Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 28

„Ty sam jesteś lojalny”

„Ty sam jesteś lojalny”

1, 2. Dlaczego można powiedzieć, że król Dawid dobrze rozumiał, czym jest nielojalność?

KRÓL DAWID wiedział, co to nielojalność. W pewnym okresie swych burzliwych rządów miał do czynienia z rodakami knującymi przeciw niemu intrygi. Co więcej, został zdradzony przez osoby z najbliższego otoczenia. Przykładem może być Michal, jego pierwsza żona. Najpierw kochała Dawida i niewątpliwie pomagała mu w wywiązywaniu się z obowiązków króla. Później jednak „wzgardziła nim w swoim sercu” — przyrównała go do „któregoś z pustogłowych ludzi” (1 Samuela 18:20; 2 Samuela 6:16, 20).

2 Innym przykładem jest osobisty doradca Dawida, Achitofel. Jego rady ceniono tak, jak gdyby pochodziły od samego Jehowy (2 Samuela 16:23). Ale z czasem ten zaufany powiernik okazał się zdrajcą i przyłączył się do rebelii przeciwko Dawidowi. A kto ją wywołał? Absalom, rodzony syn Dawida! Przebiegłymi intrygami ‛wykradał serca mężów izraelskich’ i w końcu stał się rywalem króla. Bunt przybrał takie rozmiary, że Dawid musiał uciekać w obawie o swe życie (2 Samuela 15:1-6, 12-17).

3. Jakie przekonanie żywił Dawid?

3 Czy Dawid nie miał nikogo, kto pozostałby wobec niego lojalny? Skądże! W czasie wszystkich tych przeciwności był pewien, że jest ktoś, kto stoi po jego stronie. Kto? Sam Jehowa Bóg. Dawid rzekł do Niego: „Z lojalnym będziesz postępował lojalnie” (2 Samuela 22:26). Ale czym jest lojalność i jaki niezwykły jej wzór daje Jehowa?

 Czym jest lojalność?

4, 5. (a) Czym jest lojalność? (b) Czym lojalność różni się od wierności?

4 „Lojalność” w Pismach Hebrajskich to życzliwość nacechowana miłością i przywiązaniem, okazywana komuś w określonym celu tak długo, aż zostanie osiągnięty. Oznacza coś więcej niż wierność. Wiernym można być przecież z poczucia obowiązku. Tymczasem lojalność wypływa z miłości. * Poza tym słowo „wierny” może się odnosić do tworów nieożywionych. Na przykład mianem „wiernego świadka na niebiosach” psalmista określił księżyc, pojawiający się regularnie w nocy (Psalm 89:37). Nie nazwiemy go jednak lojalnym. Dlaczego? Bo lojalność to przejaw miłości, której nie okazują rzeczy martwe.

Księżyc nazwano wiernym świadkiem, ale tylko rozumne żywe stworzenia naprawdę mogą odzwierciedlać lojalność Jehowy

5 W Biblii lojalność ma związek z ciepłymi uczuciami. Już sama wzmianka o niej dowodzi, że między dwiema osobami istnieje jakaś więź. Lojalność nie jest też zmienna. Nie przypomina fal morskich pędzonych wiatrem w różnych kierunkach. Przeciwnie, jest niewzruszona i tak mocna, że przezwycięża największe przeszkody.

6. (a) Co się obecnie dzieje z lojalnością i jak to wyrażono w Biblii? (b) Jak najlepiej można się dowiedzieć, na czym polega lojalność, i dlaczego?

 6 Trzeba przyznać, że prawdziwa lojalność należy dziś do rzadkości. Bliscy znajomi bardzo często są „skłonni się nawzajem roztrzaskać”. Coraz więcej osób porzuca też współmałżonków (Przysłów 18:24; Malachiasza 2:14-16). Zdradzieckie postępowanie stało się tak powszechne, że śmiało można powtórzyć za prorokiem Micheaszem: „Zniknął z ziemi lojalny” (Micheasza 7:2). Ale choć lojalność jest obca większości ludzi, niezmiennie cechuje Jehowę. Dlatego jeśli chcemy poznać, z czym się wiąże ten wspaniały aspekt miłości, najlepiej będzie przeanalizować, jakim przykładem jest pod tym względem Bóg.

Niezrównana lojalność Jehowy

7, 8. Dlaczego można powiedzieć, że tylko Jehowa jest lojalny?

7 W Biblii czytamy o Jehowie: „Ty sam jesteś lojalny” (Objawienie 15:4). Jak to możliwe? Czyż ludzie i aniołowie nie okazywali się nieraz nadzwyczaj lojalni? (Hioba 1:1; Objawienie 4:8). A Jezus Chrystus? Czy nie jest wyjątkowo lojalnym sługą Boga? (Psalm 16:10). Dlaczego więc powiedziano, że Jehowa sam jest lojalny?

