedliwym nowym świecie — w razie konieczności przez wskrzeszenie z martwych. Dla ludzi nie ma bezpieczniejszego miejsca od Bożej pamięci (Jana 5:28, 29).

17. Jak Jehowa chroni nas za pośrednictwem swego Słowa?

17 Już teraz Jehowa strzeże nas za pośrednictwem swego ‛żywego słowa’, które ma moc oddziaływania na serca ludzi i przeobrażania ich życia (Hebrajczyków 4:12). Stosowanie się do podanych w nim zasad w pewnej mierze chroni nas pod względem fizycznym. „Ja, Jehowa, (...) uczę cię, byś odniósł pożytek” — czytamy w Księdze Izajasza 48:17. Dzięki kierowaniu się Słowem Bożym niewątpliwie możemy poprawić sobie zdrowie i przedłużyć życie. Na przykład usłuchanie biblijnej rady, by powstrzymywać się od rozpusty i oczyścić z wszelkiego skalania, pozwala nam uniknąć nieczystych praktyk i szkodliwych nałogów, które często rujnują życie ludziom niezważającym na Boga (Dzieje 15:29; 2 Koryntian 7:1). Jakże jesteśmy wdzięczni, że Słowo Boże zapewnia nam taką ochronę!

Jehowa chroni pod względem duchowym

18. Jaką duchową ochronę zapewnia nam Jehowa?

18 Najważniejsze jest jednak to, że Jehowa chroni nas pod względem duchowym. W związku z tym wyposaża nas we wszystko, czego potrzebujemy do pokonywania różnych trudności i do utrzymywania z Nim więzi. Podejmuje więc działania z myślą o ocaleniu nam życia nie na kilka krótkich lat, lecz na zawsze. Rozważmy niektóre Jego dary, mające służyć temu celowi.

19. Jak duch Jehowy może nas uzdolnić do pokonania każdej napotkanej trudności?

19 Jehowa to Bóg, który wysłuchuje modlitw (Psalm 65:2). Kiedy jesteśmy przytłoczeni troskami życiowymi, otworzenie  przed Nim serca może przynieść nam znaczną ulgę (Filipian 4:6, 7). Zapewne nie usunie On cudem naszych kłopotów, ale w odpowiedzi na nasze szczere modlitwy może nas obdarzyć mądrością potrzebną do uporania się z nimi (Jakuba 1:5, 6). Co więcej, proszącym Jehowa daje ducha świętego (Łukasza 11:13). Ten potężny duch może nas uzdolnić do zwalczenia napotykanych przeciwności. Może nam udzielić „mocy wykraczającej poza to, co normalne”, tak iż zdołamy przetrwać do czasu, gdy w bliskim już nowym świecie Jehowa usunie wszystkie bolączki (2 Koryntian 4:7).

20. Jak możemy odczuć opiekuńczą moc Jehowy za pośrednictwem naszych współwyznawców?

20 Opiekuńczą moc Jehowy możemy nieraz odczuć także za pośrednictwem naszych współwyznawców. Jehowa zadbał, by Jego lud tworzył ogólnoświatową „społeczność braci” (1 Piotra 2:17; Jana 6:44). Panująca w niej serdeczna atmosfera wyraźnie potwierdza, że święty duch Boży pobudza ludzi do dobrego. Dzięki temu duchowi wydajemy piękne owoce — są nimi cenne przymioty, takie jak miłość, życzliwość czy dobroć (Galatów 5:22, 23). Kiedy więc  jesteśmy przygnębieni, a współwyznawca służy nam praktyczną radą lub zachętą, możemy dziękować Jehowie za takie dowody Jego ochrony i opieki.

21. (a) Jaki pokarm duchowy Jehowa dostarcza w odpowiednim czasie przez „niewolnika wiernego i roztropnego”? (b) Jak ty osobiście odnosisz pożytek z tego, co Jehowa udostępnia, aby nas chronić pod względem duchowym?

21 Jehowa daje nam jeszcze coś, co nas chroni: aktualny pokarm duchowy. Rozdzielanie tego pokarmu, mającego nam pomóc czerpać siły ze Słowa Bożego, zlecił „niewolnikowi wiernemu i roztropnemu”. Ten wierny niewolnik wydaje publikacje, między innymi Strażnicę Przebudźcie się!, jak również organizuje zebrania i większe zgromadzenia, by zaopatrywać nas w „pokarm we właściwym czasie”, czyli we wszystko, co w danej chwili jest nam niezbędne (Mateusza 24:45). Czy nie zdarzyło ci się na zebraniu chrześcijańskim — w czyjejś wypowiedzi, w wykładzie lub nawet w modlitwie — usłyszeć coś, czego akurat potrzebowałeś, by nabrać sił i otuchy? Czy na twoje życie nie wpłynął jakiś artykuł zamieszczony w jednym z naszych czasopism? Pamiętajmy, że Jehowa dostarcza nam te środki, by nas chronić pod względem duchowym.

22. Jak Jehowa zawsze używa swej mocy i dlaczego przyniesie nam to największy pożytek?

22 Jehowa bez wątpienia jest tarczą „dla wszystkich, którzy się u niego chronią” (Psalm 18:30). Zdajemy sobie jednak sprawę, że obecnie nie używa swej mocy, by chronić nas przed każdym nieszczęściem. Ale zawsze używa jej, by czuwać nad realizacją swego zamierzenia. Czyniąc to, ma na względzie nieprzemijające korzyści swych sług. Jeżeli nawiążemy z Nim bliską więź i będziemy stale cieszyć się Jego przychylnością, otrzymamy od Niego doskonałe życie wieczne. Pamiętanie o tych widokach na przyszłość pomoże nam uznać wszystkie cierpienia w tym systemie za ‛chwilowe i lekkie’ (2 Koryntian 4:17).