Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 17

Szkolenie poddanych Królestwa

Szkolenie poddanych Królestwa

GŁÓWNA MYŚL ROZDZIAŁU

Jak szkolenia teokratyczne przygotowują poddanych Królestwa do wykonywania przydzielonych zadań

1-3. Co zrobił Jezus, żeby działalność ewangelizacyjna się rozwijała, i jakie nasuwają się nam pytania?

JEZUS przez dwa lata działał w Galilei (odczytaj Mateusza 9:35-38). Odwiedził wiele miast i wsi, nauczając w synagogach i głosząc dobrą nowinę o Królestwie. Dokądkolwiek docierał, zbierały się przy nim tłumy. Zauważył, że „żniwo jest wielkie” i że potrzeba więcej pracowników.

2 Jezus zadbał, by działalność ewangelizacyjna się rozwijała. Co zrobił? Posłał 12 apostołów, żeby „głosili królestwo Boże” (Łuk. 9:1, 2). Zapewne zastanawiali się oni, jak mają wykonać to zadanie. Dlatego Jezus, zanim ich rozesłał, życzliwie zapewnił im coś, co sam otrzymał od swego niebiańskiego Ojca — szkolenie.

3 W związku z tym nasuwają się pytania: Jakie szkolenie Jezus otrzymał od Ojca? Jakie sam zapewnił apostołom? A dzisiaj — czy mesjański Król szkoli swoich naśladowców, żeby pomóc im wykonywać przydzielone zadania? Jeśli tak, to jak wygląda to szkolenie?

„Mówię tak, jak mnie nauczył Ojciec”

4. Kiedy i gdzie Jezus był pouczany przez Ojca?

4 Jezus otwarcie przyznawał, że został wyszkolony przez Ojca. Na przykład powiedział: „Wszystko mówię tak, jak mnie nauczył Ojciec” (Jana 8:28). Kiedy i gdzie Jezus odebrał to szkolenie? Najwyraźniej zaczęło się ono tuż po tym, gdy został stworzony jako pierworodny Syn Boży (Kol. 1:15). Spędził w niebie u boku Ojca — Wspaniałego Nauczyciela — niezliczone wieki, słuchając Go i obserwując (Izaj. 30:20). Dzięki temu zdobył bezcenną wiedzę o Jego przymiotach, dziełach i zamiarach.

5. Jak Ojciec przygotowywał Syna do zadania, które go czekało na ziemi?

5 W stosownym czasie Jehowa zaczął przygotowywać swojego Syna do zadania czekającego go na ziemi. Zwróćmy uwagę na słowa proroka, które opisują relacje między Wspaniałym Nauczycielem a Jego pierworodnym Synem (odczytaj Izajasza 50:4, 5). Jak czytamy, Jehowa budził Syna  „każdego ranka”. Nakreślony w tych wersetach obraz słowny nasuwa myśl o nauczycielu, który budzi swojego ucznia wcześnie rano, żeby go uczyć. W pewnym komentarzu biblijnym podano: „Jehowa (...) niejako zabiera go do szkoły niczym ucznia i instruuje, co i jak powinien głosić”. W tej niebiańskiej „szkole” Jehowa przekazywał Synowi, ‛co ma powiedzieć i co mówić’ (Jana 12:49). Udzielał mu również wskazówek co do sposobu nauczania *. Podczas pobytu na ziemi Jezus zrobił z tego szkolenia dobry użytek — nie tylko wykonując swoje zadanie, ale też przygotowując naśladowców do ich zadania.

6, 7. (a) Jakie szkolenie Jezus zapewnił apostołom i do czego ich to przygotowało? (b) Jak teraz Jezus szkoli swoich naśladowców?

6 Jakie szkolenie Jezus zapewnił apostołom? W 10 rozdziale Ewangelii według Mateusza czytamy, że podał im szczegółowe wytyczne dotyczące służby kaznodziejskiej, między innymi: gdzie działać (wersety 5 i 6), o czym mówić (werset 7), jak ważne jest poleganie na Jehowie (wersety 9 i 10), w jaki sposób nawiązywać rozmowy (wersety 11-13), jak reagować na odmowę (wersety 14 i 15) i co robić w razie prześladowań (wersety 16-23) *. Dzięki tym konkretnym wskazówkom apostołowie byli przygotowani, żeby nadać rozmach dziełu głoszenia dobrej nowiny w I wieku n.e.

7 A dzisiaj? Jezus, Władca Królestwa Bożego, powierza swoim naśladowcom najważniejsze z zadań — głoszenie „tej dobrej nowiny o królestwie (...) po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom” (Mat. 24:14). Czy zapewnia nam odpowiednie szkolenie? Oczywiście! Z nieba dba o to, żebyśmy byli pouczani zarówno w zakresie służby kaznodziejskiej, jak i obowiązków zborowych.

Szkolenie ewangelizatorów

8, 9. (a) Jaki był główny cel szkoły teokratycznej? (b) Jak zebranie w tygodniu pomaga ci skuteczniej pełnić służbę?