8 Przede wszystkim musimy pamiętać, że lojalność to aspekt miłości. A skoro „Bóg jest miłością” — jej uosobieniem — któż mógłby ją okazywać w pełniejszej mierze? (1 Jana 4:8). To prawda, że aniołowie i ludzie odzwierciedlają Jego przymioty, ale tylko On jest lojalny w sensie absolutnym. Jako „Istniejący od Dni Pradawnych”, przejawia tę cechę dłużej niż jakiekolwiek stworzenie w niebie czy na ziemi (Daniela 7:9). Jest więc niedościgłym wzorem lojalności. Żadne stworzenie nie dorównuje Mu w tej dziedzinie. Rozważmy kilka przykładów.

9. Co dowodzi, że Jehowa jest „lojalny we wszystkich swoich dziełach”?

 9 Jehowa jest „lojalny we wszystkich swoich dziełach” (Psalm 145:17). Jak tego dowodzi? Odpowiedź znajdujemy w Psalmie 136. Wymieniono tu szereg zbawczych czynów Jehowy, w tym spektakularne ocalenie Izraelitów nad Morzem Czerwonym. Co godne uwagi, każdy werset kończy się wymownym zdaniem: „Bo jego lojalna życzliwość trwa po czas niezmierzony”. Psalm ten umieszczono w ramce „Tematy do rozmyślań” na stronie 289. Czytając go, zapewne będziesz pod ogromnym wrażeniem tego, na ile sposobów Jehowa okazywał swemu ludowi lojalną życzliwość. Bóg rzeczywiście darzy swoich wiernych sług lojalną miłością, słyszy bowiem ich wołanie o pomoc i w stosownym czasie przystępuje do działania (Psalm 34:6). Jest wobec nich niezmiennie lojalny, dopóki oni sami zachowują lojalność względem Niego.

10. Jak o lojalności Jehowy świadczy Jego stosunek do własnych zasad?

10 Ponadto Jehowa przejawia lojalność względem swych sług w tym sensie, że wiernie trzyma się swoich zasad. W przeciwieństwie do niestałych ludzi, często ulegających kaprysom lub emocjom, nie jest chwiejny w swych poglądach na to, co dobre, a co złe. Od tysiącleci jednakowo zapatruje się na spirytyzm, bałwochwalstwo i zabójstwa. Przez proroka Izajasza zapewnił: „Nawet gdy się ktoś zestarzeje, ja jestem ten sam” (Izajasza 46:4). Możemy więc w pełni ufać, że stosowanie się do wyraźnych nakazów moralnych zawartych w Jego Słowie przyniesie nam pożytek (Izajasza 48:17-19).

11. Wykaż na przykładach, że Jehowa lojalnie dotrzymuje swych obietnic.

11 Jehowa dowodzi lojalności także tym, że zawsze wywiązuje się z obietnic. Kiedy coś przyrzeka, urzeczywistnia to. Dlatego o ‛słowie, które wychodzi z Jego ust’,  powiedział: „Nie wróci do mnie bezowocne, lecz uczyni to, w czym mam upodobanie, i pomyślnie spełni to, z czym je posłałem” (Izajasza 55:11). Pobudzany lojalnością, dotrzymuje słowa i nie pozwala, by Jego słudzy niecierpliwie wyczekiwali czegoś, czego w ogóle nie zamierza zrealizować. Dowiódł, że zawsze można na Nim polegać, toteż Jego sługa Jozue mógł oświadczyć: „Nie zawiodła żadna obietnica ze wszystkich dobrych obietnic, które Jehowa złożył domowi Izraela; wszystkie się spełniły” (Jozuego 21:45). Możemy zatem być przekonani, że gdy zaufamy Jego przyrzeczeniom, nigdy się nie rozczarujemy (Izajasza 49:23; Rzymian 5:5).

12, 13. W jakim sensie lojalna życzliwość Jehowy „trwa po czas niezmierzony”?

12 Jak już zauważyliśmy, Biblia mówi, że lojalna życzliwość Jehowy „trwa po czas niezmierzony” (Psalm 136:1). Co to znaczy? Otóż Jehowa przebacza nam grzechy na zawsze. Z rozdziału 26 tej książki dowiedzieliśmy się, że jeśli raz nam wybaczył nasze dawniejsze błędy, więcej ich nie wspomina. Ponieważ „wszyscy zgrzeszyli i brakuje im chwały Bożej”, każdy z nas powinien być Mu wdzięczny za tę lojalną życzliwość okazywaną „po czas niezmierzony” (Rzymian 3:23).

