Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Za światem Szatana czy za Bożym nowym systemem?

Za światem Szatana czy za Bożym nowym systemem?

 Rozdział 25

Za światem Szatana czy za Bożym nowym systemem?

1. Co w gruncie rzeczy dowodzi, że jesteś zwolennikiem nowego systemu Bożego?

CZY JESTEŚ ZA sprawiedliwym nowym systemem Bożym i czy chciałbyś, żeby on nastał? Czy jesteś przeciwny Szatanowi i czy pragniesz końca jego świata? Być może na oba pytania odpowiesz twierdząco. Ale czy to wystarczy? Jest takie stare powiedzenie, że czyny mówią głośniej niż słowa. Jeżeli wierzysz w nowy system Boży, uzewnętrzni się to w twoim stylu życia (Mateusza 7:21-23; 15:7, 8).

2. (a) Kim są dwaj panowie, którym się służy? (b) Co świadczy o tym, czyimi niewolnikami, czyli sługami jesteśmy?

2 Wiadomo, że twój styl życia może się podobać tylko jednemu z dwóch panów. Albo służysz Jehowie Bogu, albo Szatanowi Diabłu. Pomaga nam to zrozumieć pewna zasada biblijna, która brzmi: „Czy nie wiecie, że jeśli się zgadzacie kogoś słuchać jak niewolnicy, to jesteście jego niewolnikami?” (Rzymian 6:16). Komu jesteś posłuszny? Czyją wolę spełniasz? Bez względu na to, co odpowiesz na te pytania, nie możesz służyć prawdziwemu Bogu, Jehowie, jeżeli chodzisz niesprawiedliwymi drogami świata.

ŚWIAT SZATANA — CZYM JEST?

3. (a) Kto według Biblii jest władcą świata? (b) Jak Jezus wskazał w modlitwie na różnicę między światem a jego uczniami?

3 Jezus nazwał Szatana „władcą tego świata”, zaś apostoł Jan powiedział, że „cały świat podlega władzy owego niegodziwca” (Jana 12:31; 1 Jana 5:19). Zwróć uwagę na to, że w modlitwie do Boga Jezus nie zaliczył swoich uczniów do świata rządzonego przez Szatana. Powiedział: „Za nimi [swoimi uczniami] proszę; nie proszę za światem (...) Nie są cząstką świata, jak i ja nie jestem cząstką świata” (Jana 17:9, 16; 15:18, 19). To wyraźnie wskazuje, że prawdziwi chrześcijanie powinni się trzymać z dala od świata.

4. (a) Do kogo się odnosi wyraz „świat” w Jana 3:16? (b) Czym jest „świat”, od którego mają trzymać się z dala naśladowcy Chrystusa?

 4 Ale co Jezus miał na myśli, kiedy mówił o „świecie”? W Biblii wyraz „świat” oznacza niekiedy całą ludzkość. Bóg posłał swego Syna, aby oddał życie na okup za ten świat ludzki (Jana 3:16). Tymczasem Szatanowi udało się skłonić większość ludzi do zorganizowanego przeciwstawiania się Bogu. A zatem świat Szatana to zorganizowane społeczeństwo ludzkie, które istnieje poza obrębem widzialnej organizacji Bożej. Właśnie od tego świata chrześcijanie mają trzymać się z dala (Jakuba 1:27).

5. Co jest ważną częścią składową świata i jak ją przedstawiono w Biblii?

5 Świat Szatana — jego zorganizowane społeczeństwo ludzkie — składa się z rozmaitych, ściśle ze sobą powiązanych części składowych. Jedną z nich, i to bardzo ważną, jest religia fałszywa. Biblia przedstawia religię fałszywą jako „wielką rozpustnicę”, czyli prostytutkę noszącą imię „Babilon Wielki”. Jest ona mocarstwem światowym, powiedziano bowiem, że „ma królestwo nad królami ziemi” (Objawienie 17:1, 5, 18). Ale co przemawia za tym, że Babilon Wielki jest religijnym mocarstwem światowym?

6, 7. (a) Co dowodzi, że Babilon Wielki jest mocarstwem religijnym? (b) Jakie stosunki łączą religię fałszywą z rządami politycznymi?

6 Ponieważ Biblia mówi, że „królowie ziemi” ‛uprawiają z nią rozpustę’, więc Babilon Wielki nie może być politycznym mocarstwem światowym. A skoro „podróżujący kupcy” ziemi stoją z daleka i biadają nad jego zniszczeniem, nie może też być mocarstwem handlowym (Objawienie 17:2; 18:15). O tym, że jest on rzeczywiście mocarstwem religijnym, świadczy wypowiedź biblijna, że jego „praktykami spirytystycznymi zostały zwiedzione wszystkie narody” (Objawienie 18:23).

