Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

CZĘŚĆ 12

Dlaczego Bóg dał ludziom Torę?

Dlaczego Bóg dał ludziom Torę?

„Nadał prawo w Izraelu, (...) żeby ci złożyli w Bogu swą ufność” (PSALM 78:5, 7).

JEHOWA w ogrodzie Eden powziął zamierzenie, by wybawić ludzkość i zapewnić jej błogosławieństwa. Udostępnienie Tory było jednym z kroków umożliwiających realizację tego zamierzenia.

Jakie przepisy Bóg dał ludziom, zanim zaczęło obowiązywać Prawo Mojżeszowe?

Wśród tych przepisów znalazł się zakaz zabijania oraz spożywania krwi (Rodzaju 9:3-5). Prawa te podkreślają świętość życia i obowiązują wszystkich potomków Noego.

Jaką rolę w zamierzeniu Boga odegrał Abraham?

Bóg powiedział wiernemu Abrahamowi: „Poprzez twoje potomstwo na pewno będą sobie błogosławić wszystkie narody ziemi” (Rodzaju 22:18). To właśnie za pośrednictwem jednego z potomków Abrahama Jehowa zrealizuje swoje zamierzenie.

Co wspólnego z zamierzeniem Bożym miało Prawo Mojżeszowe?

Prawo Mojżeszowe odegrało ważną rolę w realizacji zamierzenia Bożego

Dając Mojżeszowi Prawo, Bóg zawarł z Izraelem przymierze, na mocy którego Izraelici mieli stać się „królestwem kapłanów i narodem świętym” (Wyjścia 19:5, 6).

Jaki pożytek Prawo miało przynieść całej ludzkości?

Na przykładzie narodu izraelskiego Bóg pokazał, jakie błogosławieństwa przynosi popieranie Jego zwierzchnictwa. Prawo miało chronić i prowadzić Izraelitów, tak by mogli stać się „światłem narodów” (Izajasza 42:6). Oczywiście musieli stosować się do tego spisanego Prawa (Powtórzonego Prawa 11:26, 27).

Czy niedoskonały naród był w stanie przestrzegać Prawa Bożego w sposób doskonały?

Mimo najlepszych intencji niedoskonali ludzie zawsze w czymś uchybiają; zdarzyło się to nawet Mojżeszowi (Liczb 12:3; 20:10-12). Niemniej Bóg postanowił posłużyć się starożytnym narodem izraelskim do realizacji swojego zamierzenia.