13 Ale lojalna życzliwość Jehowy „trwa po czas niezmierzony” w jeszcze innym sensie. Jak czytamy w Jego Słowie, prawy „stanie się podobny do drzewa zasadzonego nad strumieniami wód, które wydaje owoc w swoim czasie i którego listowie nie usycha; a wszystko, co on uczyni, wypadnie pomyślnie” (Psalm 1:3). Wyobraźmy sobie bujne drzewo, które nigdy nie traci liści. Podobnie my — jeśli szczerze rozkoszujemy się Słowem Bożym, możemy wieść długie, spokojne i sensowne życie. Jehowa lojalnie zapewni swym wiernym sługom wiecznotrwałe błogosławieństwa. W utworzonym przez Niego sprawiedliwym nowym  świecie posłuszna ludzkość naprawdę będzie doświadczać Jego lojalnej życzliwości „po czas niezmierzony” (Objawienie 21:3, 4).

Jehowa „nie opuści lojalnych wobec niego”

14. Jak Jehowa okazuje, że ceni lojalność swych sług?

14 Jehowa raz po raz dawał dowody lojalności. A ponieważ jest Bogiem niezmiennym, Jego lojalność wobec wiernych sług nigdy nie słabnie. Psalmista napisał: „Byłem młodzieńcem i już się zestarzałem, lecz nie widziałem prawego, który byłby całkowicie opuszczony, ani jego potomstwa, by szukało chleba. Bo Jehowa miłuje sprawiedliwość i nie opuści lojalnych wobec niego” (Psalm 37:25, 28). Jako Stwórca, ma pełne prawo odbierać cześć od swych stworzeń (Objawienie 4:11). Mimo to ze względu na swą lojalność ceni naszą wierną służbę (Malachiasza 3:16, 17).

15. Wyjaśnij, jak Jehowa dawał dowody lojalności w postępowaniu z Izraelem.

15 Powodowany lojalną życzliwością, Jehowa często przychodzi z pomocą swemu ludowi w trudnej sytuacji. Psalmista mówi: „On strzeże dusz tych, którzy są wobec niego lojalni; wyzwala ich z ręki niegodziwców” (Psalm 97:10). Zastanówmy się nad postępowaniem Jehowy z Izraelitami. Kiedy w cudowny sposób ocalił ich nad Morzem Czerwonym, zaśpiewali Mu w pieśni: „Ty w swej lojalnej życzliwości [inaczej „lojalnej miłości”] prowadziłeś lud, który wyratowałeś” (Wyjścia 15:13). Ich wybawienie bez wątpienia świadczyło o lojalnej miłości Jehowy. Słusznie więc Mojżesz rzekł do nich: „Nie dlatego, że byliście najliczniejszym ze wszystkich ludów, Jehowa was pokochał, tak iż was wybrał, byliście bowiem najmniejszym ze wszystkich ludów. Ale ponieważ Jehowa was miłuje i dochowuje przysięgi, którą przysiągł waszym praojcom, dlatego Jehowa wyprowadził was silną ręką, wykupił was z domu  niewolników, z ręki faraona, króla Egiptu” (Powtórzonego Prawa 7:7, 8).

16, 17. (a) Jaka rażąca niewdzięczność cechowała Izraelitów i jak mimo to Jehowa okazywał im współczucie? (b) W jaki sposób Izraelici w większości dowiedli, że ‛nie było dla nich uleczenia’, i jakim ostrzeżeniem jest to dla nas?

16 Niestety, Izraelici jako naród nie okazywali Jehowie wdzięczności za lojalną życzliwość, bo choć ich wybawiał, „oni przeciw niemu tym bardziej grzeszyli, buntując się przeciw Najwyższemu” (Psalm 78:17). W ciągu stuleci wielokrotnie porzucali Jehowę i kalali się fałszywym kultem oraz pogańskimi zwyczajami. Mimo to Jehowa nie odstąpił od przymierza, które z nimi zawarł. Przeciwnie, za pośrednictwem proroka Jeremiasza upraszał: „Powróćże, niewierna, Izraelu (...). Swego oblicza nie będę ku wam zwracał w gniewie, ja bowiem jestem lojalny” (Jeremiasza 3:12). Jak już wspomniano w rozdziale 25 tej książki, większość Izraelitów nie reagowała. „Wciąż naśmiewali się z posłańców prawdziwego Boga i gardzili jego słowami, i drwili z jego proroków”. Do czego to doprowadziło? W końcu „wezbrała złość Jehowy na jego lud, aż nie było już uleczenia” (2 Kronik 36:15, 16).

17 Czego się z tego uczymy? Jehowa w swej lojalności nie jest ślepy ani łatwowierny. To prawda, że ‛obfituje w lojalną życzliwość’ i chętnie okazuje miłosierdzie, gdy są ku temu podstawy. Ale jak postępuje, jeśli ma do czynienia z zatwardziałym niegodziwcem? Wierny swym sprawiedliwym zasadom, wydaje niepomyślny wyrok. Jak usłyszał Mojżesz, Jehowa „bynajmniej nie pozwoli ujść bezkarnie” (Wyjścia 34:6, 7).