7 Również stosunki Babilonu Wielkiego z „dzikim zwierzem” dowodzą, że jest to imperium religijne. W Biblii takie zwierzęta są wyobrażeniami rządów politycznych (Daniela 8:20, 21). Jak napisano, Babilon Wielki ‛siedzi  na szkarłatno zabarwionym dzikim zwierzu (...) mającym siedem głów, a rogów dziesięć’. A zatem próbuje dyktować temu „dzikiemu zwierzowi”, to znaczy rządowi światowemu, jak ma postępować, i stara się wywierać na niego wpływ (Objawienie 17:3). Jak wiadomo, religia zawsze mieszała się do polityki i często mówiła rządom, co mają robić. Jest to faktycznie „królestwo nad królami ziemi” (Objawienie 17:18).

8. Co jest dalszą ważną częścią składową świata poddanego Szatanowi i jak to przedstawiono w Biblii?

8 Systemy polityczne stanowią dalszą ważną część składową świata poddanego Szatanowi. Jak już powiedziano, w Biblii przedstawia się je jako zwierzęta (Daniela 7:1-8, 17, 23). O tym, że te podobne zwierzętom rządy otrzymują swoją władzę od Szatana, świadczy widzenie, które spisał apostoł Jan: „Widziałem dzikiego zwierza występującego z morza, z dziesięcioma rogami i siedmioma głowami (...) A smok dał zwierzowi moc swoją” (Objawienie 13:1, 2; 12:9). Dalszym dowodem, że te królestwa, czyli rządy są częścią składową świata podległego Szatanowi, jest fakt, że Szatan kusił Jezusa, ofiarując mu te królestwa. Nie mógłby tego zrobić, gdyby nie był ich władcą (Mateusza 4:8, 9).

9. (a) Jaką część składową świata uległego Szatanowi opisano w Objawieniu 18:11? (b) Co ona robi i do czego pobudza, dowodząc tym samym, że stoi za nią Szatan?

9 Kolejną istotną częścią składową szatańskiego świata jest chciwy i ciemiężycielski system handlowy, nazwany w Objawieniu 18:11 „podróżującymi kupcami”. Ten system handlowy podsyca w ludziach samolubne pragnienie nabywania towarów, które wytwarza, choćby ich nawet nie potrzebowali i choćby było dla nich lepiej, żeby ich nie mieli. Jednocześnie chciwy system handlowy gromadzi żywność w magazynach, ale pozwala, żeby miliony ludzi ginęły z głodu, bo nie mają na nią pieniędzy. Z drugiej zaś strony produkuje się i sprzedaje z zyskiem broń, którą można by zgładzić całą ludzkość. Tak więc uległy Szatanowi system handlowy razem z religią fałszywą i rządami politycznymi pobudza do samolubstwa, zbrodni i straszliwych wojen.

10, 11. (a) Co jeszcze jest cechą charakterystyczną szatańskiego świata? (b) Jak Biblia ostrzega przed wdawaniem się w takie postępowanie?

10 Zorganizowane społeczeństwo ludzkie poddane władzy Szatana Diabła rzeczywiście jest niegodziwe i zepsute. Sprzeciwia się sprawiedliwym prawom Bożym i dopuszcza się wszelkiego  rodzaju niemoralnych praktyk. Można więc powiedzieć, że dalszą cechą charakterystyczną świata poddanego Szatanowi jest rozwiązły sposób bycia, niemoralność. Właśnie dlatego apostołowie Paweł i Piotr ostrzegali chrześcijan, żeby unikali złych zwyczajów ludzi z narodów (Efezjan 2:1-3; 4:17-19; 1 Piotra 4:3, 4).

11 Również apostoł Jan kładł nacisk na to, żeby chrześcijanie wystrzegali się złych pragnień i niemoralnego sposobu postępowania tego świata. Napisał bowiem: „Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, ponieważ w świecie wszystko — pragnienie ciała i pragnienie oczu, i popisywanie się swymi środkami do życia — nie pochodzi od Ojca, lecz ze świata” (1 Jana 2:15, 16). A uczeń Jakub powiedział, że ‛jeśli ktoś chce być przyjacielem świata, czyni siebie wrogiem Boga’ (Jakuba 4:4).

 JAK UNIKNĄĆ STANIA SIĘ CZĄSTKĄ ŚWIATA

12, 13. (a) Jak Jezus wskazał na to, że chrześcijanie muszą żyć w świecie? (b) Jak to jest możliwe, żeby żyć w świecie, a nie być jego cząstką?