8 Organizacja Jehowy od dawna przysposabia Jego sług do służby kaznodziejskiej, korzystając ze zgromadzeń i zebrań zborowych, takich jak zebranie służby. Jednak od lat czterdziestych XX wieku bracia sprawujący przewodnictwo zaczęli przygotowywać dodatkowe programy szkoleniowe.

9 Teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej. Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, zaczęła ona funkcjonować w roku 1943. Czy miała tylko uczyć skutecznego przedstawiania punktów na zebraniach? Nie. Jej głównym celem było szkolenie sług Bożych, żeby umiejętnie używali daru mowy do wysławiania Jehowy w służbie kaznodziejskiej (Ps. 150:6). Szkoła ta pomagała zapisanym do  niej braciom i siostrom być lepszymi głosicielami Królestwa. Obecnie pomaga nam w tym zebranie w tygodniu.

10, 11. Kto dziś może zostać zaproszony do Szkoły Gilead i jakie są jej cele edukacyjne?

10 Biblijna Szkoła Strażnicy — Gilead. Zajęcia w szkole, która obecnie nosi tę nazwę, rozpoczęły się w poniedziałek 1 lutego 1943 roku. Założono ją z myślą o przygotowywaniu pionierów i innych sług pełnoczasowych do służby misjonarskiej w różnych krajach świata. Ale od października 2011 roku do Gilead przyjmuje się wyłącznie specjalnych sług pełnoczasowych — pionierów specjalnych, nadzorców podróżujących z żonami, betelczyków, a także misjonarzy terenowych, którzy jeszcze nie ukończyli tej szkoły.

11 Jakie są cele edukacyjne Szkoły Gilead? Pewien długoletni wykładowca odpowiada: „Chodzi o to, żeby przez wnikliwą analizę Słowa Bożego wzmocnić wiarę studentów i pomóc im rozwinąć przymioty duchowe, które są niezbędne do radzenia sobie z czekającymi ich wyzwaniami. Inny ważny cel nauczania to zaszczepić w studentach jeszcze silniejsze pragnienie uczestniczenia w dziele ewangelizacji” (Efez. 4:11).

12, 13. Jaki wpływ miała Szkoła Gilead na ogólnoświatowe dzieło głoszenia? Podaj przykład.

12 Co można powiedzieć o wpływie Szkoły Gilead na ogólnoświatowe dzieło głoszenia? Od roku 1943 przeszkolono w niej ponad 8500 osób, które zostały skierowane do przeszło 170 krajów *. Misjonarze robią dobry użytek z otrzymanego szkolenia, gorliwie głosząc i ucząc tego innych. W wielu wypadkach właśnie oni nadali rozmach dziełu na terenach, na których wcale albo prawie wcale nie było głosicieli.

13 Rozważmy przykład Japonii, gdzie II wojna światowa praktycznie przerwała zorganizowaną działalność kaznodziejską. W sierpniu 1949 roku nie było w tym kraju nawet dziesięciu miejscowych głosicieli. Ale pod koniec tego roku pilnie głosiło tam już 13 absolwentów Gilead. Po nich przyjechali następni. Początkowo misjonarze koncentrowali się na dużych ośrodkach miejskich, później przenieśli się do innych miast. Tych, z którymi studiowali Biblię, a także inne osoby, z całego serca zachęcali do podejmowania służby pionierskiej. Gorliwe wysiłki misjonarzy wydały piękne owoce. Obecnie w Japonii jest przeszło 216 000 głosicieli Królestwa, z czego blisko 40 procent usługuje w charakterze pionierów *.

14. Czego dowodzą szkolenia teokratyczne? (Zobacz też ramkę „ Szkolenia i kursy dla poddanych Królestwa”).

14 Inne szkolenia teokratyczne. Kurs Służby Pionierskiej, Kurs Biblijny dla Małżeństw oraz Kurs Biblijny dla Braci wprowadzono po to, by pomóc ich uczestnikom rozwijać  się duchowo i gorliwie przewodzić w dziele głoszenia *. Wszystkie te szkolenia stanowią niezbity dowód, że nasz Król w pełni wyposaża swoich naśladowców, by mogli się wywiązywać z przydzielonych zadań (2 Tym. 4:5).

Szkolenie braci do szczególnych zadań

15. Pod jakim względem bracia pełniący odpowiedzialne funkcje pragną brać wzór z Jezusa?

15 Powróćmy do słów z Księgi Izajasza dotyczących szkolenia, które Jezus odebrał od Boga. W niebiańskiej „szkole” Syn Boży nauczył się, „jak słowem odpowiedzieć zmęczonemu” (Izaj. 50:4). Potem stosował się do otrzymanych pouczeń — będąc na ziemi, pokrzepiał ludzi, ‛którzy się mozolili i byli obciążeni’ (Mat. 11:28-30). Mężczyźni sprawujący odpowiedzialne funkcje biorą z Jezusa wzór i chcą być dla współwyznawców pokrzepieniem. Aby pomóc zamianowanym braciom jeszcze skuteczniej usługiwać innym, organizuje się różne kursy.

16, 17. Jaki jest cel Kursu Służby Królestwa? (Zobacz też przypis).

