Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 CZĘŚĆ 15

Wygnaniec ogląda prorocze wizje przyszłości

Wygnaniec ogląda prorocze wizje przyszłości

Daniel prorokuje o Królestwie Bożym oraz o przyjściu Mesjasza. Upadek Babilonu

DANIEL, wyjątkowo bogobojny młodzieniec, został uprowadzony do niewoli w Babilonie jeszcze przed zburzeniem Jerozolimy. Razem z grupą innych Żydów — wygnańców z pokonanego królestwa Judy — otrzymał pewną miarę swobody. Podczas długiego życia w Babilonie Daniel dostąpił licznych błogosławieństw Bożych: uszedł nawet z życiem po wtrąceniu do lwiej jamy i otrzymał wizje dotyczące dalekiej przyszłości. Najważniejsze spisane przez niego proroctwa skupiały się na Mesjaszu i jego panowaniu.

Danielowi wyjawiono, kiedy przyjdzie Mesjasz. Bóg wyjawił Danielowi, kiedy można się spodziewać przyjścia „Mesjasza Wodza” — miało to nastąpić 69 symbolicznych „tygodni” po ogłoszeniu dekretu o odbudowie murów Jerozolimy. Rozkaz ten został wydany długo po śmierci Daniela, w 455 roku p.n.e. Wtedy też zaczął się wspomniany okres 69 „tygodni”. Normalny tydzień trwa siedem dni, zaś proroczy „tydzień” — siedem lat. A zatem 69 tygodni lat trwało 483 lata, do roku 29 n.e. W następnej części tej broszury zobaczymy, co się wtedy wydarzyło. Daniel dowiedział się również, że Mesjasz zostanie zgładzony i dokona przebłagania za grzechy ludzkości (Daniela 9:24-26).

Mesjasz zostanie Królem w niebie. W niezwykłej wizji nieba Daniel ujrzał, jak Mesjasz, „podobny do syna człowieczego”, podchodzi do tronu samego Jehowy. Bóg daje mu „panowanie i dostojeństwo oraz królestwo”. Królestwo to ma być wieczne, a władzę wraz z Mesjaszem ma sprawować grono nazwane „świętymi Najwyższego” (Daniela 7:13, 14, 27).

Królestwo zniszczy rządy tego świata. Bóg umożliwił Danielowi zrozumienie snu, który zaniepokoił babilońskiego króla Nebukadneccara. Monarcha ujrzał wielki posąg z głową ze złota, piersią i ramionami ze srebra, brzuchem i udami z miedzi, goleniami z żelaza oraz ze stopami z żelaza zmieszanego z gliną. Kamień odcięty od góry uderzył w kruche stopy posągu i go zniszczył. Daniel wyjaśnił, że poszczególne części posągu wyobrażają następujące po sobie mocarstwa światowe, począwszy od Babilonu — głowy ze złota. Daniel zapowiedział, że w czasie panowania ostatniego mocarstwa zacznie działać Królestwo Boże. Zmiażdży ono wszystkie rządy tego świata, a samo będzie istnieć wiecznie (Daniela, rozdział 2).

W późnej starości Daniel ujrzał na własne oczy upadek Babilonu. Król Cyrus zdobył miasto dokładnie tak, jak zapowiadali prorocy. Wkrótce potem Żydzi mogli wrócić do ojczyzny, która była spustoszona przez 70 lat. Pod kierownictwem wiernych namiestników, kapłanów i proroków w końcu odbudowali Jerozolimę i świątynię Jehowy. Co się jednak stało po upływie wspomnianych 483 lat?

Na podstawie Księgi Daniela.