12 Dopóki będzie istniał świat uległy Szatanowi, dopóty chrześcijanie będą musieli w nim żyć. Wskazał na to Jezus, gdy w modlitwie do Ojca powiedział: „Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata”. Potem jednak Jezus dodał z myślą o swoich naśladowcach: „Nie są cząstką świata” (Jana 17:15, 16). Jak to jest możliwe, żeby żyć w świecie Szatana, nie być jego cząstką?

13 Żyjesz wśród ludzi, którzy stanowią dzisiejsze zorganizowane społeczeństwo ludzkie. Należą do nich cudzołożnicy, chciwcy i inni, którzy się dopuszczają różnych niegodziwości. Być może razem z nimi pracujesz, chodzisz z nimi do szkoły, razem z nimi jadasz i bierzesz udział w innych zajęciach (1 Koryntian 5:9, 10). Masz ich nawet miłować, jak Bóg ich miłuje (Jana 3:16). Jednakże prawdziwy chrześcijanin nie miłuje niegodziwych uczynków, których ci ludzie się dopuszczają. Nie przejmuje ich postawy, nie przyłącza się do ich czynów i nie zmierza do tych samych celów życiowych. Trzyma się z dala od ich zdemoralizowanej religii i polityki. A chociaż często musi pracować w świecie handlu, żeby zarobić na życie, to jednak nie wdaje się w nieuczciwe praktyki handlowe ani nie uznaje zdobywania dóbr materialnych za główny cel swego życia. Będąc zwolennikiem nowego systemu Bożego, unika złego towarzystwa ludzi, którzy żyją dla szatańskiego świata (1 Koryntian 15:33; Psalm 1:1; 26:3-6, 9, 10). W rezultacie żyje w świecie Szatana, a mimo to nie jest jego cząstką.

14. Jakiemu nakazowi biblijnemu będziesz posłuszny, jeżeli jesteś zwolennikiem nowego systemu Bożego?

14 A co z tobą? Czy chcesz być cząstką świata uległego Szatanowi, czy też jesteś za nowym systemem Bożym? Jeżeli jesteś zwolennikiem nowego systemu Bożego, to będziesz stronił od świata włącznie z jego religią fałszywą. Usłuchasz biblijnego nakazu: „Wydostańcie się z niego [Babilonu Wielkiego], mój ludu” (Objawienie 18:4). Jednakże wydostanie się z Babilonu Wielkiego, światowego mocarstwa religii fałszywej, oznacza coś więcej niż tylko zerwanie stosunków z organizacjami religii fałszywej. Oznacza też trzymanie się z dala od świąt religijnych i uroczystości światowych (2 Koryntian 6:14-18).

15. (a) Rocznicę jakiego wydarzenia mają obchodzić chrześcijanie zamiast rocznicy narodzin Chrystusa? (b) Co świadczy o tym, że Jezus nie mógł się urodzić w chłodnej porze zimowej? (c) Dlaczego wybrano dzień 25 grudnia jako datę obchodu narodzin Jezusa?

 15 W dzisiejszych czasach wielkim świętem jest Boże Narodzenie. Z historii wiadomo jednak, że pierwsi chrześcijanie go nie obchodzili. Jezus kazał swym naśladowcom obchodzić pamiątkę swej śmierci, a nie swego narodzenia (1 Koryntian 11:24-26). Nie ulega wątpliwości, że dzień 25 grudnia nie jest dniem narodzin Jezusa. Nie mogło tak być, ponieważ w Biblii jest powiedziane, że w czasie jego narodzin pasterze przebywali jeszcze nocą na polach. Nie mogliby tam nocować w chłodnej, deszczowej porze zimowej (Łukasza 2:8-12). Prawdę mówiąc, dzień 25 grudnia wybrano jako datę obchodu narodzin Jezusa, ponieważ — jak wyjaśniono w The World Book Encyclopedia: „Rzymianie już obchodzili w tym dniu Saturnalia, święto narodzin słońca”. *

16. (a) Jakie jeszcze znane święto religijne jest pochodzenia niechrześcijańskiego? (b) Z jakich uzasadnionych powodów prawdziwi chrześcijanie nie obchodzą Bożego Narodzenia i Wielkanocy?