18, 19. (a) Dlaczego ukaranie niegodziwych stanowi dowód lojalności Jehowy? (b) Jak Jehowa okaże lojalność wobec swych sług, którzy zginęli wskutek prześladowań?

18 Ukaranie niegodziwych to również dowód lojalności Boga. W jakim sensie? Ciekawą wskazówkę znajdujemy  w Księdze Objawienia. Jehowa polecił siedmiu aniołom: „Idźcie i wylejcie na ziemię siedem czasz gniewu Bożego”. Kiedy trzeci anioł wylał czaszę „na rzeki i źródła wód”, zamieniły się w krew. Wtedy rzekł do Jehowy: „Ty, któryś jest i któryś był, Lojalny, jesteś prawy, gdyż powziąłeś te rozstrzygnięcia, ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, i ty dałeś im do picia krew. Zasługują na to” (Objawienie 16:1-6).

Jehowa lojalnie pamięta i wskrzesi tych, którzy z powodu swej lojalności ponieśli śmierć

19 Zwróćmy uwagę, że w trakcie ogłaszania tego wyroku anioł nazwał Jehowę „Lojalnym”. Dlaczego? Sprowadzając zagładę na niegodziwych, Jehowa jednocześnie okaże lojalność wobec swych sług, z których wielu poniosło śmierć wskutek prześladowań. Lojalny Bóg cały czas zachowuje ich w pamięci. Gorąco pragnie znowu ujrzeć tych wiernych ludzi i jak dowiadujemy się z Biblii, zamierza w nagrodę ich wskrzesić (Hioba 14:14, 15). Chociaż umarli, Jehowa o nich nie zapomina. Przeciwnie, „dla niego oni wszyscy żyją” (Łukasza 20:37, 38). Okoliczność, że chce wskrzesić tych, których ma w pamięci, jest wspaniałym świadectwem Jego lojalności.

Bernard Luimes (z lewej) i Wolfgang Kusserow (w środku) zginęli z rąk nazistów

Moses Nyamussua (z prawej) został zasztyletowany przez członków pewnego ugrupowania politycznego

 Lojalna miłość Jehowy otwiera drogę do wybawienia

20. Kim są „naczynia miłosierdzia” i jak Jehowa zachowuje wobec nich lojalność?

20 Od zarania dziejów Jehowa jest niezwykle lojalny względem wiernych Mu ludzi. Przez tysiące lat „tolerował z ogromną miarą wielkodusznej cierpliwości naczynia srogiego gniewu przyszykowane na zagładę”. W jakim celu? „Żeby dać poznać bogactwo swej chwały na naczyniach miłosierdzia, które z góry przygotował ku chwale” (Rzymian 9:22, 23). Owe „naczynia miłosierdzia” to odpowiednio usposobione osoby namaszczone duchem świętym na współdziedziców Chrystusa w jego Królestwie (Mateusza 19:28). Jehowa, otwierając tym „naczyniom miłosierdzia” drogę do wybawienia, postąpił lojalnie wobec  Abrahama, z którym zawarł przymierze i któremu obiecał: „Poprzez twoje potomstwo na pewno będą sobie błogosławić wszystkie narody ziemi — dlatego że posłuchałeś mego głosu” (Rodzaju 22:18).

Dzięki lojalności Jehowy wszyscy Jego wierni słudzy mają niezachwianą nadzieję na lepszą przyszłość

21. (a) Jak lojalny jest Jehowa względem „wielkiej rzeszy”, która spodziewa się przeżyć „wielki ucisk”? (b) Do czego pobudza cię lojalność Jehowy?

21 Równie lojalny jest Jehowa względem członków „wielkiej rzeszy”, którzy spodziewają się ocaleć z „wielkiego ucisku” i żyć wiecznie w raju na ziemi (Objawienie 7:9, 10, 14). Lojalnie otwiera przed nimi takie widoki, chociaż są niedoskonali. Dzięki czemu jest to możliwe? Dzięki okupowi — będącemu najważniejszym przejawem lojalności Jehowy (Jana 3:16; Rzymian 5:8). Jego lojalność przyciąga tych, którzy w sercu tęsknią za prawością (Jeremiasza 31:3). Czy i ty nie zbliżyłeś się do Boga, gdy poznałeś liczne dowody Jego lojalnego postępowania — dotychczasowe i te, które złoży w przyszłości? Skoro pragniemy zacieśniać z Nim więź, ceńmy Jego miłość i bądźmy jeszcze bardziej zdecydowani lojalnie Mu służyć.

^ ak. 4 Warto zaznaczyć, że wyraz oddany w Księdze 2 Samuela 22:26 słowem „lojalnie” jest gdzie indziej tłumaczony na „lojalną życzliwość” lub „lojalną miłość”.