16 Kurs Służby Królestwa. Pierwsze zajęcia tego kursu rozpoczęły się 9 marca 1959 roku w South Lansing  w stanie Nowy Jork w USA. Na to miesięczne szkolenie zaproszono nadzorców podróżujących oraz sług zborów (dzisiaj nazywanych koordynatorami gron starszych). Później program kursu przetłumaczono z angielskiego na inne języki i stopniowo objęto nim braci na całym świecie *.

Brat Lloyd Barry prowadzi Kurs Służby Królestwa, Japonia, rok 1970

17 Na temat celu tego kursu w Roczniku Świadków Jehowy — 1962 napisano: „Przy dzisiejszym tempie życia nadzorca w zborze Świadków Jehowy musi być człowiekiem zorganizowanym, tak żeby poświęcać wszystkim członkom zboru należną uwagę i być dla nich błogosławieństwem. Jednocześnie musi zachowywać trzeźwość umysłu, by nie zaniedbywać własnej rodziny. Jakże wspaniała sposobność otwiera się przed sługami zborów na całym świecie dzięki temu, że przechodzą wspólne szkolenie na Kursie Służby Królestwa, który pomoże im robić dokładnie to, czego Biblia wymaga od nadzorcy!” (1 Tym. 3:1-7; Tyt. 1:5-9).

18. Dlaczego można powiedzieć, że z Kursu Służby Królestwa pożytek odnosi cały lud Boży?

 18 Z Kursu Służby Królestwa pożytek odnosi cały lud Boży. Dlaczego można tak powiedzieć? Kiedy starsi i słudzy pomocniczy stosują się do wskazówek otrzymanych na kursie, to tak jak Jezus stają się dla współwyznawców źródłem pokrzepienia. Czy nie cenisz ich troski — życzliwych słów, gotowości do słuchania albo zachęcających wizyt? (1 Tes. 5:11). Tacy wykwalifikowani mężczyźni są dla zboru prawdziwym dobrodziejstwem.

19. Jakie jeszcze szkolenia nadzoruje Komitet Nauczania i jaki jest ich cel?

19 Inne szkolenia teokratyczne. Komitet Nauczania Ciała Kierowniczego nadzoruje również inne kursy przeznaczone dla braci pełniących w organizacji odpowiedzialne funkcje. Takie oparte na Biblii szkolenia mają pomóc starszym zboru, nadzorcom podróżującym i członkom Komitetów Oddziałów skuteczniej wywiązywać się z rozlicznych obowiązków. Szkolenia te zachęcają ich, żeby dbali o swoje zdrowie duchowe i żeby w kontaktach z powierzoną im „trzodą Bożą” kierowali się zasadami biblijnymi (1 Piotra 5:1-3).

Pierwsza klasa Kursu Usługiwania w Malawi, rok 2007

20. Dlaczego Jezus mógł powiedzieć, że wszyscy jesteśmy „wyuczeni przez Jehowę”, i na co jesteś zdecydowany?

20 Nie ulega wątpliwości, że mesjański Król dba o edukację swoich poddanych. Całe to szkolenie pochodzi z góry: Jehowa uczył Syna, a Syn uczy swoich naśladowców. Dlatego Jezus mógł powiedzieć, że wszyscy jesteśmy „wyuczeni przez Jehowę” (Jana 6:45; Izaj. 54:13). Korzystajmy w pełni z wszelkich szkoleń zapewnianych nam przez Króla. Nie zapominajmy też o głównym celu tej edukacji — ma ona pomagać nam zachowywać siły duchowe, tak byśmy mogli jak najlepiej wywiązywać się z przydzielonych zadań.

^ ak. 5 Skąd wiemy, że Ojciec udzielał Synowi wskazówek, jak ma nauczać? Pomyślmy: To, że Jezus używał mnóstwa przykładów, było spełnieniem proroctwa zapisanego setki lat wcześniej (Ps. 78:2; Mat. 13:34, 35). A zatem Jehowa jako Autor tego proroctwa z góry ustalił, że Jego Syn będzie nauczał za pomocą przykładów czy przypowieści (2 Tym. 3:16, 17).

^ ak. 6 Kilka miesięcy później Jezus „wyznaczył siedemdziesięciu innych i posłał ich (...) po dwóch”. Również w tym wypadku zadbał o odpowiednie szkolenie (Łuk. 10:1-16).

^ ak. 12 Niektórzy uczyli się w Szkole Gilead więcej niż raz.

^ ak. 13 Więcej szczegółów dotyczących wpływu absolwentów Gilead na ogólnoświatowe dzieło głoszenia można znaleźć w rozdziale 23 książki Świadkowie Jehowy — głosiciele Królestwa Bożego.

^ ak. 14 Dwa ostatnie z wymienionych szkoleń zastąpiono Kursem dla Ewangelizatorów Królestwa.

^ ak. 16 Obecnie z Kursu Służby Królestwa korzystają wszyscy starsi. Odbywa się on co parę lat i przewiduje zajęcia różnej długości. Od roku 1984 obejmuje także program dla sług pomocniczych.