16 Innym ważnym świętem religijnym jest Wielkanoc. Dotyczy to także obchodzonego w niektórych krajach Wielkiego Tygodnia. Ale pierwsi chrześcijanie nie obchodzili Wielkanocy, która również wywodzi się ze świąt niechrześcijańskich. W Encyclopaedia Britannica czytamy: „W Nowym Testamencie nie ma żadnej wzmianki o obchodzeniu Wielkanocy”. Ale czy to rzeczywiście  ma jakieś znaczenie, że Boże Narodzenie i Wielkanoc nie są świętami chrześcijańskimi, tylko świętami obchodzonymi przez czcicieli fałszywych bóstw? Apostoł Paweł ostrzegał przed mieszaniem prawdy i fałszu, mówiąc, że „trochę kwasu zakwasza całą masę” (Galatów 5:9). Napisał do niektórych chrześcijan, że postępują źle, obchodząc dni, które świętowano według prawa Mojżeszowego, a których chrześcijanie nie mieli obchodzić (Galatów 4:10, 11). O ileż większe znaczenie ma zatem dla prawdziwych chrześcijan trzymanie się z dala od świąt, których Bóg nigdy nie kazał obchodzić i które się wywodzą z religii fałszywej!

17. (a) Co złego jest w obchodzeniu świąt ku czci sławnych ludzi albo narodów? (b) Jak według Biblii powinni postępować chrześcijanie?

17 Poza tym w świecie obchodzi się święta ku czci sławnych ludzi. Jeszcze inne święta obchodzi się dla uczczenia i wywyższenia narodów albo organizacji światowych. Jednakże Biblia ostrzega przed oddawaniem czci ludziom albo przed pokładaniem ufności w organizacjach ludzkich, jak gdyby one mogły dokonać tego, czego może dokonać tylko Bóg (Dzieje Apostolskie 10:25, 26; 12:21-23; Objawienie 19:10; Jeremiasza 17:5-7). Tak więc święta, które służą wywyższaniu człowieka albo organizacji ludzkich, nie są zgodne z wolą Bożą i prawdziwi chrześcijanie nie powinni brać w nich udziału (Rzymian 12:2).

18. (a) Jakie przedmioty się produkuje, żeby oddawać im cześć? (b) Co prawo Boże mówi o oddawaniu czci religijnej jakiemuś przedmiotowi?

 18 Ludzie produkują wiele przedmiotów, które każą otaczać szacunkiem albo oddawać im cześć. Niektóre z nich są z metalu lub drewna. Inne są z tkaniny i może być na nich wyszyte lub wymalowane coś, co jest na niebie albo na ziemi. Tu i ówdzie ustawa może wymagać od każdego oddawania czci takiemu przedmiotowi. Prawo, które dał Bóg, mówi natomiast, że Jego sługom nie wolno tego robić (2 Mojżeszowa 20:4, 5; Mateusza 4:10). Jak słudzy Boży powinni postąpić w takiej sytuacji?

19. (a) Co rozkazał wszystkim ludziom król Babilonii? (b) Za czyim przykładem powinni iść chrześcijanie?

19 W starożytnej Babilonii król Nebukadnezar (Nabuchodonozor) ustawił ogromny posąg ze złota i rozkazał, żeby każdy oddawał pokłon temu posągowi. ‛Kto tego nie zrobi’, ogłosił, ‛będzie wrzucony do pieca gorejącego ogniem’. Jak czytamy w Biblii, trzech młodych Hebrajczyków, Szadrach, Meszach i Abednego, odmówili spełnienia królewskiego rozkazu. Dlaczego? Ponieważ byłby to akt wielbienia, a oni mieli wielbić wyłącznie Jehowę. Bóg pochwalił ich postępowanie i wybawił ich od gniewu króla. Nebukadnezar przekonał się, że ci słudzy Jehowy nie zagrażają państwu, i ogłosił prawo chroniące ich wolność (Daniela 3:1-30). Czy nie uważasz, że wierność tych młodych mężczyzn jest godna podziwu? Czy przez posłuszne przestrzeganie wszystkich praw Bożych wykażesz, że naprawdę jesteś zwolennikiem nowego systemu Bożego? (Dzieje Apostolskie 5:29).

20. Jakimi różnymi środkami posługuje się Szatan, żeby nas skłonić do przekraczania praw Bożych dotyczących moralności płciowej?

20 Oczywiście Szatan nie chce, żebyśmy służyli Jehowie. Chce, żeby służyć jemu. Stara się zatem skłonić nas do tego, abyśmy postępowali według jego woli, bo wie, że stajemy się niewolnikami, czyli sługami tego, komu jesteśmy posłuszni (Rzymian 6:16). Różnymi sposobami, na przykład przez telewizję, filmy, niektóre tańce i niemoralną literaturę Szatan zachęca do stosunków cielesnych między osobami nie związanymi węzłem małżeńskim oraz do cudzołóstwa. Przedstawia takie postępowanie jako coś normalnego, a nawet właściwego. Jest ono jednak sprzeczne z prawem Bożym (Hebrajczyków 13:4; Efezjan 5:3-5). Kto się w nie wdaje, ten w rzeczywistości dowodzi, że jest zwolennikiem świata podległego Szatanowi.

21. Przez jakie jeszcze postępki człowiek dowodzi swej przynależności do świata poddanego Szatanowi?

21 Są też jeszcze inne postępki popularne w świecie, który  podlega Szatanowi, ale sprzeczne z prawami Bożymi. Jednym z nich jest upijanie się (1 Koryntian 6:9, 10). Innym jest zażywanie dla własnej przyjemności narkotyków, na przykład marihuany i heroiny, a także używanie tytoniu. Są to rzeczy szkodliwe dla zdrowia i nieczyste. Używanie ich pozostaje w wyraźnej sprzeczności z Bożym nakazem, żeby ‛się oczyszczać od wszelkiego splamienia ciała i ducha’ (2 Koryntian 7:1). Palenie tytoniu zagraża też zdrowiu otoczenia, które musi wdychać dym, a więc palacz wykracza przeciw prawu Bożemu, które nakazuje chrześcijaninowi miłować bliźniego (Mateusza 22:39).

22. (a) Co Biblia mówi o krwi? (b) Dlaczego przyjmowanie transfuzji krwi w gruncie rzeczy nie różni się od „spożywania” jej? (c) Co świadczy o tym, że nakaz, aby ‛się powstrzymywać od krwi’, oznacza, iż w ogóle nie należy wprowadzać jej do organizmu?

22 Inną rozpowszechnioną praktyką w różnych częściach świata jest spożywanie krwi. Jada się mięso zwierząt nienależycie wykrwawionych albo wysącza się krew i używa jej jako środka spożywczego w potrawach. Tymczasem Słowo Boże zakazuje spożywania krwi (1 Mojżeszowa 9:3, 4; 3 Mojżeszowa 17:10). A co wobec tego powiedzieć o transfuzji krwi? Niektórzy mogą tłumaczyć, że transfuzja krwi to nie to samo, co „spożywanie”. Ale czy nie bywa tak, że gdy pacjent nie może przyjmować pożywienia przez usta, lekarze zalecają karmienie go tą samą metodą, którą się przetacza krew? Biblia mówi, żebyśmy „się powstrzymywali (...) od krwi” (Dzieje Apostolskie 15:20, 29). Co to znaczy? Przypuśćmy, że lekarz każe ci się powstrzymywać od alkoholu. Czy to znaczy, że tylko nie masz go pić, natomiast wolno ci wstrzykiwać go sobie bezpośrednio do żył? W żadnym wypadku! A zatem również nakaz ‛powstrzymywania się od krwi’ oznacza, że w ogóle nie wolno wprowadzać jej do organizmu.

23. (a) Jaką decyzję musisz powziąć? (b) Co będzie świadczyć o tym, na co się zdecydowałeś?

23 Musisz dowieść Jehowie Bogu, że jesteś zwolennikiem Jego nowego systemu, a nie cząstką tego świata. Wymaga to powzięcia decyzji. Trzeba się zdecydować na służenie Jehowie, na spełnianie Jego woli. Nie możesz pozostać niezdecydowany, jak niektórzy Izraelici w czasach starożytnych (1 Królów 18:21). Pomyśl: Jeżeli nie służysz Jehowie, to służysz Szatanowi. Ty możesz mówić, że jesteś za Bożym nowym systemem, ale co mówią twoje czyny? Jeżeli jesteś zwolennikiem nowego systemu Bożego, to musisz unikać wszelkich praktyk, które Bóg potępia i których nie będzie w Jego sprawiedliwym nowym systemie.

[Przypis]

^ ak. 15 Zob. „Encyklopedię Katolicką” (TNKUL), t. II, s.866.

[Pytania do studium]

[Ilustracja na stronie 209]

Czym jest świat, za który Jezus nie chciał się modlić i do którego nie mieli należeć jego uczniowie?

[Ilustracje na stronie 211]

Biblia przedstawia religię fałszywą jako pijaną prostytutkę, a rząd światowy, na którym ona jeździ, jako dziką bestię

Cechą znamienną tego świata jest rozpasanie. Jego istotną częścią składową jest także chciwy system handlowy

[Ilustracja na stronie 213]

Ponieważ w czasie narodzin Jezusa pasterze byli jeszcze nocą ze stadami w polu, więc nie mógł się urodzić 25 grudnia

[Ilustracja na stronie 214]

Słudzy Boży odmówili oddania pokłonu posągowi wzniesionemu przez króla. Jak byś postąpił w podobnej sytuacji?